Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 6,  2019

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Notitie Brexit en civiel procesrecht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid attendeerde de KBvG op een Notitie van de Europese Commissie met betrekking tot de gevolgen van de Brexit voor de samenwerking op civiel rechtelijk terrein. Lees verder op ec.europe.eu wat de (civiel rechtelijke) positie is van het VK na de Brexit (29 maart a.s.).

Nieuwe versie van de Beslagsyllabus per 1 februari 2019

Per 1 februari is een nieuwe versie van de Beslagsyllabus gepubliceerd. Per dit jaar zal de beslagsyllabus in beginsel twee keer per jaar worden gepubliceerd (februari en augustus), onder het voorbehoud dat er wijzigingen zijn. In het uitzonderlijke geval van extra spoedeisende wijzigingen kan mogelijk een derde publicatie plaatsvinden.

Kort overzicht van de aangebrachte wijzigingen:
- P. 3 invoeging frequentie publicatie
- 14 verbetering artikelnummer ivm nieuwe Gedragsregels Advocatuur 2018
- P. 18 invoeging aanhangigheid hoofdzaak bij KEI-zaken;
- p. 14 en 36 toevoeging artikelnummer Gedragsregels 2018 beslag advocaat onder zichzelf of derdenrekening;
- p. 52/53 invoeging overbetekening bij bewijsbeslag onder derden.

Uitsluitend de meest actuele versie van de beslagsyllabus staat op Rechtspraak.nl gepubliceerd. De oudere versies van de beslagsyllabus zijn gedeeltelijk nog beschikbaar, te weten de edities 2002, 2005, 2009, juni 2011, 2012, januari en augustus 2013, augustus 2014, augustus 2015, augustus 2016, augustus 2017, november 2017 en augustus 2018. Hiervoor kunt u mailen naar redactieraadbeslagrecht@rechtspraak.nl.

E-mailadres Belastingdienst voor digitale procesvoering

De KBvG werd er door de Belastingdienst op geattendeerd dat zij voor de vorderingprocedures (in eerste instantie voor de procedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland) een e-mailadres heeft opengesteld: vorderingsprocedure@belastingdienst.nl

Antwoord op vragen over de vertraging van de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Lees hier verder

Wetgevingsnieuws

Wijziging wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen staat al geruime tijd on hold, maar in november 2018 verscheen dan toch een nota van wijziging. Het voorstel brengt met name voor de governance van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen substantiële veranderingen met zich mee. Van het oorspronkelijke idee om de normen die gelijk zijn voor alle rechtspersonen te verzamelen in titel 1 van Boek 2 BW, wordt in het nieuwe voorstel echter afstand gedaan. Lees verder op recht.nl

Vragen over het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

Lees hier verder

Wet centraal aandeelhoudersregister

Herdruk emorie van toelichting

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en de toekomst van de advocatuur

Lees hier verder

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Lees hier verder

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Privacy impact assessments (PIA) voor DigiD Hoog

Rechtsstaat en Rechtsorde

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake verzoek Scholtens Advocaten, namens Comité tot behoud van een volwaardige rechtbank in Lelystad, om aandacht voor ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad i.h.k.v. motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Derde nota van wijziging

Nader gewijzigd amendement

Algemene beraadslaging

Antwoord op vragen over de bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project bij het vergelijken van rechtsstelsels

Lees hier verder

Vragen over spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren

Lees hier verder

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2018:194 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klagers hebben een extra aflossing gedaan en hadden de gerechtvaardigde veronderstelling dat vordering was voldaan en beslag niet meer bestond. Dat het geautomatiseerde systeem van de gerechtsdeurwaarder de extra aflossing niet heeft herkend kan klagers niet worden tegengeworpen. Maatregel waarschuwing opgelegd

ECLI:NL:TGDKG:2018:193 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft het gelegde bankbeslag niet overbetekend. Het beslag was binnen de termijn van art 475i Rv (8 dagen) al opgeheven zodat betekening geen zin meer had. Uit kostenoverwegingen heeft de gerechtsdeurwaarder dit nagelaten. Niet tuchtrechtelijk laakbaar.

ECLI:NL:TGDKG:2018:192 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt door medewerker van incasso kantoor bij de gerechtsdeurwaarder te laten werken. Incassokantoor en gerechtsdeurwaarder onvoldoende onafhankelijk van elkaar. Maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2018:191 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Misbruik van recht door klaagster te dwingen tot een betalingsregeling, terwijl de gerechtsdeurwaarder weet dat klaagsters inkomen onder de beslagvrije voet ligt. Maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2018:190 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Overbetekening te laat zonder geldige reden: klacht gegrondreageren op brieven buiten termijn van 14 dagen: klacht gegrond. Ten onrechte bankbeslag gelegd: klacht gegrond. Gerechtsdeurwaarder moet kosten daarvan aan klager vergoeden. Maatregel van berisping.

ECLI:NL:TGDKG:2018:189 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslagvrije voet bij beslag op zorgtoeslaghoogte vordering niet duidelijk, klager moet zelf bijhouden wat hij heeft voldaan.er is voldaan aan beginselen hoor en wederhoor bij beoordeling klacht door de voorzitter.

ECLI:NL:TGDKG:2018:188 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarder had beslagvrije voet moeten aanpassen naar aanleiding van melding klager dat hij een partner had. Aanpassing na drie en halve maand is te laat, ook al waren bewijsstukken nog niet ontvangen.

ECLI:NL:TGDKG:2018:186 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Inbeslagname goederen. Foto's nemen door het raam door de gerechtsdeurwaarder is toegestaan.

ECLI:NL:TGDKG:2018:184 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Artikel 231 en 430 Rv. Voor executie is een grosse nodig.De gerechtsdeurwaarder moet marginaal toetsen of het vonnis een dagtekening, grosse en aan het hoofd: in naam des Konings bevat, alvorens te betekenen.

ECLI:NL:TGDKG:2018:182 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft niet tijdig gereageerd op correspondentie van klagerDe gerechtsdeurwaarder heeft artikelen 464 lid 1 Rv en 466 Rv niet nageleefd (aanplakken biljet)De gerechtsdeurwaarder had het bewijsaanbod van klager in de vorm van een video opname moeten accepteren, gelet op artikel 152 Rvmaatregel geldboete opgelegd.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2018:10785

Kort geding. Toewijzing vordering die strekt tot opheffing conservatoir beslag dat is gelegd ten laste van indirecte bestuurders van een onderneming. Vordering ondeugdelijk en belangenafweging in voordeel bestuurders.

ECLI:NL:RBROT:2019:526

Conservatoir beslag op aandeel in effectenverzameldepot. Beslag kleeft. Afwijzing vordering om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv te treffen.

ECLI:NL:RBOBR:2019:486

Opheffen beslag na stellen zekerheid/705 lid 2 Rv

ECLI:NL:GHARL:2019:752

Opdracht van incassobureau aan deurwaarder. Vraag of tussen het incassobureau en een vereniging waarvan de deurwaarder lid was een raamovereenkomst gold krachtens welke het incassobureau haar opdrachten exclusief diende te geven aan een bij de vereniging aangesloten lid en waartegenover dan bepaalde tarieven zouden worden gerekend zoals vastgelegd in die raamovereenkomst. Bewijsopdracht aan het incassobureau.

ECLI:NL:RBAMS:2019:630

Een auto-eigenaar hoeft de boete die Q-Park hem oplegde voor ‘treintje rijden’ niet te betalen.

ECLI:NL:GHAMS:2019:230

Hof onderschrijft oordeel Ktr dat beroep op arbitraal beding in overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is wegens de hoge kosten van arbitrage in verhouding tot de financiële situatie van eiser. Met de Ktr merkt het hof de verhouding tussen partijen aan als arbeidsovereenkomst niettegenstaande de gebezigde bewoordingen in de overeenkomst.

ECLI:NL:GHAMS:2019:192

Arbitragerecht. Weigering verlof tot tenuitvoerlegging van drie in de Verenigde Staten gewezen arbitrale vonnissen. Internetarbitrage naar aanleiding van leningen in bitcoins. Strijd met de openbare orde. Schending van beginsel van hoor en wederhoor. Overschrijding van de grenzen waarbinnen aan een arbitraal vonnis rechtsgevolg kan worden verbonden. Artt. 1075 en 1076 lid 1 Rv, art. V lid 2 Verdrag van New York 1958.

ECLI:NL:RBDHA:2018:14308

Artikel 24 Fw jo7:230 BW. Huurschuld is geen boedelschuld.

ECLI:NL:GHARL:2019:757

Tussenarrest. Bewind. Bewindvoerder dient formele procespartij te zijn, niet de rechthebbende zelf. Rechthebbende in de gelegenheid gesteld bewindvoerder als formele procespartij op te roepen.

Declaratie buitengerechtelijke kosten in deelgeschilprocedure: misbruik van procesrecht

In een overweging ten overvloede maakt een Rotterdamse kantonrechter zijn ongenoegen kenbaar over de wijze van procederen van een advocatenkantoor in zijn arrondissement. Het kantoor probeert met enige regelmaat vergoeding van buitengerechtelijke kosten los te peuteren in een deelgeschillenprocedure. Lees verder op recht.nl

Verkoop op afstand: hoe te wijzen op herroepingsrecht

Het Europees Hof van Justitie heeft arrest gewezen in de zaak Walbusch Walter Busch, betreffende de uitleg van een aantal bepalingen in de Consumentenrichtlijn. Het gaat daarbij in het bijzonder om de wijze waarop consumenten over hun herroepingsrecht dienen te worden geïnformeerd.

Deken vermoedt ‘ernstige misstanden’, maar weigert toelichting in bijzijn advocaat

De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft een onderzoek gelast naar de financiële gang van zaken bij een eenmanskantoor in Noord-Nederland. Lokaal deken Rob Geene vermoedt fraude en ‘ernstige misstanden’, maar wilde deze vermoedens bij de raad niet nader toelichten. Zonder aanvullende informatie vindt de raad een schorsing van de advocaat een te drastische maatregel. Lees verder op advocatie.nl

Baker McKenzie botst met Q-Park: 'misbruik van machtspositie'

Ze staan lijnrecht tegenover elkaar: advocatenkantoor Baker McKenzie verwijt parkeerexploitant Q-Park ‘monopolistengedrag’ nadat de firma een aantal parkeertransponders van Baker heeft uitgezet en een kortingsregeling heeft stopgezet. Q-Park zegt op haar beurt dat Baker gewoon marktconform moet gaan betalen. Dat kunnen ze best, als advocatenkantoor met gigantische omzetten en winsten. Lees verder op advocatie.nl

Rente-eis bank maakt lening onzakelijk

Soms is de bank alleen bereid om een bv een lening te verstrekken als andere schuldeisers van die bv hun leningen achterstellen en een lage rente berekenen. Voorzover die andere schuldeisers gelieerd zijn aan de schuldenaar, is de kans groot dat de lening (vanaf dat moment) onzakelijk is. Lees verder op recht.nl

Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg maakt korte metten met zo’n handelwijze. Iemand die geruime tijd keurig een betalingsregeling nakomt en er gaat vervolgens wat mis, kun je niet ineens zo maar gaan dagvaarden. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

februari

6

Expertmeeting Grenzen Tariefmodellen

11

Vacature commissie

14

Ledenraad

15

Overleg Groot Ledenonderzoek

22

Commissie Toetsing

Actualiteiten

Help, de wet schuldsanering natuurlijke personen verzuipt!

Er komen steeds meer mensen met problematische schulden. Hoe komt het dan dat de regeling die aantoonbaar werkt, steeds minder wordt toegepast? Rechter Verhoeven in de Togacolumn. Lees verder op nrc.nl

Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2017-2018

Deze kroniek bevat een selectie van uitspraken en ontwikkelingen van januari 2017 tot december 2018 en geeft in een notendop een overzicht van de highlights op het gebied van burgerlijk procesrecht. Lees verder op recht.nl

Kampen wekt interesse met nieuwe Verordening sociaal domein

Kampen heeft een nieuwe Verordening sociaal domein. Het is de eerste verordening in Nederland die de regels uit de Participatiewet, de Wmo2015, de jeugdwet en de schuldhulpverlening samenvoegt. Lees hier verder.

Hoofdpijn en slecht slapen: geldzorgen bij hbo-studenten groot

Ruim één vijfde van de hbo-studenten komt moeilijk rond. Die geldzorgen zorgen er onder meer voor dat de studenten vaak of altijd hoofdpijn hebben, lessen missen, veel werken en nadenken over stoppen met de studie. De Hogeschool Utrecht wil medewerkers leren deze geldzorgen te herkennen en hulp te bieden. Lees hier verder.

Dekker: snel van start met kleine aanpassingen rechtsbijstand

Minister Dekker (Rechtsbescherming) start op korte termijn met aanpassingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. Zo wil hij de eerste lijn versterken, het aantal bijstandszaken die de overheid start snel terugdringen en de inning van de eigen bijdrage weghalen bij advocaten. De grote verbouwing van het stelsel volgt daarna. Lees verder op advocatenblad.nl

Dekker spreekt bewondering uit voor sociale advocaten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft donderdag letterlijk zijn bewondering uitgesproken voor de sociale advocatuur, die ‘nobel en goed werk’ verricht. Niettemin is er momenteel geen geld om sociale advocaten beter te betalen, aldus de bewindsman. Lees verder op advocatenblad.nl

Meeste advocaten hebben vertrouwen in toekomst

Ruim de helft van de advocaten heeft veel vertrouwen in de toekomst, blijkt uit een enquête door het Advocatenblad. Daar staat tegenover dat 16 procent aangeeft niet gerust te zijn op wat de toekomst brengt. Lees verder op advocatenblad.nl

MfN: ‘Stimuleer gebruik van mediation’

Mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel. Ook moet het gebruik daarvan worden gestimuleerd. Dat adviseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waar ook de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) lid van is. Lees verder op knb.nl

College van toezicht: dekenberaad moet sneller en slagvaardiger besluiten

Het college van toezicht (CvT) van de Orde van Advocaten (NOvA) spoort de regionale dekens aan om in het dekenberaad sneller en slagvaardiger te besluiten over het toezichtbeleid. Dit staat in het donderdag gepubliceerde jaarverslag 2018 van het CvT. Lees verder op advocatie.nl

‘Schadevergoeding bij massazaken eenvoudiger’

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden, kunnen straks eenvoudiger hun schade vergoed krijgen. Een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat de Tweede Kamer op 29 januari met algemene stemmen heeft aangenomen, regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen. Lees verder op mr-online.nl

‘Alle gerechtsgebouwen naar energielabel A’

De komende jaren worden bijna alle gerechtsgebouwen verduurzaamd. Hoewel de overheid de verplichting heeft opgelegd dat alle kantoorgebouwen in 2023 energielabel C moeten hebben, wil het Rijksvastgoedbedrijf – eigenaar van de meeste gerechtsgebouwen – doorpakken zodat de panden gemiddeld op A uitkomen. Tijdens de renovaties zullen de gebruikers tijdelijk elders worden ondergebracht. Lees verder op mr-online.nl