Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 24,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

KBvG presenteert rapport over de ambtshalve toetsing door de rechtspraak

Ambtshalve toetsing door de rechter is door het Hof van Justitie van de Europese Unie geïntroduceerd in het arrest Océano (2000). De verplichting tot ambtshalve toetsen en het zo nodig nemen van extra instructiemaatregelen beperkt zich inmiddels niet meer tot oneerlijke bedingen, maar strekt zich uit tot ambtshalve toetsen en toepassen van in beginsel alle consument beschermende richtlijnen. De Rechtspraak heeft inmiddels drie rapporten gepubliceerd over dit onderwerp.

Voor de toepassing in de praktijk is een informatieformulier opgesteld en is door de Rechtspraak een experimenteerperiode bepaald, vermoedelijk tot eind 2020. De Rechtspraak heeft aangekondigd intern te evalueren en de KBvG heeft aangeboden om ook vanuit de opdrachtgevers, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode te delen, zodat de rechtspraak deze informatie mee kan nemen bij haar eigen evaluatie.

Daar zijn belangrijke redenen voor, zo valt te lezen in het KBvG rapport:
- Door de invoering van het informatieformulier maakt elke eiser, opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder vooraf een afweging om te beoordelen de zaak wel of niet voor de rechter te willen brengen. Hierbij spelen niet alleen juridische afwegingen een rol, maar ook bedrijfseconomische afwegingen. Is het de (financiële) moeite wel waard, gelet op al het werk wat moet worden verricht om een zaak voor te leggen aan de rechter. Administratieve kosten, bijvoorbeeld om alle in het kader van het formulier gevraagde stukken te vergaren, kosten een eiser (los van de kosten van het beteken van de dagvaarding) al snel meer dan € 200. Bij een zaak met een belang van bijvoorbeeld € 100, leidt een poging tot verkrijging in rechte daarmee al snel tot een kapitaalvernietigende activiteit.
- Rechters bekijken elke zaak naar haar individuele merites. Echter opdrachtgevers, eisers en gerechtsdeurwaarders kijken eveneens naar de processen achter een zaak. Immers die ene zaak die niet betaald is en wordt aangebracht, wordt via ambtshalve toetsing beoordeeld op het hele proces waarin de overeenkomst tot stand is gekomen. Op deze wijze worden dus indirect de collectieve (soms massale) verkoopprocessen en contracteringsprocessen van eisers en opdrachtgevers beoordeeld. De individuele uitspraak heeft per direct impact op grote portefeuilles van in het verleden afgesloten contracten.
- De aard van de vorderingen die binnen het bestek van de werkwijze met het formulier vallen, betreffen soms vorderingen met een gering belang, zodat appel tegen een gewezen vonnis niet mogelijk is. De weg om via appel de individuele beoordeling van een zaak, welke impact heeft op een totaal inningsproces bij een opdrachtgever te laten toetsen is hiermee niet beschikbaar.

Klik hier voor het KBvG rapport inzake de ambtshalve toetsing.

Webinar UIHJ over de gerechtsdeurwaarder en de Covid-19 crisis

Donderdag 11 juni 2020 organiseert de UIHJ een webinar over de gerechtsdeurwaarder en de Covid-19 crisis. Aanmelden voor de webinar kan via de website van de UIHJ.

KBvG krijgt een nieuwe website

Dinsdag 16 juni 2020 gaat de nieuwe website www.kbvg.nl live. De site heeft een aantrekkelijkere vormgeving gekregen en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de structuur en inhoud. Zo zal het gros van de informatie voor schuldenaren worden verplaatst naar Schuldenwijzer.nl en wordt er meer uitleg gegeven over de bijzondere regelgeving voor gerechtsdeurwaarders. Daarnaast zijn ook de teksten aangepast: minder juridisch en prettiger leesbaar.

Leden van de KBvG kunnen inloggen op de website en hun eigen gegevens inzien, waaronder het PE-overzicht. Daarvoor moet het account wel eerst geactiveerd worden. Ben jij een KBvG-lid en wil je kunnen inloggen op de website? Stuur dan een verzoek om activatie van jouw account naar kbvg@kbvg.nl

Wetgevingsnieuws

Voorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020: reactie KBvG

De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus SARS-CoV-2 zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten. Het wetsvoorstel is in internetconsultatie en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De KBvG wijst er onder meer op dat nu in het voorgestelde artikel 2 lid 5 onder b de mogelijkheid wordt geopend beslagen voor de duur van de regeling op te heffen, dat dit, wanneer de aanhouding van het verzoek niet leidt tot een faillissement, tot gevolg heeft dat beslagen nadien mogelijk opnieuw gelegd worden, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Qua systematiek en kostenbesparing kan daarom wellicht beter worden aangesloten bij de schorsing en herleving zoals omschreven in artikel 301Fw. Ook heeft de KBvG vragen over de opheffing c.q. schorsing en herleving van bankbeslagen.

Stemming EK over verzamelspoedwet Covid-19 op 16 juni 2020

De verzamelspoedwet bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Eerste Kamer stemt op 16 juni 2020 over het voorstel.

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Het Burgerlijk Wetboek laat toe dat bedrijven overeenkomen dat vorderingen niet mogen worden overgedragen of verpand. De crediteur kan vorderingen niet gebruiken als zekerheid voor financiering door een bank. Het wetsvoorstel regelt dat een verpandingsverbod voortaan niet meer mag worden overeengekomen. Dit komt de kredietverlening aan het bedrijfsleven ten goede.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBAMS:2020:2610

Ontruiming in kort geding toegewezen, wegens ernstige overlast. Ondanks corona.

ECLI:NL:RBOVE:2020:1970

Executiegeschil. De vraag is of eiseres eerder gewezen vonnis heeft overtreden en of eiseres haar in het vonnis opgelegde dwangsommen heeft verbeurd. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2020:2627

Ambtshalve toetsen (pre)contractuele informatieverplichtingen. Niet duidelijk op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Vordering afgewezen

ECLI:NL:RBLIM:2020:4064

Vonnis in incident. De rechtbank acht zich bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De grondslag van de vordering is enkel onverschuldigde betaling. Geen andere grondslag genoemd zodat de vordering niet voortvloeit uit de insolventieprocedure noch daarmee samenhangt.

ECLI:NL:RBNHO:2020:3903

Toerekening betaling conform betalingskenmerk. Verschrijving betalingskenmerk waardoor betaling is geboekt op een ander dossier en procedure is voortgezet. Verzet is gegrond.

ECLI:NL:RBOBR:2020:2865

Presidentsrekesten. Verlof tot leggen van beslag geweigerd. Niet summierlijk gebleken van een vordering.

ECLI:NL:RBOBR:2020:2895

Vonnis in incident; excepties onbevoegdheid; bevoegdheid kantonrechter na voldoen deel van de vordering na dagvaarding.

ECLI:NL:RBNHO:2020:4023

Deurwaarders kort geding. De deurwaarder heeft zich tot de voorzieningenrechter gewend met de vraag of de hem door [eiseres] met een beroep op zijn ministerieplicht ter hand gestelde grosse van de notariële akte die is verleden op 13 maart 2001, ten uitvoer mag worden gelegd, en zo ja, tot welk bedrag. De beslissing luidt dat de grosse onder de geschetste omstandigheden niet kan worden gebruikt als executoriale titel ter incasso van boete.

ECLI:NL:RBZWB:2020:2432

Waarheidsvinding wilsonbekwaamheid testateur versus geheimhoudingsplicht huisarts èn notaris.

ECLI:NL:GHDHA:2020:980

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Nadere afspraken over ontruiming gehuurde.

ECLI:NL:GHARL:2020:4294

Onduidelijkheid over schuldenlijst. Hof kan niet beoordelen of schulden al dan niet te goeder trouw zijn ontstaan. Verzoek tot toepassing wsnp afgewezen.

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

juni

10

Expertmeeting vBVV

11

Webinar UIHJ 'de gerechtsdeurwaarder en de Covid-19 crisis'

18

Cie Herijking KBvG Regelgeving

18

Stuurgroep Keten voor Derdenbeslag

23

DB-LOVCK&T en KBvG halfjaarlijks overleg

25

Ledenraadsvergadering

26

Commissie Toetsing

26

Bestuurlijk overleg KBvG/Min van J&V

30

Overleg LOVCK/Raad/KBvG

Actualiteiten

Kroniek Beslag- en executierecht in TCR

Mr. David de Knijff schreef een nieuwe kroniek Beslag en executierecht voor het tijdschrift TCR. De Knijff staat stil bij enkele actuele ontwikkelingen en bespreekt een selectie van uitspraken vanaf medio 2015 (de vorige kroniek verscheen in TCR 2015). Die gaan over de volgende onderwerpen: – ‘snuffelbeslag’ – misbruik beslagbevoegdheid door de deurwaarder; – bewijsbeslag – een bijzondere casus; – bescherming beslaglegger in verband met onjuiste inschrijving; – eis in de hoofdzaak; – immuniteit van executie; – immuniteit en rechtsmacht verlofrechter; – executoriaal beslag en stuiting; – beslag en het verbeuren van dwangsommen; – beslag en executie aandelen in effectendepot. Lees verder op ekelmansenmeijer.nl.

Vakantiegeld en corona: dit zijn de regels

Een werknemer heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Als gevolg van het coronavirus zoeken werkgevers naar manieren om hun kosten te verlagen. Later uitbetalen van vakantiegeld kan dan ter discussie komen. Wat zijn de regels? Lees verder op cmweb.nl.

Juristen niet goed voorbereid op trends

Juristen verwachten dat de juridische sector een ingrijpende transformatie zal doormaken, en ze hebben twijfels of hun organisaties daarop zijn voorbereid. En advocatenkantoren hebben moeite om in te spelen op de behoeftes van hun cliënten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Wolters Kluwer. Lees verder op Mr Online.

Mag niet: advocatenkantoor stelt stagiairs te werk op andere locatie dan patroons

Een advocatenkantoor is berispt door de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden omdat het twee advocaat-stagiairs te werk heeft gesteld in een andere provincie dan waar hun patroons kantoor hielden. Hiermee zijn laatstgenoemden te kort geschoten in hun verantwoordelijkheid. Lees verder op Advocatie.nl.