Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 12,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Maatregelen coronavirus

De overheid heeft diverse maatregelen gelanceerd ter voorkoming van verdere verspreidig van het coronavirus. Die maatregelen treffen ons allemaal en zo ook de gerechtsdeurwaarders en de KBvG.

Ambtshandelingen
Ambtelijke verplichtingen gelden onverkort. Dat wil dus ook zeggen dat de ministerieplicht geldt en dat exploten op de reguliere wijze betekend moeten worden. Dit wordt pas anders als de minister een noodverordening uitvaardigt. Gerechtsdeurwaarders komen echter dagelijks bij mensen thuis en aan de deur, zodat voorzichtigheid in het licht van de maatregelen geboden is. Dat zou kunnen inhouden dat de uitvoering van een gerechtelijke ontruiming of beslag op inboedel in overleg met de opdrachtgever naar een later tijdstip moet worden uitgesteld. Daarnaast wordt het advies van het RIVM opgevolgd om ‘waar mogelijk’ 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Voor de natuurlijke personen/burgers kunnen naar mening van de KBvG de zeer bijzondere omstandigheden de (directe) toepassing van artikel 47 Rv toelaten: dat wil zeggen dat een exploot in een gesloten envelop wordt achtergelaten, ondanks dat de persoon voor wie het exploot bestemd is of een eventuele huisgenoot het exploot wel fysiek in ontvangst had kunnen nemen. 

Daarmee wordt naar ons inzicht op gepaste wijze invulling gegeven aan onze verantwoordelijkheid. Dat laat onverlet dat ieder lid van de KBvG hierin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en zijn eigen afweging moet maken.

Dagvaardingen kunnen dus ook gewoon worden uitgebracht, zij het dat voor handel en kanton geldt dat nieuwe zaken (ook verzoekschriften) normaal kunnen worden aangebracht en ingeschreven, maar tot en met 6 april vinden er geen rolzittingen en mondelinge behandelingen plaats. Voor meer informatie zie de website van de Rechtspraak

KBvG
De fysieke vergaderingen van de KBvG zijn tot nader order opgeschort of vinden zo mogelijk telefonisch plaats. Zo is ook de eerstvolgende regiobijeenkomst op 31 maart 2020 in Oostzaan geannuleerd. 

Zie voor meer informatie ook de website kbvg.nl.

Publicatie Europese aanbesteding CJIB

Op vrijdag 6 maart jl. is de Europese aanbesteding Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020 voor het CJIB gepubliceerd op Tenderned. De inschrijving sluit om 10 juni 2020 om 12:00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Samenwerking UWV bij afwikkeling derdenbeslagen

Bij het leggen van periodiek derdenbeslag onder het UWV kwam het voor dat medewerkers van het UWV stopten met het doen van uitbetalingen, zodra een bedrag ter hoogte van de schuld waarvoor beslag werd gelegd (de hoofdsom) was voldaan. Ze gingen er daarbij ten onrechte van uit dat de gehele schuld was voldaan. De KBvG is met het UWV in gesprek en heeft er vertrouwen in dat dit probleem snel opgelost zal zijn. Het UWV is zich ervan bewust dat het in dit soort situaties niet aan haar als derde-beslagene is om zelfstandig beslissingen te nemen ten aanzien van het beslag. Het UWV zal de werkwijze dan ook nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht brengen; dat het opheffingsbericht van de deurwaarder dat de vordering(en) is/zijn voldaan moet worden afgewacht. Het is naar de mening van de KBvG en het UWV in ieders belang dit steeds snel te melden aan het UWV teneinde de aantallen en/of bedragen van retourgelden zoveel mogelijk te beperken.

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Holland, 16-10-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:11130

Boete wegens niet-afnemen woning ondanks claims buren op te leveren zaak. Koper was bij maken afspraak over leveringsdatum op de hoogte van die claims, Lees hier verder

Rechtbank Midden-Nederland, 11-03-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:931

Hoe moet worden bepaald welk bedrag maandelijks aan schuldeisers mag worden afgedragen bij beslag op een uitkering, als er van die uitkering maandelijks een bedrag wordt ingehouden als reservering voor vakantiegeld? Deze reservering moet eerst van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken. Als er dan een bedrag overblijft dat hoger is dan de beslagvrije voet, mag het bedrag dat boven de beslagvrije voet uitkomt worden afgedragen aan schuldeisers. Als de reservering niet van de uitkering wordt afgetrokken, is het mogelijk dat het maandelijkse inkomen onder de beslagvrije voet zakt en dat is in strijd met het doel van de wet. Het vakantiegeld valt mogelijk wel onder het beslag op het moment dat dit (eenmaal per jaar) wordt uitgekeerd. Of dat zo is, moet worden bepaald op de manier die de Hoge Raad noemt in zijn uitspraak van 31 oktober 2014, ECLI:NL:2014:3068. Lees hier verder

Parket bij de Hoge Raad, 07-02-2020, ECLI:NL:PHR:2020:136

Aansprakelijkheid van advocaat en stichting derdengelden (art. 6:162 BW) in verband met gebruik van derdengeldenrekening. Pandrecht, ontbreken van mededeling (art. 3:246 BW). Lees hier verder

Hoge Raad, 13-03-2020, ECLI:NL:HR:2020:429


Procesrecht. Executiegeschil. Kort geding. Maatstaf; uitgangspunt in cassatie: misbruik van bevoegdheid. Zijn de door het hof aangewezen gebreken in het bodemvonnis aan te merken als kennelijke misslagen? Belangenafweging. Lees hier verder

Rechtbank Midden-Nederland, 04-03-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:787


Op grond van de huurkoopovereenkomst mocht gedaagde een hoger bedrag aan de derde beslaglegger voldoen dan de op dat moment verschuldigde termijnen. Ook de latere betaling na het faillissement aan de derde beslaglegger is bevrijdend geweest. Geen pauliana Lees hier verder

Rechtbank Noord-Nederland, 10-02-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1168


Verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287 lid 4 Fw. Een dergelijke voorlopige voorziening beoogt in feite de bescherming die de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) biedt, in dit geval de bescherming van artikel 305 Fw, in tijd iets naar voren te halen om te voorkomen dat een verzoek om toelating tot de WSNP wordt doorkruist doordat de verhuurder nog kort voor de behandeling van dit verzoek tot ontruiming overgaat. In dit specifieke geval zal artikel 305 Fw echter tijdens de WSNP geen bescherming bieden tegen ontruiming omdat vast staat dat verzoeker ook tijdens de WSNP de lopende huurverplichtingen niet zal kunnen voldoen. Verzoeker heeft daardoor geen rechtens te respecteren belang om reeds voorafgaand aan de behandeling van het verzoek bescherming te verkrijgen tegen de ontruiming. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 05-11-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:5042

Schuldsanering. Tussentijdse beeindiging o.g.v. 350, lid 3, c en e Fw. Achterstand in boedelafdracht, niet nakomen verplichtingen. Schuldenaar ziet eigen gebreken niet in. Lees hier verder

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-03-2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:88

personen- en familierecht, toestaan dat verzoeker zoon erkent wordt Lees hier verder

Rechtbank Amsterdam, 10-03-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1626

ontbinding huurvereenkomst en ontruiming woning, omdat huurster structureel overlast veroorzaakt. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 18-11-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:5053

WSNP. Afwijzing verzoek tot toelating schuldsanering. Schuldeiser heeft redelijke en haalbare betalingsregeling voorgesteld. Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 18-02-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:502

Beslag saldo en-of rekening, beslagvrije voet, misbruik van recht. Derdenbeslag onder de bank op saldo en/of-rekening ten name van Vader en dochter. Sprake is van een zowel aan Vader als de dochter toekomend vorderingsrecht op de bank tot uitbetaling van het gehele saldo op de en/of-rekening. H kan zich als schuldeiser van de dochter op deze vordering verhalen. Dat tussen Vader en de dochter een specifieke afspraak over de verdeling van het saldo heeft te gelden op grond waarvan de dochter niet over het saldo op de rekening kon beschikken doet daar niet aan af. Van H kan in de gegeven omstandigheden wel worden gevergd dat zij het bestaansminimum van Vader waarborgt. Vader heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij door tenuitvoerlegging van de executoriale titel niet in zijn primaire levensbehoeften kon voorzien. H was van de specifieke omstandigheden van Vader op de hoogte. Gelet op de onevenredigheid tussen het belang van H een groter deel van haar vordering op de dochter te kunnen incasseren en het belang van Vader om in zijn primaire levensbehoeften te kunnen blijven voorzien, had H naar redelijkheid niet tot ongewijzigde voortzetting van de executie kunnen komen. H. had het bedrag van de beslagvrije voet weer aan Vader ten goede moeten laten komen. Door dat na te laten, is sprake van misbruik van bevoegdheid. De slotsom is dat H weliswaar gerechtigd was om ten laste van de dochter onder de bank derdenbeslag te leggen op het gehele saldo van de en/of-rekening, maar dat deze beslaglegging voor zover die het bedrag van de beslagvrije voet te boven ging jegens Vader onrechtmatig was. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

maart

18

Fysieke vergaderingen zijn tot nader order opgeschort of vinden telefonisch plaats

19

Directeurenoverleg BFT/KBvG

23

StraBo Schuldenwijzer SNG/KBvG

27

Commissie Toetsing

31

DB SNG/KBvG

april

1

Webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur januari - maart 2020

2

Overleg Leene Communicatie

6

Bestuursvergadering

7

Bestuurlijk overleg KBvG/J&V

Actualiteiten

Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. Maar er zijn urgente zaken die niet kunnen wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten, bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen. Hier volgt een overzicht van die urgente zaken. Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener of - als u die niet heeft - het gerecht dat uw zaak behandelt. Lees hier verder.

Afgelasting Jubileumsymposium vijfjarig bestaan Deurwaardersbelangen.Nu op 26-03-2020

Het bestuur van Deurwaardersbelangen.NU heeft als gevolg van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus besloten het Jubileumsymposium af te gelasten. Een nieuwe datum volg zo snel mogelijk.

Dineke de Groot eerste vrouwelijke president hoge raad

Dineke de Groot wordt president van de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 november 2020. Lees hier verder.

Motie GroenLinks: bij schuldhulp meer kredieten verstrekken

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen om aan mensen met problematische schulden vaker een saneringskrediet te verlenen. Lees hier verder.

Rechtspraak: grote kans op uitstel zaken, toegang gerechtsgebouwen beperkt

De kans is groot dat ‘bepaalde rechtszaken’ die voor de komende weken staan gepland, worden uitgesteld. Dit meldt de Raad voor de Rechtspraak. De raad brengt momenteel de praktische gevolgen in kaart van de donderdag door het kabinet aangekondigde richtlijnen inzake de coronacrisis. Lees hier verder

Vereniging Advocatenbelangen plant nieuwe stakingen

Een volgend hoofdstuk is aangebroken in het gekrakeel tussen minister Dekker en de Vereniging Advocatenbelangen (VA). De vereniging smeedt plannen voor nieuwe stakingen en reageert per brief bits op de onbuigzame houding van de minister ten opzichte van de door de VA gepresenteerde eisenlijst. Lees hier verder

Servicekosten Airbnb in strijd met de wet: website 'dient twee heren'

Website Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een klant tegen het bedrijf was aangespannen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen. Lees hier verder

Hof weigert gemachtigde wegens ongepast taalgebruik

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag besloten dat een gemachtigde geen bijstand meer mag verlenen in een aantal belastingzaken, vanwege zijn ongepaste en beledigende taalgebruik. De man vertegenwoordigde belanghebbenden in zaken over de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Lees hier verder

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert normuitleg ‘gerechtvaardigd belang’

Een verwerking van persoonsgegevens is altijd een inmenging op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig. Maar de verwerking van persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk. Daarom biedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een juridische basis om persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen. Lees hier verder

Rechter moet oneerlijkheid van consumentenbedingen onderzoeken die buiten vordering vallen

Een rechter moet bedingen in consumentenovereenkomsten op eigen initiatief onderzoeken zonder dat de consument in eerste instantie een beroep heeft gedaan op de oneerlijkheid van deze bedingen. Voorwaarde hiervoor is dat deze bedingen kunnen worden onderzocht op grond van gegevens die zijn aangeleverd na instructiemaatregelen van de rechter. Lees hier verder

Heb ik recht op een kopie van mijn oude werkmailbox?

Volgens de AVG heb je recht op een kopie van je persoonsgegevens. Als je die zelf hebt geüpload op basis van toestemming of overeenkomst, dan kun je die kopie zelfs in een machine-leesbaar formaat verlangen. Een mailbox voldoet niet aan die criteria. Maar een printout van de mails zou in theorie tot de mogelijkheden behoren. Lees hier verder