Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 7,  2019

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Besluit beslagvrije voet

Besluit van 6 februari 2019, houdende regels in verband met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet

Antwoord op vragen over incassobonussen van deurwaarders voor grote klanten

Lees hier verder

Notitie Brexit en civiel procesrecht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid attendeerde de KBvG op een Notitie van de Europese Commissie met betrekking tot de gevolgen van de Brexit voor de samenwerking op civiel rechtelijk terrein. Lees hier verder (scroll op de site naar beneden voor Nederlands).

Beslag bij de gemeente Rotterdam

De KBvG werd geinformeerd over het volgende:

Er is de laatste tijd een merkbare toename van poststukken, bestemd voor HR, die bij de afdeling Terugvordering en verhaal terecht komen.

Deurwaarders leggen beslag bij de gemeente Rotterdam. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
- het betreft een werknemer van de gemeente (een ambtenaar)
- het betreft een werkzoekende (uitkeringsgerechtigde)

Voor correspondentie en beslaglegging zijn er dan ook 2 adressen beschikbaar
- voor een werknemer
Gemeente Rotterdam
Afdeling HR Dienst (Salarisadministratie/vordering)
Wilhelminakade 179
3072 AP Rotterdam

- voor een uitkeringsgerechtigde
Gemeente Rotterdam
Dienst Werk en Inkomen
Afdeling Terugvordering & Verhaal
Postbus 1024
300 BA Rotterdam (bezoek adres Librijesteeg 4 te Rotterdam)

Wetgevingsnieuws

Rechtsbijstand

Verslag van een algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Brief regering; Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Gewijzigd voorstel van wet

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Dit plan geeft een nieuwe digitaliseringsoplossing voor de Rechtspraak, volgend op het vooralsnog mislukte KEI-project. De nieuwe oplossing gaat uit van het stapsgewijs realiseren van digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak voor procespartijen en procesvertegenwoordigers in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht. Binnen enkele jaren moet berichten- en stukkenuitwisseling tussen partijen, zaaksbetrokkenen en gerechten alsnog digitaal kunnen plaatsvinden overeenkomstig het digitaliseringsregime van de KEI wetgeving. Pas op langere termijn wordt digitaal procederen verplicht gesteld. Lees verder op recht.nl

Antwoord op vragen over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag

Lees hier verder

De rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

Lees hier en hier de vragen

Reactie op het verzoek met verzekeraar voor pilot rechtshulppakket

Doorlichtingsonderzoek rechtspraak

Brief regering

Publicatie Doorlichting Financiën Rechtspraak

Brief van de Raad voor de rechtspraak inzake doorlichting rechtspraak

Wet digitale overheid

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur; nader verslag

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2019:269

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. De kamer heeft het verzet van klager tegen de beslissing van de voorzitter van de kamer, waarbij de klacht van klager als kennelijk niet-ontvankelijk was afgewezen, ongegrond verklaard. Nu niet is gebleken van schending van fundamentele beginselen van een behoorlijke procesorde dan wel van andere gronden die een doorbreking van het appelverbod rechtvaardigen, is er geen reden om van het in artikel 39 lid 4 Gdw opgenomen rechtsmiddelenverbod af te wijken. Het hof verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2019:897

Contractuele rechtsverhouding. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Forumkeuze. Art. 25 Brussel Ibis-Vo. Art. 7, aanhef en sub 1 onder a) Brussel Ibis-Vo. Geldigheid forumkeuze voor de aangezochte rechter (rechtbank Rotterdam) betwist. Evenwel is niet in geschil dat de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in de zin van Art. 7, aanhef en sub 1 onder a) Brussel Ibis-Vo moet worden uitgevoerd binnen het rechtsgebied van de rechtbank Rotterdam, zodat deze reeds daarom internationaal bevoegd is.

ECLI:NL:RBMNE:2019:442

Toepassing bevoegdheidsregels Verordening (EU) nr. 1215/2012 bij Europese Procedure Geringe Vorderingen. Forumkeuze.

De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter

In bevoegdhedenovereenkomsten maken gemeenten afspraken met wederpartijen over de manier waarop zij gebruik maken van publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals wijziging van een bestemmingsplan). In het bekende arrest Etam/Zoetermeer overwoog de Hoge Raad dat de niet-nakoming van een bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter aan de orde kan worden gesteld, ook indien het bestemmingsplan dat als gevolg van de overeenkomst is vastgesteld inmiddels formele rechtskracht heeft gekregen.
In dit artikel wordt aan de hand van de jurisprudentie de balans opgemaakt ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst. De aard van de overeenkomst, de rechtsmachtverdeling, en de vordering bij niet nakoming en schadevergoeding komen aan de orde. Lees verder op recht.nl

ECLI:NL:RBMNE:2019:44

Toepassing bevoegdheidsregels Verordening (EU) nr. 1215/2012 bij Europese Procedure Geringe Vorderingen. Forumkeuze.

ECLI:NL:RBROT:2019:891

Huurachterstand. Blijkt achteraf bij dagvaarding minder dan drie maanden te zijn geweest. Afwijzing ontbinding en ontruiming.

ECLI:NL:GHDHA:2019:95

Afwikkeling cumulerende derdenbeslagen. Opnieuw vaststellen van verdeling. Beroepsfout eerste beslagleggend deurwaarder?

ECLI:NL:RBLIM:2019:853

Executiegeschil. Geen juridische of feitelijke misslag, geen nieuwe feiten en geen noodtoestand. Medewerking aan plaatsing in intramurale zorgwoning.

ECLI:NL:RBOBR:2019:610

Kort geding. Executiegeschil over partneralimentatie. LBIO ten onrechte niet gedagvaard. Artikel 1:160 BW. Alimentatieplichtige heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ex-partner samenwoont als ware hij gehuwd. Vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2019:323

Toewijsbaarheid vordering tot betaling van verbeurde dwangsommen?

ECLI:NL:GHSHE:2019:432

Beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv

ECLI:NL:HR:2019:207

Procesrecht. Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.

ECLI:NL:RBMNE:2019:242

Vordering tot tussenkomst van een Stichting van crediteuren van een failliete vennootschap. Zij vordert te mogen tussenkomen in een procedure waarin de curator van deze vennootschap een Peeters/Gatzen-vordering heeft ingesteld tegen de Duitse moedermaatschappij van deze vennootschap.
De rechtbank is bevoegd om van deze vordering tot tussenkomst kennis te nemen. Artikel 8 lid 2 Brussel Ibis-Vo (nr. 1215/2012) moet zo ruim worden opgevat dat deze bepaling ook kan worden toegepast als het “gerecht waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt” zijn bevoegdheid ontleent aan een andere EU-bron dan de Brussel Ibis-Vo, zoals de Insolventieverordening (nr. 1346/2000).
De Stichting heeft voldoende belang om tussen te komen. De rechtbank wijst de vordering tot tussenkomst dan ook toe.

ECLI:NL:RBDHA:2019:933

Kort geding inbreuk op Uniemerken. Bevoegdheid voor maatregelen in gehele Unie ook jegens gedaagde waarvooor bevoegdheid gebaseerd op 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Afweging belang merkhouder bij stakingsbevel vs kosten verbonden met staken inbreuk gedaagde.

De rechter is gegevensverwerker voor de AVG

De rechtbank Noord-Nederland heeft een opvallende uitspraak gedaan over privacyrecht. De voorzieningenrechter merkte zichzelf namelijk aan als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees verder op mr-online.nl

Tuchtrechtelijk verleden geprojecteerd op verkeerde advocaat

Een advocaat legt beslag bij een andere advocaat op grond van een huurgeschil. Bij dat beslag vermeldt de advocaat in zijn verzoekschrift dat klager – de beslagene – als gevolg van een schrapping van het tableau zijn beroep niet meer mag uitoefenen. De bron van dat bericht: Advocatie. Echter: de informatie ‘blijkt bij nader inzien op een andere advocaat betrekking te hebben die eveneens van het tableau was geschrapt’. Lees verder op advocatie.nl

Hof veroordeelt notaris tot betaling van vier ton na beroepsfout

Een notaris uit Apeldoorn is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 400.000 euro—plus rente sinds 2006—aan de executeur van de erfgenamen van een voormalige, inmiddels overleden cliënt. Het hof acht hem schuldig aan een beroepsfout bij het opmaken van een leningsakte. Lees verder op recht.nl

Beroepschrift per fax tijdig ingediend?

De rechtbank heeft verzoekers tot cassatie ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris. Het beroepschrift is tijdig bij de juiste instantie ingediend. Indien het beroepschrift zou zijn ingediend bij het verkeerde gerecht, had het moeten worden doorgezonden naar het juiste gerecht, in welk geval het tijdstip van indiening bij het verkeerde gerecht bepalend zou zijn geweest. Lees verder op recht.nl

Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening

In het arrest Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord die waren gesteld door de Hoge Raad. De uitkomst is van belang voor Nederlandse faillissementen met een internationale component. Lees verder op recht.nl

Agenda

februari

14

Ledenraad

15

Overleg Groot Ledenonderzoek

22

Commissie Toetsing

maart

4

Bestuursvergadering

Actualiteiten

‘Je kunt niet achter elke voordeur controleren of de post wordt opengemaakt’

Leven van 50 tot 60 euro per week en hopen dat er niets misgaat. Mensen met problematische schulden leven onder grote stress. Angst voor deurwaarders, schrik voor aanmaningen en vrees voor alles wat er nog meer mis kan gaan. "Ik zat aan de grond en wilde niet meer leven", schetst Richard. Sinds een tijdje staat hij onder bewind van de Haagsche Aat van Rhijn. "Hij heeft gezorgd voor rust in mijn hoofd waardoor ik mij kon focussen op andere dingen, werken aan mijn herstel." Lees verder op nos.nl

Wettelijke grondslag voor meedenken met de rechter

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal een bepaling worden opgenomen die het mogelijk maakt dat de hoogste bestuursrechters anderen dan de direct betrokken partijen kunnen laten meedenken bij rechtszaken. Dat kondigde minister Dekker voor Rechtsbescherming aan tijdens een congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Awb. Lees verder op mr-online.nl

TK: Geen hogere vergoeding voor sociale advocaten

De Tweede Kamer heeft dinsdag het voorstel verworpen om de vergoedingen voor sociale advocaten op korte termijn te verhogen. Het voorstel kreeg weliswaar de steun van de oppositie, maar stuitte op de meerderheid van de coalitiepartijen. Lees verder op advocatenblad.nl

Rechters maken plan voor betere aanpak schulden

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes. Lees verder op rechtspraak.nl

Incassoregister tegen misstanden bij incasso

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen. Lees verder op rijksoverheid.nl

Ombudsman: 'Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen'

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert. Lees verder op nationaleombudsman.nl

Eerste zaak voor handelsgerecht NCC

Het Netherlands Commercial Court (NCC) heeft zijn eerste zaak binnen. Er is nog geen dagvaarding, maar wel eerste telefoontje van een belangstellende procespartij. Dat maakte president Herman van der Meer van het Gerechtshof Amsterdam op woensdag 6 februari bekend bij de officiële start van het NCC. Lees verder op mr-online.nl

Advocaten verbaasd en kritsch over nieuwe pilot rechtsbijstand met Achmea-initiatief

Minister Dekker voor Rechtsbescherming maakt een pilot bekend waarbij de Raad voor Rechtsbijstand voor de behandeling van 750 consumentengeschillen samenwerkt met rechtshulpverlener LegalGuard. Dit kan op gefronste wenkbrauwen van advocaten rekenen: LegalGuard is onderdeel van Achmea, de verzekeraar waar Dekker afgelopen zomer op werkbezoek ging, zoals te zien was in een omstreden filmpje. Lees verder op advocatie.nl

Onderzoek: Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een  gepubliceerd doorlichtingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra geld tegenover staat. Lees verder op rechtspraak.nl