Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 14,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Campagne 'Bellen is oplossen'

De coronacrisis beïnvloedt ons leven en werken op bijna alle mogelijke gebieden. Er zullen ook financiële gevolgen gaan zijn voor veel burgers en ondernemers. Nu al zien we dat er bedrijven dicht zijn en dat zzp’ers geen werk meer hebben. Ondanks de toegezegde staatssteun zal een behoorlijk deel van deze bedrijven en hun werknemers door schulden met gerechtsdeurwaarders te maken gaan krijgen.
Daarom is de KBvG de campagne ‘bellen is oplossen’ gestart. Daarmee wil de KBvG burgers en ondernemers stimuleren snel te bellen om betalingsproblemen op te lossen. Door te bellen met de gerechtsdeurwaarder kan men de situatie bespreken en kan er een passende oplossing worden gezocht: dat voorkomt dat hun schulden onnodig verder oplopen.

De campagne start vandaag met een radiospot via de STER op de radiozenders van de NPO. De STER stelt tot 1 mei gratis zendtijd ter beschikking voor deze maatschappelijke boodschap. Naast deze radiospotjes bestaat de campagne uit de website www.bellenisoplossen.nl en een campagneboodschap op sociale media.

KBvG-reactie Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

De KBvG heeft gereageerd op de internetconsultatie Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag. Deze wet regelt de verbreding van het beslagregister en crëert een wettelijke grondslag voor de verbeterde gegevensuitwisseling tussen de beslagleggende partijen. Naar de mening van de KBvG is deze wet dan ook een belangrijke volgende stap naar de aanstaande inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De KBvG onderstreept in haar reactie het belang van een volledige gegevensuitwisseling tussen alle partijen en doet een aantal voorstellen tot aanpassing en aanvulling. Zo moet de wettekst, onder andere op het gebied van de geheimhouding, rekening houden met het onderscheid tussen een (overheids)partij die als beslaglegger optreedt voor haar eigen vordering, en bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder die als beslagleggene partij optreedt voor een opdrachtgever. De Wet vereenvoudiging introduceert de coördinerend deurwaarder: de KBvG heeft geadviseerd dat de gegevenslevering van dien aard is, dat de coördinerend deurwaarder haar taakstelling namens de gezamenlijke beslagleggers - in en buiten rechte - zo volledig mogelijk kan uitvoeren. Ook het belang van de uitwisseling van partnergegevens wordt uitvoerig toegelicht, alsmede uitwisseling van informatie over verrekening en een eventueel beslag op overige inkomsten. Daarnaast heeft de KBvG gestipuleerd dat in die situaties waarin een gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid heeft om het DBR te raadplegen, hij of zij ook de bevoegdheid moet hebben om het Verbrede DBR te raadplegen. De KBvG acht het ook van belang dat op grond van de geleverde gegevens een inschatting kan worden gemaakt ten aanzien van de resterende duur van de invordering van bijvoorbeeld een preferente vordering. Het volledige consultatiedocument, dat negenentwintig pagina's telt, kunt u raadplegen via internetconsultatie.nl

Wetgevingsnieuws

De commissie J&V stemt in met voorstel Van Wijngaarden (VVD) om een reactie van de minister op brief KBvG

De commissie J&V heeft ingestemd met het voorstel van Van Wijngaarden (VVD) om een reactie van de minister op de brief van de KBvG. De commissie heeft dit ​verzoek, tezamen met een verzoek dat het opstellen van een testament nu ook via skype moet kunnen naar de minister gestuurd. Lees verder op tweedekamer.nl Onduidelijk is de termijn wanneer een reactie verwacht wordt.

Kamerbrief bij spoedeisende wetsvoorstellen 1ste helft 2020

Minister Grapperhaus en minister Dekker hebben het overzicht van ​spoedeisende wetsvoorstellen​ voor de 1e helft van 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit voorstel is o.a. de herziening van het beslag en executierecht en de Wet verwijzingsportaal bankgegevens​ ​opgenomen. Dit betekent dus dat er naar wordt gestreefd dat dit voor de zomer kan worden behandeld, zodat de wet 1 januari 2021 inwerking kan gaan. Raadpleeg de Kamerbrief en het overzicht via rijksoverheid.nl

Beleidsregel Raad voor Rechtsbijstand voor de verstrekking van een extra voorschot

Op 24 maart jl. heeft de Raad een extra voorschotregeling van 50% aangekondigd voor de advocatuur. Lees verder op rvr.org

Schriftelijke vragen van Sandra Beckerman, Kamerlid Socialistische Partij

Vragen over het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting. Lees verder op tweedekamer.nl

Antwoorden op Kamervragen over uithuiszettingen tijdens coronacrisis

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de ​Kamervragen​ van Hijink, Beckerman en Van Nispen (allen SP) over de uithuiszettingen tijdens de coronacrisis beantwoord. Hierin schrijft hij o.a. dat kort gedingen van verhuurders en woningcorporaties om mensen uit huis te zetten niet worden aangemerkt als ‘urgente zaken’. Behandeling van dit type zaken is uitsluitend mogelijk als de rechter “superspoed” aanwezig acht. Van superspoed is sprake in zeer uitzonderlijke gevallen zoals in geval
van crimineel handelen of bij ernstige overlast. Lees verder op rijksoverheid.nl

Afspraak Minister van Veldhoven, verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen: geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) hebben afgesproken geen huisuitzettingen te doen tijdens de coronacrisis​. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. Kamerlid (Smeulders) stelde hier eerder vragen over en is blij met deze afspraak. Wel schrijft hij op ​Twitter​ dat hij denkt dat ‘een wettelijk verbod op huisuitzettingen toch nodig gaat zijn’. Lees verder op rijksoverheid.nl

Antwoorden Kamervragen over berichten dat sociaal advocaten stoppen vanwege te lage vergoedingen

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen van SP-kamerlid Van Nispen naar aanleiding van nieuwsartikelen, bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad en de Tubantia, over sociaal advocaten die er mee stoppen vanwege te lage vergoedingen. Lees verder op rijksoverheid.nl

Jaarplan Rechtspraak 2020

Kamerstukken 35300 VI nr. AA.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2020:23 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslissing op verzet. Beslag op auto, klager betwist dat de auto op zijn naam heeft gestaan. Verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2020:28 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

De vordering betreffende een restschuld van een hypothecaire lening is middels aanmaningsbrieven gestuit . De gerechtsdeurwaarder heeft meerdere malen niet binnen een redelijke termijn op e-mails heeft gereageerd, dan wel pas nadat een rappel aan de gerechtsdeurwaarder is verzonden. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van berisping en veroordeling proceskosten.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2020:27 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslissing op verzet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2020:26 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

De gerechtsdeurwaarder heeft ondanks het betalingsvoorstel van klaagster beslag onder de Belastingdienst gelegd. Niet duidelijk is geworden of de gerechtsdeurwaarder iets met het betalingsvoorstel van klaagster heeft gedaan. Verder is ten onrechte geen beslagvrije voet toegepast bij het beslag. De klacht is op deze onderdelen gegrond, voor het overige ongegrond. Maatregel van waarschuwing. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2020:25 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslissing op verzet. Verschoonbare termijnoverschrijding. Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarders gelegen om klaagster (nogmaals) in de gelegenheid te stellen om tot betaling van de restantvordering over te gaan, nadat het beslag op het inkomen van haar ex-partner was mislukt. Door gelijk over te gaan tot het leggen van beslag op de bankrekening van de ex-partner van klaagster zijn de kosten opgelopen. Deze kosten hadden eventueel voorkomen kunnen worden als klaagster nogmaals was aangeschreven. Verzet en klacht gegrond. Maatregel van waarschuwing.Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2020:24 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder de aan haar gedane contante betalingen blijft ontkennen, ondanks de verklaring van de hulpofficier van justitie. Verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2576

Voortzetting inbewaringstelling in het kader van WzD. Telefonisch horen in het kader van tijdelijke maatregel coronavirus. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Oost-Brabant 23 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1763

Mogelijkheid schriftelijk verweer te voeren . Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde sub 1 heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, Gedaagde sub 1 in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-03-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1062

Dagvaarden bewindvoerder wanneer de saniet in de schuldsanering zit. Vordering ex artikel 611d Rv terecht afgewezen. Kracht van gewijsde en gezag van gewijsde van een eerdere rechterlijke uitspraak tussen partijen in deze zaak (artikel 236 lid 1 Rv) Lees hier verder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-03-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2247

Voorlopige voorziening. Geen onderzoeksplicht hof als verzoeker zijn stellingen niet onderbouwd. Lees hier verder

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-09-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3280

schorsing ontruiming van huurwoning in kort geding Lees hier verder

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-03-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1055

Vordering opheffing vereenvoudigd executoriaal derdenbeslag. Artikel 479 g Rv. Vordering verklaring voor recht dat dit beslag onrechtmatig is. Lees hier verder

Rechtbank Oost-Brabant, 28-02-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1756

Executiegeschil. Schuldeiser legt ten laste van schuldenaar beslag op roerende zaken. Derde stelt eigenaar van de beslagen zaken te zijn en vordert primair opheffing van het beslag en subsidiair schorsing van de executie. Omdat de beslagene vrijwillig verschijnt, is voldaan aan het voorschrift van art. 438 lid 5 Rv. De schuldeiser kan zich beroepen op de vermoedens van art. 3:109 en 119 BW. De derde moet aannemelijk maken dat hij eigenaar is van de roerende zaken. Omdat de derde niet (met behulp van verklaringen en foto’s) gemotiveerd heeft betoogd dat het bezit van de camper aan hem is verschaft en hij de camper in het verleden in gebruik heeft gehad is niet aannemelijk geworden dat hij eigenaar is van de roerende zaken. Afwijzing van de vorderingen. Lees hier verder

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-03-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1060

Zorgplicht bank bij executie van zekerheden. Lees hier verder

Rechtbank Noord-Holland, 26-02-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2215

Aanneming van werk. Stilzwijgende aanvaarding van werk en daarmee sprake van oplevering. Werk voor risico opdrachtgever gekomen. Opdrachtgever gehouden tot betaling facturen opdrachtnemer. Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 17-03-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:873

Huur woonruimte. Sociale huurwoning. Spoedeisend belang bij vordering tot ontruiming. Huurder handelt in strijd met verplichting het gehuurde zelf te bewonen en daar zijn hoofdverblijf te hebben en met het verbod het gehuurde aan derden onder te verhuren dan wel in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming verhuurder. Lees hier verder

Rechtbank Noord-Nederland, 04-03-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1342

Tussenbeschikking. Een door rechtbank vastgestelde omgangsregeling wordt niet nagekomen door de vrouw. Vrouw komt niet ter zitting voor uitleg. Rechtbank verbindt financiële prikkel aan het nakomen van de omgang door te bepalen dat de man de op te leggen dwangsom mag verrekenen met de door hem te betalen kinderalimentatie. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 06-03-2020, ECLI:NL:PHR:2020:216

Conclusie op verstek. Art. 61 Rv. Betekening anoniem oproepingsexploot op onjuist adres. Lees hier verder

Rechtbank Oost-Brabant, 19-03-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1602

aansprakelijkheid deurwaarder voor beroepsfout. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

april

1

Webinar Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur januari - maart 2020

2

Overleg Leene Communicatie

6

Bestuursvergadering

7

Bestuurlijk overleg KBvG/J&V

9

Overleg KNB, KBvG en NOvA inzake compensatieregelingen

13

Tweede paasdag

14

Beroepsstage

16

Commissie Herijking KBvG regelgeving

21

Overleg Financiële Commissie

21

KBvG Regiobijeenkomst

Actualiteiten

CPB-scenario’s coronacrisis

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in ​vier scenario’s​ de economische impact van
het coronavirus in 2020 en 2021 geschetst. In alle scenario’s resulteert een recessie, het
bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper
dan in de crisis van 2008/2009. Lees verder op cpb.nl

Reactie op oproep Armoedecoalitie over gevolgen coronavirus

Staatssecretaris Van Ark (SZW) stuurt de Landelijke Armoedecoalitie haar ​reactie op de oproep om de gevolgen van het coronavirus voor financieel kwetsbare mensen te beperken. Ook gaat zij in op de voorstellen van de coalitie. In deze reactie schrijft zij: ‘Aan de gerechtsdeurwaarders is ook gevraagd om rekening te houden met deze omstandigheden en zo veel mogelijk te proberen de vordering op minnelijke wijze te incasseren. Hiermee kan beslag worden voorkomen.’ Lees verder op rijksoverheid.nl

Hoe verloopt een zaak met ‘superspoed’ tijdens de corona-epidemie?

Vanwege het uitbreken van de COVID-19-pandemie worden rechtszaken opgeschort tot en met 6 april 2020. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaken met ‘superspoed’. De Leeuwardense advocaat Tjerk Binnema behandelde zo’n zaak en geeft een inkijkje. Lees verder op advocatie.nl

MKB-Nederland: Kwijtschelding mkb-schulden kan veel faillissementen voorkomen

De helft van de schulden die bedrijven door de corona-crisis oplopen moet worden kwijtgescholden. Dat zegt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof vanochtend in het Financieele Dagblad. Alleen zo kan een golf van faillissementen worden voorkomen, meent hij. Uitstel van aflossing door de banken en overheidssteun voor bedrijven die getroffen zijn door de corona-uitbraak zijn volgens hem op de lange termijn niet genoeg. Lees hier verder.

Huurders tijdens coronacrisis niet uit huis gezet, deurwaarders niet meer op bezoek

Huurders die hun huur tijdens de coronacrisis niet betalen, mogen voorlopig niet uit huis gezet worden. Dat schreef minister voor Wonen Stientje van Veldhoven donderdag in een verzonden Kamerbrief. "Dat geeft de mensen net wat extra tijd om de schulden af te lossen en zorgt ervoor dat mensen niet in een dieper dal terecht komen", zegt deurwaarder Sebastiaan Stöteler van deurwaarderskantoor GGN in Almelo. Lees hier verder.

Getroffen bedrijven krijgen tot 90 procent van de lonen vergoed, maar niet voor veelverdieners

Bedrijven die door de coronacrisis veel omzet zijn kwijtgeraakt, krijgen maximaal 90 procent van het bedrag dat ze aan lonen uitbetalen vergoed door de overheid, inclusief vakantiegeld en pensioen. De steun kent echter wel grenzen: alleen salarissen tot 9538 euro per maand worden gecompenseerd. Lees hier verder

De autoriteit persoonsgegevens pakt uit met boetes

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 staat het onderwerp ‘privacy’ bij bijna elk bedrijf wel op de agenda. Met name de mogelijkheid voor privacytoezichthouders om bestuurlijke boetes tot 20 miljoen euro of vier procent van de totale wereldwijde omzet van een onderneming in het voorgaande boekjaar op te leggen, speelt hierbij een belangrijke rol. Bijna twee jaar later staat de teller op ruim 200 boetes die door de verschillende Europese privacytoezichthouders zijn opgelegd. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens staat de teller officieel op twee, maar schijn bedriegt… Lees hier verder

Corona bewijst andermaal: mededingingsrecht is crisisproof

COVID-19 leidt tot een stortvloed aan legal alerts en advocaten buitelen over elkaar heen om de buitenwacht vooral ook te wijzen op de juridische implicaties van COVID-19. Zo ook de mededingingsadvocatuur, op basis van publicaties van mededingingstoezichthouders. Als we ons door alle COVID-19 gerelateerde mededingingsberichten heen geploegd hebben, resteert gelukkig één duidelijke conclusie: het mededingingsrecht was al crisisproof. Lees hier verder