Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 50,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Verkeerde informatie over rekentool van de gerechtsdeurwaarders

Staatssecretaris Van Ark beantwoordde onlangs de Kamervragen van PvdA-kamerlid Van Dijk over de vertraging van de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Kamerlid Van Dijk benoemt in een van de vragen dat hij niet begrijpt waarom het ontwikkelen van de benodigde software zolang op zich laat wachten, terwijl gerechtsdeurwaarders zelf reeds een werkende rekentool hebben gebouwd.
Hierop reageert de staatssecretaris dat '(...) een innende instantie die bij haar incasso te maken heeft met de beslagvrije voet deze kan bepalen door de gegevens handmatig te verwerken in een verkorte rekenmodule. De gerechtsdeurwaarders refereren hieraan als zij het hebben over de gereed zijnde rekentool. Voor massale processen waar onder meer Belastingdienst, SVB, UWV en ook lokale belastinginners mee te maken hebben, leent zich deze handmatige vorm echter niet. Een gedegen ICT-matige inbouw van enerzijds de voor de berekening noodzakelijke datastroom en anderzijds de in de wet opgenomen berekening is dan onontbeerlijk.'

De gerechtsdeurwaarders refereren echter niet aan een 'verkorte rekenmodule'. Om te voorkomen dat er een onjuist beeld ontstaat van de rekenmodule die de gerechtsdeurwaarders hebben, lichten we het in dit NvdW graag toe: er is geen sprake van een handmatige verwerking van gegevens. Dat ligt ook niet voor de hand gezien de hoeveelheid derdenbeslagen die de gerechtsdeurwaarders jaarlijks leggen. Er is ook geen sprake van dat onze rekentool een 'verkorte' versie zou zijn die 'massale processen' niet aan zou kunnen. Er is een rekentool ingericht die schaalbaar is en die massale processen aan kan.

Het is de KBvG niet bekend waarom dit antwoord is gegeven. Wij zullen de leden van de kamercommissie informeren over de werkelijke stand van zaken, zodat er geen onjuist beeld ontstaat.

Ledenraadsvergadering 19 december 2019

Donderdag 19 december 2019 vindt de laatste ledenraadsvergadering van dit jaar plaats. De ledenraad zal dan de voorzitter en vicevoorzitter van de ledenraad opnieuw aanwijzen. De termijnen van Michael Brouwer, voorzitter, en Hans Ruis, vicevoorzitter, lopen namelijk af op 1 januari 2020. Beide heren hebben zich voor een nieuwe termijn van 1 jaar verkiesbaar gesteld. Ook wordt de nieuwe voorzitter van de Financiële commissie benoemd. Daarvoor heeft Clemens Waters zich gemeld. Verder wordt gesproken over blockchain en de registratie van de nevenbetrekkingen en doen de bestuursleden, commissies en adviseurs verslag van lopende zaken. De vergaderstukken zijn te vinden op het KBvG net. Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Kamerstuk 35225, nr. 6.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:161 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De voorzitter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht. De kamer is het niet met de voorzitter eens en verklaart het verzet gegrond. De kamer overweegt daartoe dat de klacht dat de gerechtsdeurwaarder heeft gelogen en de kamer heeft misleid, een zelfstandige klacht betreft. De beslissing van de voorzitter wordt vernietigd. De klacht wordt door de kamer ongegrond verklaard. De definitie van liegen houdt in het met opzet onwaarheden spreken. Dat is in dit geval niet gebleken. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:160 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders wordt verweten dat zonder het vonnis te hebben betekend beslag hebben gelegd, een regeling voorstellen die klager weigert, opnieuw beslag hebben gelegd en geinde gelden niet terugbetalen. De kamer verklaart het eerste (ook erkende) klachtonderdeel gegrond en de overige klachtonderdelen ongegrond. Het opleggen van een maatregel wordt achterwege gelaten. De gerechtsdeurwaarders dienen het griffierecht aan klager terug te betalen. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:159 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij ondanks herhaalde verzoeken klaagster geen overzicht toestuurt van waar de door hem ontvangen bedragen naar toe zijn gegaan. De kamer overweegt dat van een zorgvuldig handelend gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij vragen over een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt. Dat heeft hij pas na indiening van de klacht gedaan. De klacht wordt gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het griffierecht moet aan klaagster worden terugbetaald. Geen kostenveroordeling opgelegd. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:157 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders wordt verweten dat zij hogere incassokosten in rekening hebben gebracht bij (consument-)debiteuren dan volgens de regelgeving is toegestaan. Aanvangsdatum onderzoek. Overweging over wie als beklaagde kan worden aangemerkt en de waarheidsplicht. Het ontvankelijkheidsverweer wordt verworpen. De klacht wordt erkend en gegrond verklaard. De gerechtsdeurwaarders wordt de maatregel van berisping opgelegd. Op gronden als in de beslissing gegeven, wordt afgezien van het opleggen van een kostenveroordeling. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:155 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij ongespecificeerde informatiekosten vordert en onduidelijk communiceert. De kamer overweegt dat door verschillende kosten onder de noemer ‘informatiekosten’ te brengen, en daarover onduidelijk te communiceren, beide klachtonderdelen terecht zijn voorgesteld. Een klager die met kosten wordt geconfronteerd, moet op eenvoudige wijze kunnen nagaan of die kosten juist zijn. De klacht wordt gegrond verklaard, maar er wordt geen maatregel opgelegd. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:151 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders wordt verweten dat zij ambtshandelingen hebben verricht in opdracht van een wederpartij van klager met wie beklaagden nauw zijn verweven, en zich in een gerechtelijke procedure hebben gesteld als gemachtigde van een wederpartij van klager, met welke wederpartij het kantoor van de gerechtsdeurwaarders moet worden vereenzelvigd. De kamer geeft enkele overwegingen over het klagen in het algemeen belang en overweegt verder dat zelfs als het handelen van de gerechtsdeurwaarders -voor zover in het tuchtrecht al van toepassing- “ex tunc” wordt getoetst, kan uit hetgeen door klager is aangevoerd niet de conclusie worden getrokken dat het kantoor van de gerechtsdeurwaarders ten tijde van het vermeende klachtwaardige handelen kan worden vereenzelvigd met haar opdrachtgever. De klacht wordt ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:150 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij weigert om maandelijks het uit het beslag ontvangen bedrag direct naar de rekening van klager over te maken. Volgens klager wordt er maandelijks minder geld naar zijn rekening overgemaakt dan daadwerkelijk wordt afgedragen. De kamer overweegt dat uit de stukken blijkt dat er maandelijks wordt afgedragen conform de systematiek van de daarvoor gelden de regels. Dat er minder wordt afgedragen dan wordt ontvangen is gelegen in het feit dat de gerechtsdeurwaarder zijn kosten aftrekt van het aan klager te betalen bedrag. De klacht wordt ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:149 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders wordt verweten onrechtmatig bankbeslag hebben gelegd en dat zij geen rekening hebben gehouden met de beslagvrije voet, ook niet nadat de inkomensgegevens waren doorgegeven. De kamer overweegt dat het beslag niet onrechtmatig is maar de gerechtsdeurwaarders hadden wel een beslagvrije voet moeten vaststellen. Die klacht wordt gegrond verklaard en beide gerechtsdeurwaarders wordt de maatregel van berisping opgelegd. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:146 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De voorzitter heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan eigen belang. De kamer verklaart het verzet gegrond en vernietigt de beslissing van de voorzitter omdat klaagster als werkgever van de debiteur voldoende eigen belang bij de klacht heeft. De klacht wordt in al haar onderdelen ongegrond verklaard omdat het niet aan de werkgeefster is allerlei eisen te stellen voordat aan haar wettelijke informatieplicht wordt voldaan. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:145 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij aankondigt beslag te komen leggen, maar op de aangekondigde datum niet langskomt. Verder zijn de opgevoerde kosten niet terecht omdat het bedrag door klaagster al is voldaan. Op grond van vaste rechtspraak is het zonder de debiteur daarover te informeren tuchtrechtelijk laakbaar om niet op de aangekondigde datum te verschijnen. Dit is twee keer gebeurd en de klacht wordt gegrond verklaard. De gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. De klacht wordt voor het overige ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:144 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij loonbeslag heeft gelegd zonder enige kennisgeving vooraf van het bestaan van een vordering. Klaagster is niet bekend met de vordering, noch met eerdere pogingen tot incasso daarvan. De kamer overweegt dat het een vordering op haar echtgenoot betreft en omdat haar echtgenoot geen soelaas bood, is de gerechtsdeurwaarder voor het verhaal van de vordering bij klaagster uitgekomen als zijnde gehuwd in gemeenschap van goederen. Enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen heeft daarbij niet plaatsgevonden. De klacht wordt ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:143 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij klager meerdere malen tegenstrijdige overzichten heeft toegezonden van de openstaande som. Klager is van mening dat de vordering al ruimschoots was voldaan. De kamer overweegt dat in door de gerechtsdeurwaarder verzonden specificaties voldoende uitleg aan klager is gegeven. Dat de vordering al was voldaan is niet gebleken. De klacht wordt ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:142 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten dat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen nu de oorspronkelijke hoofdsom door allerlei kosten zodanig is opgelopen dat het door de debiteur betaalde bedrag daar geheel aan is opgegaan. Kamer overweegt dat bij het uitvoeren van een opdracht als de onderhavige op een gerechtsdeurwaarder uitsluitend de verplichting rust zich in te spannen teneinde de incasso of de executie te doen slagen. De kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder dat op dit punt geen sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. De klacht wordt ongegrond verklaard. De klacht dat de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op een brief van klager wordt gegrond verklaard. De gerechtsdeurwaarder wordt daarvoor de maatregel van waarschuwing opgelegd. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad, 08-11-2019, ECLI:NL:PHR:2019:1264

Executiegeschil - Grenzen beoordeling executierechter - HR 22 april 1983, NJ 1984/145 (Ritzen/Hoekstra) - Ongemotiveerd passeren verweer tegen uitvoerbaarverklaring bij voorraad- Verbetering vonnis wegens kennelijke rekenfout (art. 31 lid 2 Rv). Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 05-11-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3211

Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van het door haar gelegde loonbeslag. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 27-11-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9439

Renvooiprocedure. Rangregelingprocedure verdeling opbrengst executie 26 casco’s binnenschepen. Gerechtelijke bewaring. Conservatoir beslag. Artikelen 8:820 (kosten van uitwinning) en 8:821 BW (kosten tot behoud). Geen subrogatie. Beroep op artikel 8:820 BW faalt; opgevoerde kosten zijn geen kosten van uitwinning. Vordering is deels bevoorrecht op grond van artikel 8:821 aanhef en onder a BW als kosten tot behoud. Lees hier verder.

Rechtbank Overijssel, 06-12-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4636

Executiegeschil. In deze zaak gaat het voornamelijk over het al dan niet verbeuren van dwangsommen. De dwangsommen zijn verschuldigd, omdat eiseres de veroordeling van het vonnis van 1 november 2019 niet is nagekomen. Lees hier verder. 

Rechtbank Amsterdam, 21-11-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9016

Een bewindvoerder moet namens een Amsterdamse wanbetaler zorgverzekeraar Menzis ruim 900 euro betalen en een deel van de proceskosten. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 4 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9035

Een deurwaarderskantoor moet 460.972 euro betalen aan een directeur in de zorgsector. Lees hier verder.

Agenda

december

11

HCCH Event on the HCCH Service Convention

12

Jaarconferentie Aanpak van schulden 2019

12

Kwartiermakersoverleg vBVV

17

Workshop EU-EN4S

19

Commissie Schuldenwijzer

19

Ledenraadsvergadering

24

Bureau KBvG gesloten

25

Eerste kerstdag

26

Tweede kerstdag

27

Bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Zwaardere schorsing in hoger beroep voor doorspelen informatie

Een advocaat die de inloggegevens van een bitcoin-account doorspeelde naar de vrouw van zijn cliënt, krijgt in hoger beroep een beduidend langere schorsing. In plaats van zes weken wordt hij een half jaar op non-actief gezet, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Lees hier verder.

Zinloze procedures: advocate zes maanden geschorst

Het Hof van Discipline heeft een advocate, die namens een cliënt meerdere zinloze procedures voerde, voor een half jaar geschorst. Het betrof een vechtscheiding, waarin de man onder meer zijn ex-vrouw beschuldigde van mishandeling van een van hun kinderen. Volgens het hof heeft de advocate ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld en is de eerder door de Raad van Discipline opgelegde schorsing van vier weken te mager. Lees hier verder.

Rechter straft strenger dan twintig jaar geleden

De hoogte van straffen is de afgelopen twee decennia is gestegen: rechters leggen nu straffen op die gemiddeld 11 procent zwaarder zijn. De straffen voor gewelds- en zedenmisdrijven liggen maar liefst 65 procent hoger dan in 1998. Daar staat tegenover dat de straffen in drugszaken twintig procent lager uitvallen dan toen. Lees hier verder. 

‘Maak het recht ook letterlijk toegankelijker’

Bouwrechtadvocaat Ottilie Laan en rechtenstudent Jiska Stad-Ogier bepleiten in een brief aan alle gerechtsbesturen een betere toegankelijkheid van rechtbanken voor mensen met een beperking. “Wij willen graag gewoon ons werk doen. Maar vaak werkt een gebouw niet mee, of de omstandigheden.” Lees hier verder.

‘Privacyvraagstukken niet opgelost met nieuw wetboek’

Een gemiste kans noemt Marianne Hirsch Ballin het. Wat haar betreft waren bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering meteen ook de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens aangepast, zo vertelt ze in een interview in het komende nummer van Mr. Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit en zit in de commissie die de invoeringskosten van het nieuwe wetboek gaat berekenen. Lees hier verder.

Mishandelaars deurwaarder in hoger beroep tegen vier jaar celstraf

Transportondernemer Dennis D. en zijn echtgenote Sophie B., die recent werden veroordeeld voor het mishandelen van een gerechtsdeurwaarder, leggen zich niet neer bij het vonnis. Het echtpaar gaat in hoger beroep tegen de vier jaar celstraf die ze is opgelegd. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg start op 1 januari 2020 met Schuldenloket

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, de gemeenten Weert, Roermond, Sittard-Geleen en Maastricht. Lees hier verder.

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Lees hier verder.