Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 49,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Penitentiaire inrichting moet deurwaarder informatie geven

De gerechtsdeurwaarder bevraagt het BRP alvorens een ambtshandeling te verrichten. Hij heeft deze bevoegdheid omdat het één van zijn kerntaken is om, met de grootst mogelijke zekerheid, stukken aan de juiste persoon, op de juiste verblijfplaats te betekenen.  In geval van een detentie levert het vaststellen van de feitelijke verblijfplaats geregeld problemen op. Het adres in de BRP wijzigt namelijk pas als er sprake is van een detentie van langere duur. Pas na enige tijd wordt de betrokkene dan ingeschreven op het adres van de PI, daarvoor blijft de betreffende gedetineerde op zijn (voormalig) huisadres ingeschreven staan.

In geval van detentie is de woonplaats van de betrokkene op zijn minst gezegd wat onduidelijk, reden waarom gerechtsdeurwaarders in voorkomend geval geregeld bij PI's detentiegegevens opvragen. De grondslag voor het opvragen van detentiegegevens door de gerechtsdeurwaarder is vergelijkbaar met die van de informatiebevoegdheid om de BRP te bevragen. Omdat, mede afhankelijk van de duur van de detentie, betrokkene enkel zal kunnen worden bereikt in de betreffende inrichting, zal een gerechtsdeurwaarder die een exploot aan diegene moet betekenen daar terecht moeten kunnen. Immers, als geen betekening daar in persoon kan plaatsvinden (art. 46 Rv.), zal onder omstandigheden ook exploot moeten kunnen worden gedaan aan anderen dan de betrokkene zelf, in de wet aangeduid als 'huisgenoot' of als 'andere persoon die zich daar bevindt en van wie aannemelijk is dat deze zal bevorderen dat het afschrift degene voor wie het exploot is bestemd, tijdig bereikt'. Pas als de gerechtsdeurwaarder weet dat betrokkenen daar daadwerkelijk verblijft, zal op laatstgenoemde wijze kunnen worden betekend aan de 'andere persoon' cq. baliemedewerker van de PI.

Gezien de aard van de situatie zal de gerechtsdeurwaarder primair proberen om in persoon te betekenen. Pas als hij voldoende overtuigd is van het feit dat een betrokkene in een bepaalde PI zijn 'woonplaats of feitelijk verblijf' heeft kan hij het te betekenen stuk aan een andere persoon die op die plaats aanwezig is (zoals een baliemedewerker van de PI) laten. Zowel uit organisatorisch (het is niet gewenst of zinvol dat de deurwaarder zich voetstoots aan de balie meldt) als uit juridisch oogpunt is het daarom noodzakelijk dat de deurwaarder wéét dat hij bij de betreffende PI zijn exploot kan doen. Om die reden is het gebruikelijk dat deurwaarder tevoren informeert of betrokkenen bij een bepaalde PI verblijft, zodat een en ander in goede banen kan worden geleid en er een rechtsgeldige betekening kan plaatsvinden.

In de overtuiging van de KBvG overtreedt de PI overigens de wet (AVG) door bijvoorbeeld het vonnis op te vragen. In de te betekenen stukken staan immers vaak allerlei persoonsgegevens waarop deze instellingen geen recht van kennisname hebben. 

De PI mag wel verlangen dat de deurwaarder 'zwart op wit' verklaart dat hij deze informatie opvraagt met het oog op een ambtelijke taak. Maar er is geen verdergaande taak voor derden (in dit geval de PI) om het functioneren van de deurwaarder te controleren door het vonnis op te vragen. Als daaromtrent twijfels bestaan kan dat worden aangegeven bij de toezichthouder BFT of de beroepsorganisatie KBvG. Door zelf een controle taak op zich te nemen gaat men informatie opvragen (= verwerken) waar geen wettelijke grondslag voor is. Aan derden die dergelijke verzoeken doen zou zelfs de mededeling kunnen worden gedaan dat deze onrechtmatige bevraging gemeld kan worden bij de AP.

Samengevat mag een PI een vraag van een deurwaarder over de feitelijke verblijfplaats van de betrokkenen bij die PI niet onbeantwoord laten, en mag een PI in geen geval om het vonnis of ander te betekenen stuk vragen. De PI schendt in beide gevallen de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Ofwel door te weigeren de detentie-informatie aan de gerechtsdeurwaarder te geven, waardoor de betrokkene niet op de hoogte raakt van hetgeen de deurwaarder aan hem moet uitreiken (er zal dan op alternatieve wijze worden betekend waardoor de betrokkene minder kans heeft om er achter te komen dat hij bijvoorbeeld in rechte wordt betrokken). Ofwel door kennis te nemen van allerlei privé-aangelegenheden van de betrokkene.

Kortom: in het geval een gerechtsdeurwaarder verzoekt om te bevestigen of een betrokkene bij een PI in detentie verblijft, dan zal de PI die vraag moeten beantwoorden.

Ledenraadsvergadering 19 december 2019

Op donderdag 19 december 2019 komt de ledenraad voor de laatste keer dit jaar bijeen. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo zullen de voorzitter en vicevoorzitter van de ledenraad opnieuw aangewezen moeten worden. De termijnen van Michael Brouwer, voorzitter, en Hans Ruis, vicevoorzitter, lopen af op 1 januari 2020. Beide heren hebben zich voor een nieuwe termijn van 1 jaar verkiesbaar gesteld. Daarnaast zal ook een nieuwe voorzitter van de Financiële commissie worden benoemd. Daarvoor heeft Clemens Waters zich gemeld. Onder overige agendapunten zal er onder meer gesproken worden over blockchain, de registratie van nevenbetrekkingen en doen de bestuursleden, commissies en adviseurs versllag van lopende zaken. De vergaderstukken zijn in de loop van deze week te vinden op het KBvG net. Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Antwoorden op Kamervragen loonbeslag Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de antwoorden op Kamervragen rondom loonbeslag en het inzien van het eigen dossier en correspondentie met de Nationale ombudsman over toeslagen naar de Tweede Kamer. Lees verder op rijksoverheid.nl

Internetconsultatie Archiefwet 2021

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Lees verder op internetconsultatie.nl

Verzamelwet SZW 2020

Lees hier verder

Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over Centraal meldpunt onjuiste registraties in basisregistraties

Lees hier verder.

Tuchtrecht

Tendens van meer boetes in notarieel tuchtrecht 'geen bewust beleid'

Notarissen die in aanraking komen met het tuchtrecht, lijken recent steeds meer kans te maken op een zware geldboete. Dit terwijl de ernst van de overtredingen eerder een schorsing zou rechtvaardigen. 'De notarieel tuchtrechter heeft in 2019 de tuchtmaatregel geldboete ontdekt.' Lees verder op advocatie.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Midden-Nederland 23 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5542

Kort geding krakers; strafrechtelijke ontruiming; huisrecht art. 8 EVRM; belangenafweging; overlast; concrete plannen voor herontwikkeling; geen recht op vervangende woonruimte. Lees  hier verder.

Rechtbank Rotterdam 25 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9239

Kort geding, proceskostenveroordeling ten laste van eiseres na intrekking kort geding met betrekking tot medewerking levering onroerende zaak (proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief). Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 26 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4235

Kort geding - verbintenissenrecht – huurovereenkomst bedrijfsruimte (winkelruimte) – vordering van verhuurder tot nakoming exploitatieverplichting door huurder – dwangsom. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4344

Na een verpanding van debiteuren in het kader van een bedrijfsfinanciering aan de financier (pandhouder) legt de pandhouder beslag ten laste van één van de debiteuren, die tot hetzelfde concern behoort als de pandgever. In dit arrest wordt een veroordeling van de voorzieningenrechter tot opheffing van conservatoire beslagen vernietigd op grond van het oordeel dat de beslagdebiteur niet summierlijk de ondeugdelijkheid van de vordering heeft aangetoond. Achtereenvolgens komen aan de orde: of de vordering van de pandgever op de beslagdebiteur in het kader van een ontvlechting van het concern waartoe beiden behoren (behoorden?) door verrekening teniet is gegaan (3.6.1. e.v.); of het verpande goed in de pandakte voldoende is omschreven (3.7.1. e.v.) de belangenafweging (3.9.). Lees hier verder

Rechtbank Limburg 26 november 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:10634

Kort geding – vaststellingsovereenkomst in vonnis - voorwaardelijke ontruiming. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10137

Executiegeschil m.b.t. invorderen van dwangsommen. Uitleg van veroordeling en beoordeling van wat na de veroordeling is gedaan om aan de veroordeling te kunnen voldoen. Omdat de geëxecuteerden niet hebben gehandeld zoals van hen op basis van de veroordeling mocht worden verwacht, zijn zij tekortgeschoten en is van misbruik van executiebevoegdheid geen sprake. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag 27 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12705

Bevoegdheidsincident in een zaak met twee gedaagden gevestigd in Venezuela en een in Nederland gevestigde gedaagde. Is er sprake van een exlcusieve forumkeuze als bedoeld in artikel 8 lid 2 Rv voor de Venezolaanse rechter en een geldig arbitragebeding voor Venezolaanse arbiters? Is er sprake van samenhangende vorderingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 Rv? Hoe is de verhouding tussen artikel 8 lid 2 en artikel 7 lid 1 Rv? Heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 9 Rv? Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam 29 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9406

Ambtshalve opleggen van een dwangsom bij een omgangsregeling. Lees hier verder.

Agenda

december

4

Werkgroep KBvG - BFT

6

Commissie Herijking KBvG regelgeving

9

Overleg Min J&V Traject WCO III

10

Rondetafel Wet kwaliteit incassodienstverlening

10

College van deskundigen schuldhulpverlening

10

Kwartiermakersoverleg vBVV

10

Commissie Communicatie

10

DG overleg Schulden +

11

HCCH Event on the HCCH Service Convention

12

Jaarconferentie Aanpak van schulden 2019

12

Kwartiermakersoverleg vBVV

17

Workshop EU-EN4S

19

Commissie Schuldenwijzer

19

Ledenraadsvergadering

24

Bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Lees verder op rechtspraak.nl

Opnieuw flinke afname van huiseigenaren met betalingsachterstand op hun hypotheek

Op 1 oktober 2019 hadden bijna 70.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. Meer dan 10.000 consumenten losten deze periode hun betalingsachterstand af. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. Opvallend is dat het aantal achterstanden minder hard daalt dan voorheen. Lees verder op bkr.nl

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder vaak afhankelijk van bijstand. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.Lees verder op cbs.nl

Notariaat peilt meningen van stakeholders tijdens diner

Maatschappelijk relevant blijven, dat is ook voor de notaris de uitdaging voor de toekomst. De notaris staat als trusted advisor midden in het leven van burgers. Maak vol gebruik van de digitale mogelijkheden en blijf tegelijkertijd de menselijke maat benadrukken: met deze woorden opende minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming donderdagavond het KNB Stakeholdersdiner. Benieuwd wat hij en stakeholders nog meer zeiden? Lees verder op knb.nl en bekijk het videoverslag met onder andere KBvG-bestuurslid Barbara ter Kuile op youtube.com

Rechtspraak gaat ‘agressief’ rechters werven

Om de grote achterstanden van zaken versneld weg te werken, gaat de rechtspraak ‘agressief’ nieuwe rechters aantrekken. De opleiding tot rechter-plaatsvervanger wordt ingekort. Over drie jaar moeten de wachtlijsten zijn opgeruimd. Dat staat in een rapport dat de rechters hebben gekregen. Lees verder op mr-online.nl

Minister Dekker wint prijs voor privacyschending

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is uitgeroepen tot de grootste privacyschender van Nederland. De minister kreeg van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom de zogeheten Big Brother Award voor zijn plannen om betalingsprofielen door Centraal Justitieel Incasso Bureau te gebruiken in de strijd tegen schulden. De overheid won daarnaast nog een prijs voor het Systeem Risico Indicatie, waarin gemeenten gegevens van burgers aan elkaar kunnen koppelen en dat als middel kan worden ingezet om fraude en misbruik op te sporen. Lees verder op mr-online.nl

Grote kans op succes bij beroep tegen boete

Slechts vier procent van de mensen die in 2018 een verkeersboete kregen vocht de beslissing van de officier van justitie aan. Degenen die dit wel doen krijgen vaak gelijk. Een kwart krijgt gelijk op inhoudelijke gronden, en in een kwart van de zaken wordt de boete na een inhoudelijke beoordeling aan iemand anders opgelegd. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Lees verder op mr-online.nl

Rechtspraak: duur rechtszaak moet korter

De Rechtspraak wil de duur van rechtszaken verkorten. Er zijn nieuwe termijnen vastgesteld voor de zogenoemde doorlooptijden, de tijd die het duurt vanaf het aanmelden van een zaak tot een uitspraak van de rechter. Ook wil de Rechtspraak rechtzoekenden beter informeren over de verschillende stappen tijdens een rechtszaak, zodat zij weten hoe lang het duurt voordat er een uitspraak is.Lees verder op rechtspraak.nl

Gemeenten moeten bij iedereen met een betalingsachterstand langs - maar kunnen dat niet

Straks moeten gemeenten een gesprek aangaan met iedereen die een betalingsachterstand heeft bij een energieleverancier, verhuurder of zorgverzekeraar. En daar hebben ze de mankracht niet voor, stellen ze in een brief aan het kabinet. Lees verder op trouw.nl

CDA gaat kamervragen stellen: doorverkopen schulden zorgt voor hoge kosten bij schuldenaar

Mensen die in de schulden zitten komen daar steeds dieper in als hun schuldeisers openstaande rekeningen aan elkaar verkopen. De kosten om dat aan de schuldenaar te vertellen moet de schuldenaar zelf betalen. Het CDA gaat Kamervragen stellen. Lees en luister verder op nporadio1.nl

Rechtbank Limburg start op 1 januari 2020 met Schuldenloket

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, de gemeenten Weert, Roermond, Sittard-Geleen en Maastricht. Lees verder op rechtspraak.nl