Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 25,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Eerste Kamer neemt Verzamelspoedwet COVID-19 aan

De Eerste Kamer heeft gisteren de Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen. Deze spoedwet bevat onder meer de bepaling dat zolang de COVID-19 richtlijnen voor het houden van afstand van toepassing zijn, steeds sprake is van een feitelijke onmogelijkheid ex art. 47 Rv om een exploot fysiek uit te reiken aan een persoon. Deze bepaling werkt terug tot en met 16 maart 2020.

UvA besluit tot vestiging bijzondere leerstoel Executie- en Beslagrecht

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft besloten tot vestiging van de bijzondere leerstoel Beslag- en Executierecht. Het curatorium zal zich nu bezig houden met de werving van de nieuwe leerstoelhouder.

Ledenraadsvergadering 25 juni 2020

Op donderdag 25 juni as. staat de derde ledenraadsvergadering van dit jaar gepland. Net als de vorige vergadering zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.

Hoewel de agenda deze keer een beperkt aantal agendapunten heeft, staat er wel een belangrijk onderwerp op de agenda: de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de KBvG. Voor deze vacature hebben zich twee kandidaten gemeld: Arjan Boiten en Michael Brouwer. De ledenraad benoemt de nieuwe voorzitter met ingang van 1 november 2020.

Na de verkiezing is er een korte update vanuit de werkgroepen van de ledenraad en een update over de impactanalyse van Schuldenwijzer.

Nieuwe website live!

Dinsdagochtend is de nieuwe webite van de KBvG live gegaan op www.kbvg.nl. De site heeft niet alleen een aantrekkelijkere vormgeving gekregen, er zijn ook een aantal aanpassingen doorgevoerd in de structuur. De informatie voor schuldenaren is bijvoorbeeld verplaatst naar de website van Schuldenwijzer. Op de website is ook de inlog voor de leden van de KBvG te vinden. Achter die inlog zijn vergaderstukken zichtbaar, kunnen de eigen PE-overzichten worden ingezien en worden mededelingen specifiek voor leden geplaatst.

Wetgevingsnieuws

Algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid

Volg het live debat op donderdag 18 juni vanaf 9.30 uur.

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

Besloten debat Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid.

Implementatieondersteuning VNG bij invoering wetstrajecten schulden

In de ​ledenbrief​ van de VNG, 'Verbinden met schulden', informeert de organisatie haar achterban over de vier wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein die vanaf 2021 ingevoerd worden. Het gaat om de: De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet, De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister, Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind

Kamervragen over schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Kamerleden Van Nispen en Van Dijk (beiden SP) hebben ​vragen​ gesteld over de schuldsanering en een effectieve schuldenrechter. Zij vragen o.a. of de minister/staatssecretaris erkent dat de beleidsfocus is verschoven van schuldenvrij in het wettelijk traject naar ‘hanteerbare schulden’ in het minnelijk traject en het schuldenbewind. Daarnaast stellen de Kamerleden nog enkele vragen over (het gevolg van) de coronacrisis; zoals een mogelijke schone lei voor schuldenaren.

Kamerbrief voortgang brede schuldenaanpak

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Kamer ​geïnformeerd​ over de stand van zaken actieplan brede schuldenaanpak. In het document zijn de maatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Bestaande maatregelen uit de versie 2018-2019 zijn bijgewerkt en enkele nieuwe maatregelen zijn toegevoegd.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2020:5240

Kort geding. Vordering ontruiming woning vanwege tijdige opzegging tijdelijke huurovereenkomst en vanwege huurachterstand afgewezen. Bewijslevering moet in bodemprocedure, kort geding leent zich hier niet voor.

ECLI:NL:RBROT:2020:5241

Zorgverzekering. Bestaat tussen partijen nog een betalingsregeling met als gevolg dat de vordering niet in zijn geheel opeisbaar is?

ECLI:NL:RBROT:2020:5202

Huurachterstand niet betwist. BIK afgewezen, want BIK-brief onduidelijk. Geen sprake van misbruik van procesrecht.

Rechtbank Amsterdam, 20-03-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2981

De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vordering met betrekking tot te maken notariskosten is niet toewijsbaar omdat deze vordering niet opeisbaar is. Lees hier verder

Rechtbank Oost-Brabant, 03-06-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2825

Afwikkeling samenlevingsrelatie; gedeeltelijke aflossing onderlinge geldleningen; opeisbaarheid. Lees hier verder

Gerechtshof Den Haag, 12-05-2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1010

Erfrecht. Geschil tussen broer en zus over omvang nalatenschap/legitieme portie van de zus. Incidentele vorderingen tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad en tot zekerheidstelling (235 Rv). Toetsingsmaatstaf. Geen kennelijke misslagen. Geen nieuwe feiten en omstandigheden. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 22-05-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1970

Executiegeschil. De vraag is of eiseres eerder gewezen vonnis heeft overtreden en of eiseres haar in het vonnis opgelegde dwangsommen heeft verbeurd. Vorderingen afgewezen. Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 19-05-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1393

Kort geding. Recht van erfpacht op een woning en een aangrenzend perceel grond. Retentierecht erfpachter op grond van artikel 5:100 lid 1 BW. Voorzieningenrechter verbiedt op vordering erfpachter de voorgenomen ontruiming totdat in bodemprocedure einduitspraak is gedaan. Het hof bekrachtigt het vonnis, gelet op het dwingendrechtelijk karakter van artikel 5:100 lid 1 BW en de omstandigheid dat in verband met de over en weer gepretendeerde vorderingen en de betwistingen daarvan in dit kort geding zelfs niet bij benadering een schatting kan worden gemaakt van enerzijds (de omvang van) de vergoeding voor het erfpachtrecht waarop erfpachter aanspraak zal kunnen maken en (de omvang van) de vordering van erfverpachter op erfpachter. Lees hier verder

Rechtbank Rotterdam, 05-06-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5201

Vorderingen afgewezen. Over de vordering is reeds beslist in een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. Lees hier verder

Rechtbank Rotterdam, 15-06-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5254

Verzet gegrond – faillissement lichtvaardig aangevraagd, kostenveroordeling – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC). Lees hier verder

Rechtbank Limburg, 04-06-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4013

Kort geding, dwangsommen verbeurd of niet, opheffen beslag, (g)een integrale proceskostenveroordeling? Niet is gebleken dat eisers een eerder bevel in een vonnis hebben overtreden, zodat geen dwangsommen zijn verbeurd. De voorzieningenrechter heft de beslagen zelf op. Geen grondslag voor een integrale proceskostenveroordeling. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 11-06-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2036

Ontruiming bedrijfsruimte. Hoge huurachterstand en gebruik van het gehuurde in strijd met het bestemmingsplan. Beroep van gedaagde op verrekening i.v.m. gesteld gedane investeringen slaagt niet omdat door gedaagde niet aannemelijk is gemaakt dat er een opeisbare tegenvordering is die bovendien niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

juni

18

Cie Herijking KBvG Regelgeving

18

Stuurgroep Keten voor Derdenbeslag

23

DB-LOVCK&T en KBvG halfjaarlijks overleg

25

Ledenraadsvergadering

26

Commissie Toetsing

26

Bestuurlijk overleg KBvG/Min van J&V

30

Overleg LOVCK/Raad/KBvG

juli

2

Stuurgroep Schuldenknooppunt

6

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Energielabel wordt duur, regel het daarom nu

Wij vinden dat het nieuwe energielabel welke minister Ollongren per 1 januari 2021 wil invoeren geen goed plan. Als vereniging zetten wij grote vraagtekens bij dit dure label, dat huiseigenaren geen extra handelingsperspectief geeft en los staat van de maatregelen uit het klimaatakkoord. Lees hier verder

Woningmarkt trekt weer aan na 'klein dipje'

Na een klein dipje op de woningmarkt door de coronacrisis, ligt het niveau van het aantal woningverkopen weer op dat van 2019. In mei werden er wekelijks zo'n 4000 woningen te koop gezet. In de laatste week van mei werden er rond de 3700 woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal woningverkopen tot nu toe in 2020, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Lees hier verder

Verruiming vrije advocaatkeuze door Europese Hof geldt niet voor Nederland

Een recente beslissing van het Europese Hof van Justitie verruimd de vrije advocaatkeuze van rechtzoekenden, aldus een antwoord op prejudiciële vragen van het Belgische Grondwettelijk Hof. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars stelt echter dat de beslissing niet voor Nederland geldt. Lees hier verder

Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie, het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau. De ministerraad heeft met de benoeming van ir. Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dijsselbloem: “De tradities die wij hebben met de planbureaus, doorrekenaars en politici die vragen om de doorrekening van hun verkiezingsprogramma’s vind je nergens anders in de wereld. Ik draag graag mijn steentje bij om te borgen dat onafhankelijke wetenschappelijke kennis en feiten onderdeel blijven van de politieke besluitvorming.” Lees hier verder

Arbeidsmarkt: Historische daling werkzame personen, maar internationaal gezien beperkt

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet op werktijdverkorting in combinatie met relatief strikte ontslagbescherming, zoals Nederland. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Lees hier verder

CRVD start proef met snelle, oplossingsgerichte procedure

De Centrale Raad van Beroep start vanaf 15 juni met een proef voor het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal: ‘Gericht Op Oplossing’. De proef begint met zaken over de Participatiewet. CRvB-president Takvor Avedissian: “De rechtbank Amsterdam en het Hof Den Haag hebben al ervaring met vergelijkbare procedures, maar voor ons rechtscollege is dit nieuw.” Lees hier verder

RVDR kritisch over vele vage en open normen coronaweg

Na de NOvA, het College voor de Rechten van de Mens, de Ombudsman en oppositiepartijen heeft ook de Raad voor de Rechtspraak forse kritiek op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, onder andere vanwege de vele vage en open normen in het voorstel. De Raad vraagt het kabinet in een wetsgevingsadvies daarom het wetsvoorstel aan te passen. Lees hier verder

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven. Lees hier verder

56-jarige man probeerde deurwaarder in brand te steken in Nijmegen: twee jaar cel geëist

Een 56-jarige Nijmegenaar die op 26 februari zou hebben geprobeerd een deurwaarder in brand te steken, hoorde donderdag een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen. Lees hier verder