Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 46,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

KBvG campagne voor spoedige inwerkingtreding vereenvoudiging beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarders zijn druk bezig om hun expertise in te zetten ter voorkoming van oplopende schulden. Diverse pre-adviezen zijn geschreven, er wordt gereageerd op  internetconsultaties, de KBvG-leden ondernemen zelf allerhande initiatieven en Schuldenwijzer is recent gelanceerd.

En we zijn nog niet klaar. In het kader van het overleg morgen van de kamercommmissie SZW over de armoede- en schuldenproblematiek zal de KBvG campagne voeren voor de spoedige inwerkingtreding van de wet die de vereenvoudiging van de beslagvrije voet regelt.

Houd uw mailbox, twitter, linkedin en facebook in de gaten! We trappen morgenvroeg af met een interview op Radio1.

Uitstel besluit minister inzake Verordening Grenzen tariefmodellen

De KBvG Verordening Grenzen tariefmodellen werd op 13 augustus 2019 aan de minister voor rechtsbescherming voorgelegd voor goedkeuring.

De verordening stelt in het belang van het waarborgen van de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening, de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder en diens integriteit, gedragsregels voor gerechtsdeurwaarders bij het maken van financiële afspraken met opdrachtgevers. Daarmee wordt beoogd een einde te maken aan situaties waarin gerechtsdeurwaarders, onder druk van de onderlinge concurrentie, tot financiële afspraken komen waarin de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening en de goede beroepsuitoefening ondergeschikt raken aan de belangen van de opdrachtgever, ten nadele van de schuldenaar en in bepaalde gevallen zelfs met gevaar voor de continuïteit van de beroepsuitoefening door de individuele gerechtsdeurwaarder.

De minister heeft onlangs laten weten zijn besluit met maximaal 13 weken uit te stellen. Dat kwam niet onverwacht voor de KBvG. De minister had eerder immers al laten weten deze verordening in samenhang met de aanbevelingen van de commissie Oskam inzake de Btag-tarieven te willen bezien.

Wetgevingsnieuws

Wet uitbreiding taakstrafverbod in consultatie

Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Lees verder op internetconsultatie.nl

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in consultatie

De uitwisseling van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.Lees verder op internetconsultatie.nl

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het rapport van de Commissie-Oskam over tarieven en marktwerking voor deurwaarders

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Antwoord op vragen van het lid Van Wijngaarden over de artikelen ‘Rechtsbijstandverlener tart advocatenregels’ en ‘Kleine bedrijven vinden de rechter te duur’

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Rechtsbijstand; Brief regering; Afschrift reactie op verzoek Eerste Kamer over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over deurwaarders die onterecht kosten in rekening brengen.

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Tuchtrecht

Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 29 oktober 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:136

Beslissing op verzet. Dreigen met beslag. Verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 29 oktober 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:137

Klachtonderdeel dat gaat over een periode van langer dan drie jaar geleden is niet-ontvankelijk. Klager is onjuist geïnformeerd over renteberekening. Er is geen controleerbare specificatie aan klager verstrekt ondanks meerdere verzoeken daartoe. De gerechtsdeurwaarder heeft onvoldoende voortvarend gehandeld en is tevens onrechtmatig doorgegaan met executeren, nadat klager hem er op had gewezen dat de B.V. was ontbonden. Drie klachtonderdelen gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond. Boete € 1.000,- plus proceskostenveroordeling.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 29 oktober 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:138

Beslissing op verzet. Geen misbruik gemaakt van executierecht. Geen verplichting voor gerechtsdeurwaarder om aanplakbiljet bij gemeentehuis te verwijderen indien voorgenomen beslag niet doorgaat. Verzet ongegrond.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 29 oktober 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:139

Beslissing op verzet. Voor zover klager van oordeel is dat wettelijke vennootschappelijke normen door de gerechtsdeurwaarder zijn overschreden dient hij zich tot de civiele rechter te wenden. Verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 18 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8804

Kort geding; executiegeschil; executoriale beslagen deels opgeheven, aangezien executant tegenover het verweer van eiseressen (echtgenote en dochter van geëxecuteerde) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alle beslagen goederen (uitsluitend) aan geëxecuteerde toebehoren. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10906

Vordering tot betaling van online bestelde goederen is niet opeisbaar als goederen bij de voerbuurman zijn bezorgd. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4846

Verzoek ex artikel 17 AVG tot verwijdering van negatieve BKR-registraties afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7994

Verstek ambtshalve toetsing dagvaarding voldoet niet aan artikel 111 Rv en 21 Rv. Akte met ingevuld formulier. Wettelijke informatieverplichtingen met betrekking tot de koop overeenkomst en de overeenkomst tot uitgestelde betaling onvoldoende onderbouwd. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 november 2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:249

Opheffing beslag; geschil tussen vrouw en man, tevens notaris; beslag vervallen vanwege ontbreken overbetekening aan derdebeslagene; geldvordering in reconventie; onduidelijkheid over de vraag wie de koper is van de auto respectievelijk de boot, nu de koopsom is betaald door notarispraktijk respectievelijk stichting beheer derdengelden. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5037

Verzetprocedure. De verzettermijn is ondanks de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis niet gaan lopen. Art. 6 EVRM staat aan niet-ontvankelijkheid in de weg. Incident. Schorsing van de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis totdat in verzet is beslist. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 7 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8244

Een Amsterdammer die nog een openstaande tandartsrekening had van 5 eurocent bij Infomedics hoeft die niet te betalen omdat de proceskosten van ruim 240 euro niet in verhouding staan tot die 5 eurocent. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1731

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 1065 lid 1, onder a en e, Rv. Art. 6:233 en 6:236, onder n, BW. Buitengerechtelijke incassokosten. Veertiendagenbrief, art. 6:96 lid 6 BW. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1725

Huurrecht. Huur bedrijfsruimte; art. 7:290 BW. Opzegging door verhuurder. Dringend persoonlijk gebruik en belangenafweging; art. 7:296 BW. Is nieuwe huurovereenkomst gesloten waardoor termijnen voor huurbescherming opnieuw zijn gaan lopen? Art. 7:292 BW. Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten; art. 7:297 BW. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9642

Incidentele vordering schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan wel zekerheidstelling. In eerder executiegeschil ex artikel 438 lid 2 Rv vordering om executie te staken deels afgewezen. Sprake nieuwe feiten en omstandigheden die beoordeling ex artikel 351 Rv rechtvaardigen. Vordering tot schorsing en zekerheidstelling afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

november

13

Bijeenkomst samenwerking brede schuldenaanpak

14

AO Armoede- en schuldenbeleid

18

bestuurlijk overleg KBvG en SNG

19

Stuurgroep Keten voor Derdenbeslag

19

bestuurlijk overleg KBvG en NVVK

20

Overleg NvK en gedragscode

20

ALV MKB-Nederland

21

Overleg KBVG - Min JenV

22

Bureau KBvG gesloten i.v.m. ALV

22

ALV KBvG

27

Overleg Voorontwerp overgang van onderneming in faillissement Min JenV

27

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

28

Stakeholderdiner KNB

28

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Commissie Toetsing

29

Auditorenmiddag

29

Expertmeeting onderzoek invordering schulden

december

2

Bestuursvergadering Stichting Leerstoel

2

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Eis 5 jaar celstraf tegen Nieuwleusens stel voor afpersen en mishandelen deurwaarder met stalen pijp

Het 36-jarige Nieuwleusener stel Dennis D. en Sophie B. hangt een gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd voor het met stalen pijpen aframmelen en afpersen van een deurwaarder, bij hun woning op 10 juli van dit jaar. Lees verder in De Stentor.

Het is zover! E-beslag is van start gegaan bij de Rabobank

De afgelopen maanden heeft de Rabobank het e-beslag geïmplementeerd. Sinds 7 november is het zover! Nu is het mogelijk derdenbeslagen ook digitaal bij de Rabobank aan te leveren. Een goede stap om het beslagproces met minder papier uit te voeren.

Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Op 13 december 2019 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “de staat van de rechtspraak”. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. Klik hier voor meer informatie.