Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 13,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Fracties stellen vragen over rapport Oskam "Tussen ambt en markt"

Het verslag van de inbreng van het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ is gepubliceerd. Per fractie zijn de vragen, opmerkingen en visie over de verschillende punten weergegeven. De VVD vraagt o.a. wanneer de minister verwacht de overgenomen aanbevelingen van de Commissie Oskam door denkt te kunnen voeren. Klik voor het volledige verslag ​hier​.

Werk van de gerechtsdeurwaarders tijdens de Corona-crisis

De KBvG zond eerder deze week een brief aan de leden van de vaste Kamercommissies J en V en SZW en aan alle ketenpartners, met een toelichting op het werk van de gerechtsdeurwaarders tijdens deze crisis. Het bericht staat ook op de website van de KBvG.

De brief was (mede) aanleiding voor de vaste Kamercommissie J en V om de Minister voor Rechtsbescherming om een reactie te vragen.

ANNULERING regiobijeenkomsten maart-april-mei

In verband met de verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus zijn alle KBvG regiobijeenkomsten in maart, april en mei geannuleerd. De regiobijeenkomsten in het najaar vinden plaats op:

29 september 2020 - Nieuwerkerk aan den IJssel;
6 oktober 2020 - Oostzaan;
20 oktober 2020 - Wolvega;
27 oktober 2020 - Apeldoorn;
4 november 2020 - Eindhoven.

Wetgevingsnieuws

Kamerbrief over uitstel van betaling voor ondernemers

Staatssecretaris Vijlbrief stuurt de Tweede Kamer een brief waarin een verdere versoepeling staat rondom het aanvragen van uitstel van betaling, waarmee ondernemers direct geen belasting meer hoeven te betalen. Lees verder op rijksoverheid.nl

Kamerbrief over overleg bankensector 19 maart 2020 en financieringsbehoefte i.v.m. noodpakket wegens coronavirus

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer ​geïnformeerd​ over het overleg met de bankensector op 19 maart 2020 en over de financieringsbehoefte in verband met het noodpakket (steunmaatregelen) vanwege het coronavirus. Lees verder op rijksoverheid.nl

Kamervragen​ over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Hijink (SP) heeft ​vragen​ gesteld over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis. Hij
vraagt o.a. ‘waarom kort gedingen van verhuurders en woningcorporaties om mensen uit
huis te zetten onder ‘urgente zaken’ vallen bij de rechtbank, hoewel de rechtspraak
eigenlijk gesloten is vanwege het coronavirus’. Lees verder op tweedekamer.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Overijssel 19 maart 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1233

Vordering tot ontruiming in kort geding toegewezen. Stelselmatige en ernstige overlast. Kantonrechter geeft woningstichting wegens de coronacrisis in overweging om vonnis niet meteen ten uitvoer te leggen en te bezien of de overlastsituatie al dan niet blijft voortduren. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Nederland 24 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1240

Eindvonnis na ambtshalve toetsing. Rabobank heeft de vordering voldoende toegelicht, ondanks ontbreken Esic-formulier. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland 18 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1849

Verstekzaak, ambtshalve toetsing annuleringskosten pakketreis. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Overijssel, 02-12-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:5068

Afwijzing dwangakkoord ex artikel 287a Faillissementswet. Schuldeiser heeft in redelijkheid tot weigering kunnen komen. Geen sprake van onevenredigheid tussen het belang van de schuldeiser om het aanbod te weigeren en het belang van verzoekers dat door de weigering wordt geschaad. Lees hier verder

Rechtbank Rotterdam, 11-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2345

Overeenkomsten van geldlening. Geldnemer tekent meermalen voor ontvangst en kennisneming nieuwe algemene voorwaarden. Latere betwisting ontvangst algemene voorwaarden onvoldoende gemotiveerd. Aanhoudende negatieve publiciteit over geldnemer. Geldgever mag vrezen voor reputatieschade en overeenkomsten van geldlening om die reden opzeggen. Lees hier verder

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 19-03-2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:42

Deurwaardersrenvooi; beslag op beslag; rechtsverhouding tussen derdebeslagene en schuldeiser van executant waaruit vordering voortvloeit? Lees hier verder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-03-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2309

Geschil over de verschuldigdheid en de hoogte van het loon van een opdrachtnemer. Afspraak over de hoogte van het loon niet bewezen. Hof stelt redelijk loon vast. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 09-01-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1201

Afwijzing verzoek voorlopige voorziening (artikel 287 lid 4 Fw). Kopie van verzoek schuldsanering waarop op 12 november 2019 nog afwijzend was beslist en tegen welke beslissing geen hoger beroep was ingesteld, ingediend. Ook reeds moratorium i.v.m. dreigende ontruiming (ex artikel 287b Fw) van april t/m augustus 2019 van toepassing geweest. I.v.m. zelfde ontruimingsvonnis nu om voorlopige voorziening verzocht. Lees hier verder

Rechtbank Den Haag, 28-02-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1738

Huur. Vordering tot tijdelijke ontruiming. Vanwege (renovatie)werkzaakheden aan complex waarvan gehuurde deel uitmaakt is toegang tot het gehuurde nodig, maar voor de uitvoering van de werkzaamheden zelf is ontruiming van het gehuurde niet nodig. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 09-03-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1235

Werkgeefster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst en verzoekt te bepalen dat zij aan de werkneemster geen transitievergoeding verschuldigd is. Werkneemster is opgeroepen in de procedure maar is niet verschenen. De ontbinding wordt toegewezen op de h-grond omdat werkneemster gedetineerd is. Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Werkneemster heeft strafbare feiten gepleegd (mishandeling en bedreiging) en is daarvoor strafrechtelijk tot een gevangenisstraf veroordeeld. Als gevolg daarvan kon en kan zij niet voldoen aan de verplichting om arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst wordt daarom op korte termijn ontbonden en een transitievergoeding is niet verschuldigd. Lees hier verder

Rechtbank Den Haag, 04-03-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1914

Verstekzaak. Eisers hebben niet voldaan aan hun onderzoeksplicht naar het werkelijk verblijf van gedaagden. De dagvaarding is nietig verklaard o.g.v. artikel 121 lid 3 Rv. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

maart

27

Commissie Toetsing

31

DB SNG/KBvG

april

1

Webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur januari - maart 2020

2

Overleg Leene Communicatie

6

Bestuursvergadering

7

Bestuurlijk overleg KBvG/J&V

9

Overleg KNB, KBvG en NOvA inzake compensatieregelingen

13

Tweede paasdag

14

Beroepsstage

Actualiteiten

Coronavirus leidt tot procedeergolf in het buitenland

Dat het coronavirus de samenleving ontwricht is welbekend. COVID-19 zwengelt echter ook een heuse ‘procedeergolf’ aan. Hiervan zijn inmiddels voorbeelden te over. De meest opvallende? Een Amerikaanse advocaat die de Volksrepubliek China aanklaagt. Lees hier verder

Burgerlijke rechtsvordering in tijden van corona

Hoe krijg je processtukken tijdig op de plaats van bestemming als communicatie langs de traditionele weg belemmerd is? Willem Heemskerk, advocaat bij Pels Rijcken, zet de mogelijkheden op een rij. Lees hier verder

Saneren helpt schuldenaar het meest

De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken. Lees hier verder.

Coulance voor huurders met acute betalingsproblemen

Deurwaarders, woningcorporaties en diverse particuliere verhuurders behandelen hun huurders met coulance als die in de problemen komen door de corona-uitbraak. Ze bieden regelingen aan en zetten geen mensen op straat. Toch is niet iedereen er gerust op. ‘Tussen verhuurders zitten grote aso’s.’ Lees hier verder.

Nederland maakt zich op voor nieuwe schuldengolf

Ondanks het steunpakket van het kabinet, zijn er zorgen voor een nieuwe schuldengolf in Nederland. Gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en schuldhulpverlening nemen daarom nu maatregelen. Lees hier verder.

Juristen krijgen veel vragen over corona en omgangsregeling

Veel gescheiden ouders vragen zich af of zij zich in de coronacrisis nog aan de afspraken over de omgang met hun kinderen moeten houden. Ook maken ze zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke lock-down. Daarnaast zijn er steeds meer vragen over alimentatieverplichtingen. Lees hier verder

Kabinet neemt maatregelen om kwaliteit accountantscontroles te verbeteren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Zo komen er onder meer heldere criteria voor het meten van kwaliteit, valt het toezicht straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiële Markten en moeten de grootste accountantsorganisaties verplicht een raad van commissarissen hebben waarmee intern toezicht beter geborgd wordt. De maatregelen moeten naast duurzame verbetering van de kwaliteit ook zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om tafel te brengen en te zorgen voor de voortgang en uitvoering van maatregelen. Lees hier verder

Notaris deelt geheim adres verkopers niet in strijd met AVG

Een notariskantoor en notaris hebben niet in strijd gehandeld met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door het nieuwe, geheime adres van de verkopers in de concept-leveringsakte op te nemen en te delen met de makelaar en de kopers. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg van 26 februari 2020. Lees hier verder

Corona en de VvE

Op dit moment worden massaal algemene ledenvergaderingen van VvE's afgezegd, zonder dat zicht is op een nieuwe datum. Dat leidt tot een aantal vragen over alternatieven voor het houden van ledenvergaderingen en over het dagelijks bestuur en beheer van de VvE. Lees hier verder

Vernieuwingen in de appelrechtspraak 2014-2020

In 2013 publiceerde de Rechtspraak een Agenda voor de appelrechtspraak 2020. Tien vooraanstaande auteurs blikken terug en belichten wat er de afgelopen jaren met de plannen binnen de verschillende rechtsgebieden (civiel, belasting, straf) is gedaan. Lees hier verder

Waaraan moet een bewijsaanbod (in hoger beroep) voldoen?

Heel vaak wordt, veelal aan het slot van een processtuk, volstaan met een in algemene bewoordingen vervat aanbod, in de trant van: ‘Eiser biedt aan al zijn stellingen door alle wettelijke middelen, in het bijzonder door middel van getuigen, te bewijzen’. Is dat voldoende? Niet echt (of beter gezegd: echt niet).
De Hoge Raad heeft in 2004 in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven waaraan een aanbod tot (getuigen) bewijs, zeker in hoger beroep, moet voldoen, wil het ter zake dienend zijn.
De scheidslijn tussen enerzijds het aanmerken van een bewijsaanbod als niet ter zake dienend, en anderzijds een verboden prognose omtrent de waardering van de getuigenverklaringen is niet altijd eenvoudig te trekken. Een aanbod is niet ter zake dienend voor zover de te bewijzen aangeboden feiten en omstandigheden, indien bewezen geacht, niet van invloed zijn op de te nemen beslissing. Indien de rechter evenwel aan een bewijsaanbod voorbijgaat op basis van zijn inschatting dat wat de getuigen zullen verklaren van onvoldoende gewicht zal zijn om de gestelde feiten en omstandigheden bewezen te achten, is er sprake van een verboden prognose. Lees hier verder

Medisch tuchtcollege legt geen maatregel op, maar veroordeelt arts wel tot betaling proceskosten

Het medisch tuchtcollege kan klagers niet ambtshalve kosten toekennen; de klager moet daar expliciet om vragen. Er zijn drie kosten die in rekening gebracht kunnen worden: reiskosten, deskundigenkosten en kosten van juridische bijstand. De arts in deze zaak wordt geen maatregel opgelegd, maar hij wordt wel in de kosten veroordeeld. Deze mogelijkheid lijkt de Wet BIG echter niet te bieden. Lees hier verder