Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 11,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Ambtshalve toetsing in consumentenzaken

Op maandag 9 maart jl. vond een landelijke bijeenkomst van het LOVCK en de gerechten plaats waar gesproken is over de afdoening van de verstekken in consumentenzaken. Op dinsdag 10 maart werd deze bijeenkomst opgevolgd door een overleg tussen het LOVCK, de KBvG en de Raad voor de Rechtspraak. De uitkomst van die overleggen heeft ertoe geleid dat de implementatietermijn die zou eindigen op 1 april aanstaande, is verlengd voor onbepaalde tijd. In de tussentijd zal de KBvG, samen met de rechtspraak, de evaluatie van de pilot oppakken. De KBvG kan daarbij de voortdurende inbreng van haar leden goed gebruiken.

Vakantiegeld en beslag onder de Sociale Verzekeringsbank

Onder de SVB ligt een zeker aantal sluimerende beslagen waarin zelden of nooit kan worden afgedragen of waarin enkel bij de uitkering van het vakantiegeld een afdracht vrijkomt. Aan de zijde van de SVB ontstaat daardoor geregeld onduidelijkheid over de status van deze beslagen. In het najaar van 2009 kwam de KBvG daarom met de SVB overeen dat wij onze leden zouden verzoeken om tijdig, voorafgaand aan de vakantiegelduitkering, aan de SVB bekend te maken of een eerder gelegd beslag nog ligt, wat de hoogte is van de nog openstaande vordering en wat de hoogte is van de beslagvrije voet. Daarbij is duidelijk vastgelegd dat de SVB aan deze service van onze leden geen rechten kan ontlenen. Zolang de gerechtsdeurwaarder de SVB niet bericht dat het beslag is opgeheven, is de SVB verplicht het beslag te laten liggen met de laatst bekende beslagvrije voet. Het vorengaande betreft dus enkel een aanbeveling om aan de SVB opgave te doen van de lopende derdenbeslagen, er is geen sprake van een verplichting.

Weten wat er speelt? Bezoek een regiobijeenkomst van de KBvG!

Ook in 2020 worden er weer regiobijeenkomsten georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden plaats in de maanden maart, april en mei op vijf verschillende plekken verspreid door het land. Hier wordt u niet alleen geïnformeerd over lopende dossiers. We willen juist ook van ú horen wat er speelt binnen onze beroepsgroep. Waar maakt u zich zorgen over? Waar moet de KBvG mee aan de slag? Wat doen we goed en wat kan beter? Daarover gaan we graag met u in gesprek. De regiobijeenkomsten zijn als volgt gepland:

31 maart 2020 regiobijeenkomst in Oostzaan;
7 april 2020 regiobijeenkomst in Wolvega;
14 april 2020 regiobijeenkomst in Nieuwerkerk aan den IJssel:
21 april 2020 regiobijeenkomst in Apeldoorn;
19 mei 2020 regiobijeenkomst in Eindhoven.

We beginnen altijd om 18.30 uur (de broodjes staan om 18.00 uur klaar) en we eindigen met een borrel. Meld u aan via regiobijeenkomst@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Inbreng schriftelijk overleg op 19 maart aanstaande. Lees verder op tweedekamer.nl

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Het plenair debat staatgeagendeerd voor week 12 (volgende week). Lees verder op tweedekamer.nl

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten
behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens werd op 5 maart jl. ​behandeld​ en
aangenomen. Een overzicht van de moties en amendementen die werden ​aangenomen​ vindt u op nvvk.nl

In consultatie: Besluit beslagvrije voet

Een goede en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet. Dit vraagt van alle beslagleggende partijen dat zij op een zelfde manier informatie met betrekking tot de leefsituatie en de hoogte van het inkomen uit de geleverde data herleiden. Tevens wordt de grondslag van de rekentool uitgewerkt zodat er centraal voor de berekening van de beslagvrije voet noodzakelijke herleidingen kan plaatsvinden. De einddatum van de consulatietermijn verloopt op 3 april 2020. Lees verder op internetconsultatie.nl

Tuchtrecht

Gerechtshof Amsterdam, 03-03-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:672

Klacht tegen gerechtsdeurwaarders. Hebben zij met hun brief oneigenlijke druk uitgeoefend op de schuldenaar? Lees hier verder

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Nederland 4 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:996

Eindvonnis nadat bij tussenvonnis informatie was opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. Afsluitkosten afgewezen in verband met het ontbreken van de algemene voorwaarden. BIK toegewezen, want wél creditfactuur verzonden voor 14-dagenbrief, maar hoogte van de BIK herberekend over toegewezen verlaagde hoofdsom. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Nederland 10 maart 2020

Op 10 maart jl. wees de Rechtbank Noord-Nederland diverse verstekvonnissen na ambtshalve toetsing, waarbij zij oordeelde dat bij akte de vordering voldoende werd toegelicht. Zie de hiernavolgende links voor de uitspraken: ECLI:NL:RBNNE:2020:930ECLI:NL:RBNNE:2020:936ECLI:NL:RBNNE:2020:934ECLI:NL:RBNNE:2020:935ECLI:NL:RBNNE:2020:929ECLI:NL:RBNNE:2020:931 en ECLI:NL:RBNNE:2020:932

Gerechtshof Amsterdam, 07-01-2020,ECLI:NL:GHAMS:2020:29

Achterstallige betalingen gas en elektra. Vordering verjaard? Anders dan de eerste rechter oordeelde, is de verjaring tijdig gestuit. Een brief kan ook stuitende werking hebben als daarin niet met zoveel woorden is vermeld dat hij (mede) is bedoeld om de verjaring te stuiten. In casu tijdige stuiting, zodat het beroep op verjaring moet worden verworpen. Alsnog toewijzing vorderingen. Lees hier verder

Rechtbank Midden-Nederland, 19-02-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:721

De kantonrechter compenseert de proceskosten omdat zij het niet redelijk acht dat het voorstel van gedaagde, om de betalingsregeling aan te houden voor 6 maanden, is afgewezen door eiseres ondanks dat er nu veel hulpinstanties betrokken waren. Lees hier verder

Rechtbank Noord-Holland, 27-02-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1562

Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zijn werkgever op ernstige wijze heeft bedrogen en misleid. Daarom worden de vorderingen van de werkgever tot schadevergoeding en terugbetaling van loon, en ten aanzien van een deel van de werkelijke en volledige (proces)kosten, toegewezen. Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 17-12-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4493

Appel van ECLI:NL:RBNHO:2017:1968. Vordering van Italiaanse leverancier FC op Albert Heijn in Nederland wegens onbetaalde geleverde goederen. Albert Heijn beroept zich op bevrijdende betaling aan derden die onder haar executoriaal beslag hadden gelegd. Die betaling vond plaats nadat ten aanzien van FC een Italiaanse insolventieprocedure (concordato preventivo) was geopend. De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat het toepasselijke Italiaanse recht niet eraan in de weg stond dat die betaling bevrijdend was. Art. 21 en 24 Europese Insolventieverordening (zoals die ten tijde van de betaling luidde). Art. 465 Rv. Lees hier verder

Rechtbank Gelderland, 28-02-2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1439

Ontslag statutair bestuurder. Is de arbeidsrechtelijke relatie in stand gebleven met het aanbod van de werkgever om werkzaam te blijven als verkoopleider? Redelijke grond. Billijke vergoeding. Gefixeerde schadevergoeding. Concurrentiebeding. Lees hier verder

Gerechtshof Den Haag, 08-01-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:43

Partijen zijn in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Echtgenoten waren eveneens een man vrouw vof overeengekomen. De vof heeft een afgescheiden vermogen. Verzoek tot echtscheiding wordt ingediend voordat de man vrouw vof is opgezegd. In het kader van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap kan niet worden verdeeld de handelsvoorraad van de man vrouw vof. Lees hier verder

Rechtbank Den Haag, 20-11-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14667

Kort geding. Beoordeling van de vraag of eiser bij aanvang detentie ten onrechte niet als zelfmelder is aangemerkt. Vorderingen om te realiseren dat eiser kan beginnen met detentiefasering afgewezen. Traject is inmiddels aangevangen. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 26-02-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:951

Ontbinding overeenkomst. Beslagkosten. Domeinnamen. Schadevergoeding. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 19-02-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:952

Ontruiming woning. Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 27-08-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3130

Kort geding. Executiegeschil. Staken tenuitvoerlegging veroordeling tot ontruiming op straffe van verbeurte van een dwangsom. Heeft veroordeelde voldaan aan de veroordeling? Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 03-03-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:671

Gerechtsdeurwaarderszaak. Nadat ontruiming is voltooid, heeft de gerechtsdeurwaarder geen zorgplicht meer ten aanzien van de ontruimde boedel, behoudens zeer bijzondere omstandigheden die zich hier niet voordoen. Lees hier verder

Berusting nadat reeds geappelleerd is?

Art. 334 Rv bepaalt: Elke partij welke zal berust hebben in een vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om daarvan te komen in hoger beroep. In deze zaak gaat het om de vraag of een partij kan berusten in een gerechtelijke uitspraak nadat zij hiertegen reeds een rechtsmiddel aangewend heeft. Lees hier verder

Gemeenschappelijke bankrekening, maar ex-echtgenoot heeft geen recht op saldo

De tenaamstelling van een bankrekening betreft de verhouding tussen de bank en de rekeninghouder(s). Het geeft aan wie over het saldo op een rekening kan beschikken. De tenaamstelling zegt evenwel niet wie gerechtigd is tot het saldo op een bankrekening. Oftewel: in relatie tot de bank mochten de man en de vrouw beiden opnames doen, maar dat zegt niets over de vraag van wie het geld feitelijk is. Lees hier verder

Agenda

maart

12

Kennissessie Collenda

13

Commissie Evaluatie NvK

16

Issues in beslagproces VNG/KBvG

16

werkgroep KBvG/BFT

17

Bestuurlijk overleg Min J&V - KBvG

17

Bestuurlijk overleg KBvG en Min J en V

18

Fysieke vergaderingen zijn tot nader order opgeschort of vinden telefonisch plaats

19

Directeurenoverleg BFT/KBvG

23

StraBo Schuldenwijzer SNG/KBvG

27

Commissie Toetsing

31

DB SNG/KBvG

Actualiteiten

Wijziging adres Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Kamer voor kantonzaken Bezoekadres Locatie Tilburg (Civiel recht)

Locatie Tilburg (Civiel recht)

  • Stadhuisplein 75, 5038 TB Tilburg.
    Voor contactgegevens zie locatie Breda.
  • Met ingang van 2 juni 2020:
    Piusplein 50 5038 WN Tilburg

Zie www.rechtspraak.nl

Coronavirus: informatie voor bezoekers en procespartijen Rechtspraak

In verband met de uitbraak van het COVID-19 (Corona)virus adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor het eventuele bijwonen of bezoeken van een rechtszaak. Voor de laatste adviezen en informatie over de risicogebieden, zie de website van het RIVM. Lees hier verder.

3 t/m 5 april: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud

Van vrijdagavond 3 april tot en met zondag 5 april zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar. Lees hier verder.

Bestaanszekerheid voor vijf kwetsbare jongeren

Een jaar lang ruim duizend euro per maand, zonder voorwaarden: dat krijgen vijf (voormalig) dak- en thuisloze jongeren in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

De rechtsstaat ter discussie? Graag!

Een vitale rechtsstaat is gebaat bij debat. Ook over de wenselijkheid van internationale verdragen, schrijft minister Sander Dekker. Lees verder op nrc.nl

Minister wijst eisenpakket Vereniging Advocatenbelangen af

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de eisen van de nieuwe Vereniging Advocatenbelangen om puntvergoedingen voor sociaal advocaten snel te verhogen, afgewezen. Dit blijkt uit een brief van de minister aan de vereniging. Lees hier verder.

Vereniging Advocatenbelangen plant nieuwe stakingen

Een volgend hoofdstuk is aangebroken in het gekrakeel tussen minister Dekker en de Vereniging Advocatenbelangen (VA). De vereniging smeedt plannen voor nieuwe stakingen en reageert per brief bit op de onbuigzame houding van de minister minister ten opzichte van de door de VA gepresenteerde eisenlijst. Lees hier verder.

SRK sleept Orde van Advocaten voor de rechter om ‘belemmerende beroepsregels’

Rechtsbijstandverlener SRK start een rechtszaak tegen de Nederlandse Orde van Advocaten om verandering van enkele advocatenregels af te dwingen. SRK wil hiermee bereiken dat haar advocaten in loondienst ook niet-verzekerden mogen bijstaan, onder het vorig jaar gestarte label BrandMR. Lees hier verder.

Omzet juristen 4,5 procent hoger dan jaar eerder

Juristen – het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt van ‘rechtskundige dienstverleners’ – hebben een heel aardig kwartaal achter de rug. Hun omzet was in de laatste drie maanden van 2019 4,5 procent hoger dan in diezelfde periode in 2018. Dat is méér dan het gemiddelde in de zakelijke dienstverlening. Lees hier verder.

Eerste door corona afgelaste rechtszitting

De rechtbank Oost-Brabant heeft tot nu toe één zitting afgelast in verband met het coronavirus. Verder heeft het advies aan verkouden of koortsige Brabanders om thuis te blijven vooralsnog weinig gevolgen voor de rechtspraak in deze provincie. De KNB heeft een aantal regiobijeenkomsten afgelast. Lees hier verder.

Geen vergeetrecht voor media-archieven: oud krantenartikel blijft toegankelijk

In 1999 publiceerde de Volkskrant een artikel over de betrokkenheid van een man bij piramidespelen. Dit artikel werd ook opgenomen in het online archief van de krant en bleef vindbaar via Google. De man verzocht het artikel uit het archief te verwijderen, wat werd geweigerd. Hof Amsterdam is het daarmee eens. Lees hier verder

Recreatief gebruik appartementen

In hoeverre zijn appartementseigenaars (en gebruikers) zich bewust van de do’s & don’ts met betrekking tot verhuur van hun appartement voor korte periodes. In de modelreglementen bij "splitsing in appartementsrechten 2017" en "ondersplitsing in appartementsrechten 2018" is voorzien in een uitgebreide regeling dienaangaande. Lees hier verder

Huurrecht bedrijfsruimte en het coronavirus

Stel: verhuurder gaat vanwege het coronavirus al dan niet op last van de overheid over tot algehele sluiting van (bijvoorbeeld) een winkelcentrum, kan de huurder van een bedrijfsruimte die daar deel van uitmaakt aanspraak maken op huurprijsvermindering of schadevergoeding? Lees hier verder