Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 26,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Morgen voorzittersverkiezing door Ledenraad

Op 1 november 2020 treedt Wilbert van de Donk, na zes jaar, af als voorzitter van het bestuur van de KBvG. De verkiezing van de nieuwe voorzitter staat geagendeerd voor de ledenraadsvergadering van donderdag 25 juni 2020. Voor de vacature hebben zich twee kandidaten gemeld: Arjan Boiten en Michael Brouwer. Arjan Boiten is op dit moment bestuurslid van de KBvG, Michael Brouwer is op dit moment de voorzitter van de ledenraad van de KBvG. De heren motiveren hun kandidatuur als volgt:


Arjan Boiten: “We zullen moeten bewaken wat we hebben en ons inzetten om dat beter te maken, omdat ik geloof dat we een zinvolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Wat anderen daar ook van zeggen, onze toegevoegde waarde en professionaliteit zijn daarbij de sleutels. Daar wil ik me voor inzetten. Het vraagt een open mind en een standvastig hart. Hoe verschillend we soms ook zijn, dat wat we delen zal ik proberen te verbinden.“


Michael Brouwer: “Het is tijd om de toekomst van ons ambt, de toekomst van onze beroepsgroep, onze toekomst actiever in te gaan vullen. Onderwerpen als de exclusieve invordering, digitalisering van onze werkzaamheden en de regierol in het schuldendomein bieden grote kansen. Als voorzitter houd ik daarbij het strategisch overzicht, verbind in- en extern en zet ik mensen in hun kracht zodat we samen onze doelen realiseren en een gezonde toekomst tegemoet gaan.”

Hoge Raad: ‘coronabetekening’ gerechtsdeurwaarders is rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft op 19 juni beslist dat de ‘coronabetekening’ rechtsgeldig is. De KBvG had deze aangepaste wijze van betekening van exploten door gerechtsdeurwaarders direct na de uitbraak van COVID-19 en de richtlijnen van het RIVM aan haar leden geadviseerd.

Door de Hoge Raad is nu bevestigd dat het aan de gerechtsdeurwaarder is om in een concrete situatie in te schatten of betekening door overhandiging aan een persoon, gelet op de richtlijnen van het RIVM, verantwoord is. Zo niet, dan mag de gerechtsdeurwaarder een afschrift van een exploot ook in een gesloten envelop achterlaten. De regeling geldt ook voor betekening van exploten aan een kantooradres. De Hoge Raad past daarmee de regeling toe die is opgenomen in de Verzamelspoedwet COVID-19. Die wet is door het parlement aangenomen en op 23 juni 2020 in werking is getreden. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en blijft in beginsel tot 1 september 2020 van kracht.

Lees hier de volledige uitspraak.

Onderzoek beleving debiteuren beslagvrije voet

De inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet komt steeds dichterbij. Het ministerie van SZW voert in dat kader een onderzoek uit naar de communicatie richting debiteur rondom de beslagvrije voet, en men zou graag in contact willen komen met debiteuren waarbij periodiek inkomstenbeslag is gelegd om hen een aantal vragen te stellen over die communicatie. Indien u bereid bent hieraan een bijdrage te leveren, verzoeken wij u vriendelijk dat kenbaar te maken door middel van een mail aan kbvg@kbvg.nl .

Wetgevingsnieuws

Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft ​ingestemd​ met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.

Voortzetting Armoede- en schuldenbeleid

Woensdag 24 juni wordt het ​AO Armoede- en Schuldenbeleid​ van 18 juni jl. voortgezet van 16.45 tot 18.15 uur. Ook heeft Staatssecretaris Van Ark (SZW) een ​brief​ naar de Kamer gestuurd met antwoorden op vragen waar ze niet aan toe is gekomen tijdens het AO Armoede- en Schuldenbeleid vorige week.

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft het ​wetsvoorstel​ Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) naar de Kamer gestuurd.

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het ​wetsvoorstel​ en de Memorie van Toelichting van de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) gepubliceerd.

Kamerbrief over uitstel van betaling belastingen

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft een ​update​ naar de Tweede Kamer gestuurd over het uitstel van de betaling van belastingen. Het kabinet is bezig met een plan voor een verantwoorde afbouw van het verleende uitstel van betaling. In de brief staat een overzicht van het gebruik van het uitstel van betaling en informatie over het verdere proces voor de afbouw.

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland, 14-05-2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2904

Kort geding. Eiser vordert opheffing conservatoir beslag. Voorzieningenrechter wijst dit af omdat beslag niet onnodig is gelegd. Gedaagde vordert terugbetaling geldsom. Voorzieningenrechter wijst dit toe omdat vordering voldoende aannemelijk is. Lees hier verder

Parket bij de Hoge Raad, 16-05-1997, ECLI:NL:PHR:1997:17

Onverschuldigde betaling/Ongerechtvaardigde verrijking na faillietverklaring; Redelijkheid en billijkheid. Lees hier verder

Rechtbank Amsterdam, 14-05-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2640

Verbod executie dwangsom deels toegewezen. Lees hier verder

Rechtbank Amsterdam, 28-05-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2706

KG advocaat die voor cliënt in rechte heeft opgetreden is niet zonder meer bevoegd nadien een schikking te treffen, althans de wederpartij mag niet zonder meer op die bevoegdheid vertrouwen. Lees hier verder

Rechtbank Gelderland, 03-06-2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2991

Kort geding. Auteursrecht. Verstek. Afwijzen aanhoudingsverzoek. Niet aannemelijk dat gedaagden niet in staat waren deel te nemen aan mondelinge behandeling via Skype. Voldoende tijd gehad om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en zich eerder tot een advocaat te wenden. Spoedeisend belang. Rechtsmacht. Toepasselijk recht. Vergoeding van de volledige proceskosten volgens de Indicatietarieven in IE-zaken. Eenvoudig kort geding. Lees hier verder

Rechtbank Den Haag, 18-06-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5510

Kort geding. Informatieplicht ex artikel 475g Rv strekt zich ook uit tot buitenlandse inkomens- en vermogensbronnen. Ook van toepassing in conservatoire fase. Lees hier verder

Hoge Raad, 19-06-2020, ECLI:NL:HR:2020:1088

Procesrecht. Verstekverlening. "Corona-betekening" aan natuurlijke persoon, waarbij niet wordt aangebeld, maar direct afschrift van het exploot in de brievenbus van het woonadres wordt gedaan. Feitelijke onmogelijkheid als bedoeld in art. 47 lid 1 Rv? RIVM-richtlijnen; wetsvoorstel "Verzamelspoedwet COVID-19". Lees hier verder

Rechtbank Gelderland, 10-06-2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2903

Kort geding. Deurwaarder vordert bepaling van dag waarop hij een databestand executoriaal mag verkopen. Voorzieningenrechter wijst dit af omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat eigendom van databestand bij beslagdebiteuren berust. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

juni

25

Ledenraadsvergadering

26

Commissie Toetsing

26

Bestuurlijk overleg KBvG/Min van J&V

30

Overleg LOVCK/Raad/KBvG

juli

2

Stuurgroep Schuldenknooppunt

6

Bestuursvergadering

14

Overleg LOVCK/Raad/KBvG

14

Overlegcommissie BFT-KBvG

Actualiteiten

Gemeenten zetten app in bij schuldhulpverlening

Gemeenten gaan een ​app gebruiken​ bij schuldhulpverlening. Zo'n honderd gemeenten gaan in zee met fintechbedrijf Buddy Payment, dat een app heeft ontwikkeld die mensen meer grip op hun financiële situatie moet geven. Het is een nieuwe stap in de uitbreiding van de digitale dienstverlening van gemeenten.

Gemeentebelasting mogelijk omhoog door coronacrisis

Gemeenten verwachten een gezamenlijke financiële tegenvaller van anderhalf miljard euro door de coronacrisis. Vooral de toeristische gemeenten en de grote steden worden hard geraakt, blijkt uit onderzoek van Exilo, een expertisebureau voor financiën, control en bedrijfsvoering van lokale overheden. Lees hier verder

Nederlandse economie minder hard gekrompen dan verwacht

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar minder hard gekrompen dan eerder gedacht. De krimp bedroeg 1,5 procent waar eerder gedacht werd aan 1,7 procent. Lees hier verder

Eerste Kamer neemt voor het eerst sinds 1875 motie van afkeuring tegen minister aan

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft vanmiddag de politieke geschiedenisboekjes gehaald. Blij zal ze er niet mee zijn: de D66-minister is de eerste bewindspersoon sinds 1875 met een aangenomen motie van afkeuring aan haar broek. Lees hier verder

Kwart zzp’ers zit nog volledig zonder werk

Een kwart van de zzp'ers zit nog helemaal zonder werk. Bij de mkb'ers is dat één op de tien. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction en de MKB Servicedesk. Wel blijkt het optimisme bij de ondernemers enigszins te groeien. Een derde steunpakket lijkt nodig om deze problemen het hoofd te bieden. Lees hier verder

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnennaar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Lees hier verder

Tegemoetkoming sociaal advocaten na corona

De Raad voor Rechtsbijstand heeft bekendgemaakt hoeveel geld sociaal advocaten tegemoet kunnen zien, nu hun omzet is gedaald als gevolg van de coronacrisis. Ze kunnen maximaal 40.000 euro ontvangen. Lees hier verder