Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 15,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Uitspraak over art. 47 Rv betekening

De KBvG heeft kennis genomen van de recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waarin de rechter overwoog:
De dagvaarding vermeldt dat in verband met het coronavirus is betekend op de manier als omschreven in artikel 47 lid 1 Rv. In de dagvaarding is geen afdoende toelichting gegeven waarom in deze zaak de noodzaak daartoe aanwezig was en waarom dus niet is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 1 Rv. Daarom is sprake van een gebrek in de betekening dat nietigheid meebrengt.”

De KBvG leest in die uitspraak niet dat het advies van de KBvG, zoals verwoord op 23 maart jl. en gepubliceerd op de website, anders zou moeten luiden. De gerechtsdeurwaarders nemen de RIVM-richtlijnen in acht en zo nodig wordt het exploot ex artikel 47 Rv in de brievenbus gelaten. De gebruikelijke toelichting wordt dan via alternatieve contactvormen als telefoon of mail verstrekt, zie ook onze campagne Bellen is oplossen. Hiermee wordt besmetting voorkomen zonder afbreuk te doen aan de rechtsorde.

Wij zijn hierover in zeer indringend overleg met de rechtspraak en met het ministerie van J&V. Met dit soort uitspraken is een standpunt van de minister nodig in het kader van de rechtszekerheid.

Gerechtsdeurwaarders en Covid-19: samenwerking met rechtspraak

Het crisisteam van de KBvG is iedere dag bezig met onderwerpen die het werk van de gerechtsdeurwaarder raken in deze crisistijd. De leden van de KBvG krijgen een aantal keer per week een update via de e-mail, naar gelang er ontwikkelingen te melden zijn.

Er is een spoedwet in de maak, die onder meer een tijdelijke voorziening bevat om fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken te kunnen vervangen door elektronische varianten daarop (artikel 2 en 3). Daar zijn wij blij mee, wij hebben er ook op aangedrongen, het is immers van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren.

Daarom hebben de gerechtsdeurwaarders met de rechtspraak afgesproken dat als gedaagde wordt gedagvaard na 6 april 2020, dan ontvangt deze een brief van de Rechtspraak, die door de gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt bij het exploot. De brief bevat aanwijzingen op welke manier de gedaagde mondeling kan verschijnen. Voor de volledigheid: het relaas in de dagvaarding (art 111 lid onder g) blijft ongewijzigd.

Wat ons betreft is dit een mooi voorbeeld van hoe de gerechtsdeurwaarders en de rechtspraak elkaar kunnen versterken.

Verlenging periode ambtshalve toetsing

De verstekkenrechters hebben besloten dat in de zaken van repeatplayers ook na 1 april 2020 gebruik wordt gemaakt van het informatieformulier en wel tot 1 januari 2021. Klik hier voor het bericht daarover aan de KBvG.

De Rechtspraak gaat intern evalueren hoe ermee in de praktijk omgegaan wordt. De KBvG heeft aangeboden om ook vanuit de schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode te inventariseren en dit aan te bieden aan de rechtspraak. Met deze inventarisatie zijn we volop bezig.

Regiobijeenkomst 21 april 2020

De geplande regiobijeenkomsten kunnen, zoals eerder bericht, vanwege de corona crisis niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Omdat de KBvG het juist nu, in deze uitzonderlijke tijden, belangrijk vindt om met leden en stakeholders in gesprek te blijven, zal de regiobijeenkomst via een digitale oplossing plaatsvinden. Dat zal zijn op dinsdag 21 april 2020 om 17:00 uur ’s avonds (vervroegd i.v.m. de mogelijke persconferentie van de minister-president).

Het hoofdonderwerp zal de corona crisis zijn. Graag gaan we in gesprek om ervaringen te delen, vragen te beantwoorden en knelpunten op te halen. Het is zeker nu belangrijk om elkaar te steunen, na te denken over hoe we deze crisis doorkomen en er na de crisis sterker uit kunnen komen. Uiteraard is er alle ruimte om andere onderwerpen op de agenda te zetten. Als je een onderwerp wilt agenderen, laat dat dan weten bij je aanmelding.

Wil je aan deze digitale regiobijeenkomst deelnemen? Meld je dan aan bij het bureau via kbvg@kbvg.nl. Je ontvangt dan een instructie om digitaal deel te nemen aan de regiobijeenkomst.

Wetgevingsnieuws

KBvG-reactie Besluit beslagvrije voet

Een goede en eenduidige vaststelling van de beslagvrije voet. Dit vraagt van alle beslagleggende partijen dat zij op een zelfde manier informatie met betrekking tot de leefsituatie en de hoogte van het inkomen uit de geleverde data herleiden. Tevens wordt de grondslag van de rekentool uitgewerkt zodat er centraal voor de berekening van de beslagvrije voet noodzakelijke herleidingen kan plaatsvinden. Download de KBvG-reactie via internetconsultatie.nl

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16 januari 2020

Download de brief van Staatssecretaris Van Ark via tweedekamer.nl

Kamerbrief over stand van zaken coronamaatregelen tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging
van straffen en maatregelen en de verlenging van de maatregelen in het kader van de coronacrisis tot aan 28 april 2020. Download de brief via rijksoverheid.nl

Kamerbrief stand van zaken coronamaatregelen rechtspraak en Openbaar Ministerie

Minister Grapperhaus en minister Dekker informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de coronamaatregelen in de rechtspraak en bij het Openbaar Ministerie. Download de brief via rijksoverheid.nl

Behandeling Herziening van het beslag- en executierecht voor het zomerreces

Tijdens de ​procedurevergadering​ van J&V is vandaag besloten dat de Wijziging van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de
herziening van het beslag- en executierecht wordt behandeld voor het zomerreces in een
wetgevingsoverleg (WGO). Een WGO vindt vaak plaats als het een (redelijk) technisch
voorstel is. Bij een WGO kunnen er moties worden ingediend, waar later over gestemd
wordt. Bij dit WGO zal de minister aanwezig zijn. Voor verdere informatie download de besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 april 2020 via tweedekamer.nl

Jurisprudentie

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 april 2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:63

Executiegeschil; schriftelijke en telefonische behandeling kort geding vanwege corona; geen kennelijke misslag; belangenafweging. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland 2 april 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2122

Verstekvonnis in kort geding na telefonische zitting i.v.m. Corona-sluiting rechtbank. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 27 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2002

Verstek. Ambtshalve toetsing. Energiezaak. Uitgebreid vonnis over de verplichting tot (en het doel van) ambtshalve toetsing in consumentenzaken. Nauwkeurig wordt nagegaan welke informatie in deze zaak van belang is en waarom. De vordering afgewezen als zijnde onvoldoende onderbouwd. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland, 21-02-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2416

Kort geding. Afwijzing vordering tot opheffing conservatoir beslag. Niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering van de beslaglegger. Lees hier verder

Rechtbank Den Haag, 18-03-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2374

Verklaringsprocedure na conservatoir beslag en executoriaal derdenbeslag door de Ontvanger. Vraag of rekening-courant schuld van gedaagde aan zijn vennootschap door het conservatoir beslag opeisbaar is geworden en tot welk bedrag het executoriaal derdenbeslag doel heeft getroffen. Gedaagde doet een beroep op verrekening met de gehele pensioenaanspraak op zijn vennootschap. Lees hier verder

Gerechtshof Den Haag, 10-12-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3803

Echtscheiding. Kort geding afwikkeling verdeling gemeenschappelijke woning. In beroep ontbreekt spoedeisend belang, nu het bestreden vonnis inmiddels is afgewikkeld. Vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige beslaglegging is geen ordemaatregel in zin van art. 254 Rv en dus afgewezen. Lees hier verder

Rechtbank Rotterdam, 25-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2464

Executiegeschil. Overledene leent geld uit, neergelegd in een hypotheekakte. Heeft de grosse executoriale kracht? Lijden de beslagen schade? Lees hier verder

Rechtbank Midden-Nederland, 06-02-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:925

Verlenging WSNP. Saniet is eerste jaar nalatig geweest t.a.v. de sollicitatieplicht. Nieuwe schuld inzake terugvordering toeslagen vanwege wisselend inkomen, geen reserveringen gemaakt.Schuld is verklaarbaar maar niet van geringe betekenis. Lees hier verder

Gerechtshof Den Haag, 25-02-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:751

(On)rechtmatigheid systeem van registercontrole (Wahv); (on)rechtmatigheid (tenuitvoerlegging van) machtigingen tot gijzeling. Lees hier verder

Rechtbank Midden-Nederland, 25-03-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1064

Portemonnee vergeten bij tanken. Afspraak om later te betalen. Geen termijn afgesproken. Gevorderde kosten vallen onder incassokosten. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

april

9

Overleg KNB, KBvG en NOvA inzake compensatieregelingen

13

Tweede paasdag

14

Beroepsstage

16

Commissie Herijking KBvG regelgeving

21

Overleg Financiële Commissie

21

KBvG Regiobijeenkomst

23

Ledenraad

24

Commissie Toetsing

24

Branchedirecteurenoverleg VNO-NCW en MKB-Nederland

27

Koningsdag

Actualiteiten

Ontbinding arbeidsovereenkomst medepleger poging tot doodslag gerechtsdeurwaarder

Een secretaresse trad op 1 april 2012 in dienst bij een groot en bekend advocatenkantoor. Op 12 juli 2019 verscheen ze onaangekondigd niet op haar werk. Nadat zij ook op 15 juli 2019 niet op het werk verscheen, heeft werkgever de loonbetalingen met ingang van 12 juli 2019 gestaakt. Werkgever heeft vervolgens uit persberichten begrepen dat de secretaresse in hechtenis was genomen op verdenking van het ernstig mishandelen van een deurwaarder.Lees verder op kotteradvocatuur.nl

De Rechtspraak en het coronavirus

De werkwijze van de Rechtspraak is aangepast vanwege het coronavirus. Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn nog maar beperkt toegankelijk. Rechtszaken die nog doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd. Lees hier verder

Nog genoeg opties op tafel voor EU-steun

De EU-ministers van Financiën vergaderen vanmiddag per video. Voor minister Wopke Hoekstra een belangrijk moment, want hij heeft nog wel iets goed te maken. Hij overlegt met zijn collega's over plannen ter waarde van honderden miljarden, die de economie in Europa moeten gaan ondersteunen. Maar hij zal eerst met een charme-offensief moeten komen. Lees hier verder

Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden

Mensen met problematische schulden krijgen straks hulp die beter is toegespitst op hun situatie. Gemeenten kunnen de rechter adviseren of deze mensen het beste kunnen worden geholpen door een beschermingsbewindvoerder, dan wel dat ze verder worden ondersteund door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit adviesrecht van gemeenten bij zogenoemd schuldenbewind is geregeld in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend, mede namens staatssecretaris Van Ark (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Lees hier verder

Overheid milder voor mensen met schuld

De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan in deze coronacrisis. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen. Lees hier verder

NOW-regeling gepubliceerd: aanvragen loonsubsidie vanaf 6 april behandeld

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is dinsdag gepubliceerd. Vanwege de noodsituatie waarin bedrijven en instellingen verkeren, heeft het kabinet besloten te werken met een voorschot van een subsidie over de loonsom. Het loket opent naar verwachting 6 april. Lees hier verder

Aantal hypotheekaanvragen in maart sterk gestegen

Het aantal hypotheekaanvragen is onverwachts sterk gestegen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dat meldt De Hypotheker. Het aantal aanvragen nam in maart met bijna een derde toe in vergelijking met februari. Ook de NVM ziet dat de woningmarkt opvallend goed doorloopt. Lees hier verder

Groen licht voor meer digitale rechtspraak en notariële akten via videoverbinding

De rechtspraak kan op zeer korte termijn gebruik gaan maken van digitale communicatiemiddelen. Ook is er ingestemd met de mogelijkheid tot het digitaal passeren van notariële akten. En het wordt op verschillende terreinen tijdelijk mogelijk om, waar fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, via elektronische middelen te communiceren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Lees hier verder

Rechtspraak pakt vanaf 7 april weer meer soorten zaken op

Rechtspraak meldt dat de behandeling van meer zaken op afstand mogelijk is nu de voorzieningen voor telefonische en videoverbindingen zijn uitgebreid. Lees hier verder