Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 47,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Campagne beslagvrijevoet.nu !

Vorige week voerden de gerechtsdeurwaarders campagne voor invoering van de wet die de vereenvoudiging van de beslagvrije voet regelt. Donderdag werd afgetrapt met een interview op Radio 1 en de Telegraaf en NOS publiceerden diezelfde ochtend een artikel. Overige media volgden die dag en de dag erna. 

Inmiddels hebben bijna 1500 mensen de petitie getekend.

Tijdens het voortgezette algemeen overleg van de tweede kamercommissie SZW op donderdag 14 november, werd de campagne door meerdere kamerleden aangehaald. De staatssecretaris heeft geen toezegging kunnen doen dat de wet ook daadwerkelijk per 1 januari 2021 wordt ingevoerd.

De gerechtsdeurwaarders houden de vinger aan de pols!

Tuchtrecht uitgelicht

De uitspraak is nog niet gepubliceerd, maar interessant genoeg om uit te lichten. De Kamer voor gerechtsdeurwaarder bevestigt in een uitspraak van 12 november jl. dat:

De deurwaarder niet verantwoordelijk is voor de juistheid van een ingediende vordering en deze slechts marginaal hoeft te toetsen;

De deurwaarder is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden die een schuldeiser aan een betalingsregeling stelt;

De schuldenaar heeft geen recht op een beslagvrije voet nu er geen vonnis is van de rechter;

Het is de taak van een deurwaarder om een vordering te innen en enige druk mag daarbij worden uitgeoefend, ook in de incassofase.

Circulaire BFT indiening jaargegevens 2019

Ieder jaar stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een circulaire op waarin de gerechtsdeurwaarders worden geïnformeerd over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens en de kwartaalcijfers.

De circulaire over de indiening van de jaargegevens over 2019 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2020 is gepubliceerd op de website van het BFT. In de circulaire wordt onder andere vermeld op welke data de gegevens bij het BFT ingediend moeten worden. De circulaire is te raadplegen op de website van het BFT.

Wetgevingsnieuws

Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Lees hier verder

Wijzigingen huurtoeslag

Lees hier verder

Wijziging Beleidsregels terugvordering, invordering, leenbijstand en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ

Lees hier verder

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat Breda willens en wetens in strijd met de wet voorwaarden verbindt aan het afgeven van een briefadres

Lees hier verder

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2019, over Armoede- en schuldenbeleid

Lees hier verder

Kamervragen over het toenemende aantal huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen

Lees hier verder

Brief regering inzake de Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

Lees hier verder.

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het blog van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) (ingezonden 15 november 2019).

Lees hier verder

Amendement Nijkerken-de Haan inzake Verzamelwet SZW 2020

Lees  hier verder

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen

Lees hier, hier en hier verder.

Tuchtrecht

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:140

Niet aannemelijk gemaakt dat de gerechtsdeurwaarder dubbele kosten maakt bij het uitoefenen van ambtshandelingen. Naast de tenuitvoerlegging van twee vonnissen ten laste van klager, is de gerechtsdeurwaarder tevens belast met een incasso-opdracht van klager zelf. Deze opdracht is door klager aan de gerechtsdeurwaarder bevestigd. Klacht ongegrond.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9691

Kort geding. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vaststellingsovereenkomst vastgelegd in het proces-verbaal van een zitting. Vaststellingsovereenkomst zag op het inlopen van een huurachterstand. Omdat de overeenkomst niet is nagekomen heeft verhuurder de ontruiming aangezegd. In hoger beroep is huurovereenkomst al beëindigd. Huurder houdt echter belang bij toetsing of de vordering in eerste aanleg terecht is afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4164

Kraken, vordering tot ontruiming, proportionaliteit inbreuk op huisrecht artikel 8 EVRM, al dan niet bestaan van daadwerkelijke huurovereenkomst. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8437

Verzet tijdig ingesteld. Vonnis is niet in persoon betekend. De verzettermijn is gaan lopen nadat de advocaat van de opposant om toezending van het vonnis heeft gevraagd. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4161

Executiegeschil met betrekking tot dwangsommen.Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 11 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11479

Intellectuele eigendom. Kort geding. Uitwerking verkort vonnis. Executiegeschil. Geen klaarblijkelijke of juridische misslag. Geen belang bij schorsing executie. Geen sprake van buitenproportionele executie. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5114

Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik van het beslagobject (hetgeen zou bestaan uit het tonen van een prototype van een elektrische bus op een tweejaarlijkse beurs in Brussel). Daarmee heeft hij voorkomen dat de voorzieningenrechter dit aspect bij zijn beoordeling van de proprtionaliteit van het gevraagde beslag zou betrekken. Dit is een schending van artikel 21 Rv en dat heeft, gelet op de aard en ernst daarvan, tot gevolg dat de vordering om opheffing van de op deze bus gelegde beslagen reeds om die reden toewijsbaar is. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5203

Kort geding. Moeten de bijzonderheidscoderingen in het BKR worden verwijderd? Nee, er is gelet op het betaalverleden een zwaarwegende grond voor handhaving. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5079

Bank heeft geen misbruik van recht gemaakt doordat zij woning openbaar heeft verkocht en kan betaling van restschuld vorderen. Lees verder rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 12 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2940

Huur van bedrijfsruimte. Huurder voert tevergeefs aan dat hij heeft betaald aan persoon die gerechtigd was de huur te innen, en dat het vruchtgebruik en de volmacht van de verhuurder zijn geëindigd. Vordering tot terugbetaling in vrijwaring toegewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 12 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2916

Verstek kort geding ontruiming krakers. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 19 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3014

Procedure tegen bestuurder van stichting derdengelden wegens opheffing stichting terwijl schuldeiser nog vordering op de stichting had. Schuldeiser is toegelaten tot tegenbewijs. Bij eindarrest wordt dit tegenbewijs niet geleverd geacht. Lees verder rechtspraak.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

november

20

Overleg NvK en gedragscode

20

ALV MKB-Nederland

21

Overleg KBVG - Min JenV

22

Bureau KBvG gesloten i.v.m. ALV

22

ALV KBvG

27

Overleg Voorontwerp overgang van onderneming in faillissement Min JenV

27

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

28

Stakeholderdiner KNB

28

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Commissie Toetsing

29

Auditorenmiddag

29

Expertmeeting onderzoek invordering schulden

december

2

Bestuursvergadering Stichting Leerstoel

2

Bestuursvergadering

4

Werkgroep KBvG - BFT

6

Commissie Herijking KBvG regelgeving

9

Overleg Min J&V Traject WCO III

10

Rondetafel Wet kwaliteit incassodienstverlening

10

College van deskundigen schuldhulpverlening

10

Kwartiermakersoverleg vBVV

10

Commissie Communicatie

10

DG overleg Schulden +

Actualiteiten

Deurwaarders in actie voor mensen met schuld

Deurwaarders startten donderdag een petitie: voer de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uit. De wet had eigenlijk al in werking moeten zijn, maar actie bleef uit bij de overheid. „We zijn echt pissed off.” Lees verder op Metronieuws.nl.

Toegang tot de rechter

Bart van Meegen op Mr Online: In de agenda voor de Rechtspraak is verbetering van de toegang tot de rechter benoemd als een van de speerpunten. Toegang tot de rechter is een breed begrip. Hieronder valt bijvoorbeeld de digitale uitwisseling van stukken, de hoogte van griffierechten en (informatie over) de fysieke toegang tot de gerechtsgebouwen. Op al deze onderdelen zijn weer stappen gezet.

Koning Willem I prijzen 2020

De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting in twee categorieën: Grootbedrijf en MKB. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond, komen in aanmerking voor de prijs. Lees hier verder.

Het prijskaartje van het proces staat ter discussie

De verliezer in een civiele zaak betaalt in Nederland vaak maar een deel van de proceskosten van de winnaar. Dat uitgangspunt staat echter ter discussie. Want is het niet rechtvaardiger om, in navolging van het IE-recht, de verliezer vaker tot een volledige proceskostenvergoeding veroordelen? Lees verder op mr-online.nl

Extra geld voor sociale advocatuur

Minister Dekker heeft vandaag bekend gemaakt dat er een overbruggingsregeling voor de sociale advocatuur komt. Het kabinet trekt daar circa 60 miljoen euro (73 miljoen inclusief btw) voor uit. Zowel in 2020 als in 2021 komt er jaarlijks circa 30 miljoen euro (36,5 miljoen inclusief btw) bij. Advocaten die toevoegingen doen krijgen vanaf 1 januari 2020 een hogere vergoeding. Lees verder op advocatenorde.nl

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden. Lees verder op knb.nl