Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 48,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Uitwisseling gegevens gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening wettelijk verankerd

De KBvG reageert op voorstellen van wet(swijziging) die relevant zijn voor de beroepsuitoefening door Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Op 3 april van dit jaar reageerde de KBvG op het Wijzigingsvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het bijbehorende besluit ging op 29 oktober jl. in consultatie. De KBvG sprak in haar reactie waardering uit voor de expliciete bevestiging in de bij het besluit behorende toelichting dat gerechtsdeurwaarders het gegeven dat een persoon schuldhulpverlening ontvangt, mogen ontvangen op grond van hun wettelijke taak. De KBvG benadrukt voorts in haar reactie dat Schuldenwijzer het platform bij uitstek is voor de gegevensdeling tussen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders. Klik hier voor de reactie.

Beantwoording Kamervragen over schuldenwijzer.nl: een relevant project voor terugdringen schuldenproblematiek

Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Een klik verwijderd van je schuldeisers’ en de website schuldenwijzer.nl. In haar reactie geeft zij aan dat Schuldenwijzer.nl een relevant project is voor het terugdringen van de schuldenproblematiek. Het ministerie van SZW ondersteunt het streven van KBvG en SNG om met schuldenwijzer.nl toe te werken naar een sterke
businesscase, waar ook andere partijen dan gerechtsdeurwaarders zich bij aan kunnen sluiten. Klik hier voor alle antwoorden van de staatsecretaris

Campagne beslagvrijevoet.nu !

Op 14 november jl. trapten de gerechtsdeurwaarders de campagne af voor invoering van de wet die de vereenvoudiging van de beslagvrije voet regelt. In 2018 waren er 265.000 beslagen op periodieke inkomsten (salaris en uitkering). In 75% van deze loonbeslagen wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld wegens een gebrek aan informatie. Daardoor houden bijna 200.000 burgers met schulden te weinig geld over voor hun primaire levensbehoeften. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voorziet onder meer in de informatiebehoefte om de beslagvrije voet juist te kunnen vaststellen. Inmiddels hebben bijna 1700 mensen de petitie voor versnelde invoering van de wet getekend.

Tijdens het voortgezette algemeen overleg van de tweede kamercommissie SZW op donderdag 14 november, werd de campagne door meerdere kamerleden aangehaald. De staatssecretaris heeft geen toezegging kunnen doen dat de wet ook daadwerkelijk per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Daarmee zijn er stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Heb jij de petitie nog niet getekend? Doe dat dan alsnog via beslagvrijevoet.nu en help verdere escalatie van schuldsituaties van burgers met schulden te voorkomen !

ALV vrijdag 22 november 2019

Afgelopen vrijdag, 22 november 2019, vond de tweede ALV van de KBvG van dit jaar plaats. De ALV was met ruim 200 bezoekers druk bezocht. Na een openingswoord van voorzitter Wilbert van de Donk en het doorlopen van de reguliere agendaformaliteiten, was het tijd voor de verkiezing van de ledenraadsleden. In totaal waren er 21 vacatures: 11 voor ledenraadsleden en 10 voor plaatsvervangers. De (her)benoemde ledernaadsleden zijn 1) Michael Brouwer, 2) Jan de Swart, 3) Mohammed Azouagh, 4) Patrick van de Pas, 5) Stefano Nocco, 6) Maarten van Rooij, 7) Michael Swier, 8) Marco Weening, 9) Clemens Waters, 10) Hans Ruis en 11) Berthine Pap. Als plaatsvervangende ledenraadsleden zijn (her)benoemd 1) Richelle Elshof, 2) Dion van Empelen, 3) Arie Lodder Msc, 4) Iwan van Ravenswaaij, 5) Edger Revet, 6) Marcel Stalman, 7) Petronella Stockmann, 8) Mesut Tasci en 9) Patrick Wittebrood. De (nieuwe) termijnen gaan in met ingang van 1 januari 2020.

Wij feliciteren de kandidaten van harte ! Na deze verkiezing blijven er nog twee vacatures in de ledenraad voor plaatsvervangers openstaan.

Vervolgens zijn de begroting, de toelichting en het Heffingreglement 2020 aan bod gekomen, die na een korte toelichting van de penningmeester bij acclamatie zijn vastgesteld. Daaropvolgend hebben de verschillende bestuursleden, de internationaal adviseur van de KBvG en de voorzitter van de ledenraad verslag gedaan van hun werkzaamheden. Zo is er onder meer gesproken over het lobbywerk van de KBvG en de herziening van het beslag- en executierecht, over de kostendoorberekening toezicht en tuchtrecht en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, maar ook over de recente uitspraak over de verhouding tussen exploten en ambtshandelingen, Schuldenwijzer, de aanbevelingen van commissie Oskam en de ambtshalve toetsing door de rechtspraak. Daarnaast is gesproken over de verschillende EU Projecten en is er afsluitend verslag gedaan van de werkzaamheden van de ledenraad.

Het was een volle en goede vergadering, die uiteindelijk om 16.00 uur traditioneel is afgesloten met een borrel. De volgende vergadering staat gepland op zaterdag 6 juni 2020 in de omgeving van Utrecht. 

Wetgevingsnieuws

Antwoorden Kamervragen inzake deurwaarders die onterecht kosten in rekening brengen

Lees hier verder

Brieven van de staatssecretaris van Ark: Inwerkingtreding Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

kst-24515-497.

kst-24515-499.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:141 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld met ontruiming en vernietiging goederen. Verzet ongegrond. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland, 08-10-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5352

Kort geding. Vervolg krakerszaak waarin dagvaarding deels nietig is verklaard ten opzichte van anonieme krakers maar vordering ten aanzien van verschenen kraker is toegewezen. Het vonnis mag ex artikel 557a lid 3 Rv ook ten uitvoer worden gelegd jegens eisers sub 1 en 2. De gemeente behoeft eisers sub 1 en 2 niet in een nieuw kort geding te betrekken; zij konden ex artikel 438 Rv bezwaren tegen ontruiming en belang bij verblijf in dit geding kenbaar maken. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 18-10-2019, ECLI:NL:PHR:2019:1178

Rechtspersonenrecht; serviceflat; besluit van rechtspersoon; reikwijdte van art. 2:8 BW; vernietiging van besluit, art. 2:15 lid 1 onder b BW en art. 2:8 BW; gevolgen van vernietiging van besluit en art. 3:53 lid 2 BW. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-11-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4220

Beroepsaansprakelijkheid notaris en advocaat; Oorspronkelijk arrest ECLI:NL:GHSHE:2017:4702 Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9975

Aansprakelijkheid makelaar. De woning heeft vier jaar te koop gestaan en is niet verkocht. De opdrachtgever verwijt de verkopend makelaar dat hij een te hoge onderhandse verkoopwaarde heeft bepaald op basis waarvan de vraagprijs is gebaseerd. Door die te hoge vraagprijs is de woning niet verkocht. Het hof acht deskundigenadvies nodig. Daarnaast verwijt de opdrachtgever de makelaar dat hij bij de verhuur van zijn leegstaande woning tekort is geschoten. Schade en causaal verband. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9430

Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b, Fw. Artikel 288 lid 3 Fw. Weigering toelating schuldsaneringsregeling. Niet te goeder trouw ten aanzien van het ontstaan van de alimentatieschuld en ten aanzien van het onbetaald laten van de schulden. Verdiencapaciteit. Op naam van moeder gestelde onderneming. Summier beroep op de hardheidsclausule niet gehonoreerd. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9943

De levering van een in 2005 gekochte woonboot is juridisch nooit voltooid. De verkoper is in 2015 veroordeeld om daar alsnog aan mee te werken, maar dat is er niet van gekomen. Bij arrest in hoger beroep wordt de verkoper opnieuw veroordeeld om zijn medewerking te verlenen. Wanneer hij dat niet doet, kan de levering toch doorgaan omdat het hof heeft beslist dat het arrest dan in de plaats treedt van de handtekening van de verkoper.  Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 15-11-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6669

Kort geding. Vordering tot afgifte goederen door bewaarder aan beslagene ex art. 860 lid 2 Rv. Ingeroepen pandrechten op goederen staan niet aan afgifte in de weg. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 21-08-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:8031

Afwijzing beslagrekest. Verzoeker heeft als toelichting voor de noodzaak van het beslag aangevoerd dat hij vreest dat wanneer hij eerst gaat dagvaarden en na een veroordelend vonnis tot executoriaal beslag overgaat, gerekwestreerden ervoor zullen zorgdragen dat hun tegoeden bij de bank voordien tot nihil zullen worden teruggebracht zodat hij bij een veroordelend vonnis alsnog het nakijken heeft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de noodzaak voor het beslag daarmee onvoldoende is onderbouwd. Iedere schuldeiser zou die redenering kunnen hanteren en daarmee zou de voorwaarde in de Beslagsyllabus zinledig worden. Beslagsyllabus, augustus 2019, A. Voorwaarden conservatoir beslag, onder punt 4. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 12-11-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4072

Kort geding. Executiegeschil. De huurder heeft geen belang meer bij toewijzing van zijn vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging nu de ontruiming inmiddels heeft plaatsgevonden. Het door huurder aangevoerde belang speelt geen rol bij de beoordeling. Geen misbruik van executiebevoegdheid. Lees hier verder.

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

november

27

Overleg Voorontwerp overgang van onderneming in faillissement Min JenV

27

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

28

Stakeholderdiner KNB

28

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Congres UIHJ Parijs, Frankrijk

29

Commissie Toetsing

29

Auditorenmiddag

29

Expertmeeting onderzoek invordering schulden

december

2

Bestuursvergadering Stichting Leerstoel

2

Bestuursvergadering

4

Werkgroep KBvG - BFT

6

Commissie Herijking KBvG regelgeving

9

Overleg Min J&V Traject WCO III

10

Rondetafel Wet kwaliteit incassodienstverlening

10

College van deskundigen schuldhulpverlening

10

Kwartiermakersoverleg vBVV

10

Commissie Communicatie

10

DG overleg Schulden +

11

HCCH Event on the HCCH Service Convention

12

Jaarconferentie Aanpak van schulden 2019

12

Kwartiermakersoverleg vBVV

17

Workshop EU-EN4S

Actualiteiten

Advocaten en notarissen niet blij met UBO-register

Nederlandse advocaten en notarissen zijn niet bepaald blij met het zogeheten UBO-register, dat naar verwachting op 10 januari 2020 wordt ingesteld. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten ze hun cliënten al goed checken, en binnenkort ook via het UBO-register. Ze hebben volop argumenten waarom dit voor hen problematisch is. Lees hier verder.

Gemeente bereikt zzp'ers met schulden niet

Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet vaak tekort. Daarom lanceert het Nibud vandaag een gratis online tool om zzp’ers bewust te maken van de hulp die gemeenten kunnen bieden. Dat zou een stap in de goede richting kunnen zijn, maar alleen als gemeenten daar actief mee aan de slag gaan. Lees hier verder.

Oorlog tussen Antwerpse deurwaarders eindigt voor strafrechter

Het Openbaar Ministerie heeft één jaar met uitstel geëist voor de bekende Antwerpse deurwaarder Guy H. (61) omdat hij zijn ambtsverplichtingen niet zou hebben vervuld. De zaak ging aan het rollen na een strafklacht van zijn kantoorgenoot, deurwaarder Willy F. (63). Lees hier verder. 

Sociale advocatuur bereidt eigen vakbond voor, zet piketstaking door

Een groep advocaten komt zaterdag bij elkaar in Amsterdam om een nieuwe vakbond voor de beroepsgroep op te richten. Verder is het hun bedoeling om de piketstaking in januari 2020 voort te zetten. Dit staat in een brief die rondgaat op social media. Lees hier verder.

SRK vraagt ACM om ‘belemmerende’ advocatenregels te onderzoeken

BrandMR, het nieuwe rechtshulplabel van SRK Rechtsbijstand, vraagt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de artikelen 5.9 en 5.11 uit de Verordening op de advocatuur onder de loep te nemen. BrandMR wil zijn advocaten bijstand laten verlenen aan niet-verzekerden, en deze regels verbieden dit. Lees hier verder.

Echtpaar uit Nieuwleusen veroordeeld tot 4 jaar cel voor poging doodslag op deurwaarder

Een 36-jarige man en vrouw uit Nieuwleusen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar omdat zij een deurwaarder probeerden te doden met een stalen pijp en hun voormalig advocaat met de dood bedreigden. Zij moeten aan de deurwaarder een schadevergoeding betalen van iets meer dan 22.500 euro. Lees hier verder.

Rechter eist meer informatie in consumentenzaken

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Voor deurwaarders en incassogemachtigden, die de zaken indienen namens de professionele schuldeisers, is een informatieformulier opgesteld die als checklist gebruikt kan worden. Lees hier verder.

Overbelaste rechters: altijd conflicten, niets fout mogen doen

De rechtspraak loopt vast, bleek onlangs uit onderzoek. Rechters zouden overwerkt zijn, verdeeld, niet in staat te moderniseren. Folkert Jensma bekijkt de dagelijkse praktijk: twee weken achter de schermen bij de rechtbank Midden-Nederland. Lees hier verder.