Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 27,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Politieondersteuning gerechtsdeurwaarders in relatie tot COVID-19 maatregelen.

Sinds kort worden door de Rechtspraak weer ontruimingsvonnissen uitgesproken. Vanuit de landelijke corpsleiding is aan de KBvG aangegeven, dat daarbij weer als vanouds bijstand wordt verleend.

Normen beslagvrije voet per 1 juli 2020

De normbedragen voor de vaststelling van de beslagvrije voet zijn per 1 juli 2020 aangepast.

Verslag ledenraadsvergadering 25 juni 2020

Op donderdag 25 juni 2020 is de ledenraad voor de vierde keer dit jaar bijeengekomen, voor de tweede keer vond de vergadering digitaal plaats. Belangrijk punt op de agenda was de benoeming van de nieuwe voorzitter van de KBvG. Vanzelfsprekend vond ook de stemming digitaal plaats, waarna Michael Brouwer met ingang van 1 november 2020 tot voorzitter van de KBvG is verkozen, voor een eerste termijn van drie jaar. Dat betekent ook dat de ledenraad na de zomervakantie een nieuwe ledenraadsvoorzitter zal moeten aanwijzen en alle vacatures in het bestuur vervuld zijn. 

Na de verkiezing zijn de verslagen en de overzichten van de commissies en het bestuur besproken, en tot slot is er een update geweest vanuit de werkgroepen en over de impactanalyse van Schuldenwijzer. De resultaten van die impactanalyse worden in het najaar verwacht. 

De volgende ledenraadsvergadering is op donderdag 24 september 2020.

Wetgevingsnieuws

Inbreng verslag Verzamelwet SZW 2021

Het voorstel wordt besproken op 9 september 2020.

Zomerreces Tweede Kamer

De Tweede Kamer gaat per vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020 met zomerreces.

Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft ​ingestemd​ met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.

Voortgang Wet flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Minister Dekker stuurt de ​nota​ naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand bij onvoldoende zittingscapaciteit.

Wijziging adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

In de ​procedurevergadering​ van de commissie Justitie en Veiligheid wordt donderdag besloten of de Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden plenair behandeld gaat worden.

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland 8 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2503

Doorlopend krediet. Rabo StudentenPakket. Ambtshalve toetsing. Voldaan aan informatieverplichtingen, kredietwaardigheidstoets en op juiste wijze vervroegd opgeëist.

Rechtbank Overijssel 23 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2193

Tussen partijen is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) gesloten, eindigend op 13 mei 2020. Omdat gedaagde zich niet gedroeg als een goed huurder, heeft eiser - voordat de corona-crisis begon - gedaagde aangeschreven met de mededeling dat de huurovereenkomst eindigt en met het verzoek het gehuurde te ontruimen. Gedaagde heeft ten tijde van corona een beroep gedaan op de spoedwet en heeft aan eiser verzocht de huurovereenkomst met drie maanden te verlengen. Eiser heeft het verzoek op grond van artikel 4 van de spoedwet geweigerd: gedaagde gedraagt zich niet als een goed huurder. De kantonrechter heeft geoordeeld dat eiser met een beroep op artikel 4 van de spoedwet de verlenging heeft mogen weigeren. De huurachterstand van vier maanden is vast komen te staan en het is daarnaast aannemelijk geworden dat gedaagde (geluids)overlast veroorzaakt en het gehuurde verwaarloosd.Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 10 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5569

Vordering vergoeding schade door executie KG vonnis (art. 9 lid 7 Handhavingsrichtlijn IE) slechts gedeeltelijk toegewezen; niet voldaan aan stelplicht c.q. schadebeperkingsplicht.

Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2301

Executiegeschil over verleend bevel tot Europees bankbeslag op bankrekening van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CFD's). Op rechtsmiddel verzoek intrekking bevel is de dagvaardingsprocedure van toepassing. Wederpartij van de aanbieder moet aangemerkt worden als consument in de zin van art. 6 Verordening Europees Bankbeslag (nr. 655/2014, EAPO-Vo) en art. 17 Brussel Ibis-Vo, dus voorzieningenrechter bevoegd. Definitie "bank". Vorm van te stellen zekerheid. Niet-tijdige betekening beslagstukken hersteld (art. 33 EAPO-Vo). Vordering tot intrekking Europees bevel bankbeslag afgewezen.

Rechtbank Overijssel 26 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2184

Vordering opheffing beslagen afgewezen. Take Care c.s. heeft niet aannemelijk weten te maken dat vorderingen waarvoor gemeente Almelo beslag heeft doen leggen ondeugdelijk zijn. Ook de te maken belangenafweging kan de opheffing van de beslagen niet rechtvaardigen.

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2020, ECLI:NL:PHR:2020:594

Advocaten hebben civiel bewijsbeslag laten leggen op stukken die deel uitmaken van een strafdossier. Zij stellen dat, door de wijze waarop FIOD en O.M. deze gegevens in handen hebben verkregen, inbreuk wordt gemaakt op hun verschoningsrecht. De Staat vordert in kort geding de opheffing van dit beslag. In cassatie zijn onder meer aan de orde: de maatstaf voor opheffing van een bewijsbeslag; de vraag of de wettelijke regeling in het Wetboek van Strafvordering wordt doorkruist en/of de voortgang van de strafzaak wordt belemmerd door dit beslag. Verbod ex art. 28 Rv aan partijen om aan derden mededelingen te doen.

Rechtbank Limburg, 19-06-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4432

Vordering opheffing conservatoir beslag. Beslag op grond van artikel 1:96 lid 1 BW, op aandeel van echtgenote (niet-schuldenaar) in woning die tot huwelijksgemeenschap behoort (Hof Arnhem 22 februari 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BC5100). Lees hier verder

Parket bij de Hoge Raad, 05-06-2020, ECLI:NL:PHR:2020:563

Procesrecht. Verbintenissenrecht. Vordering VvE tot het ongedaan maken van wijzigingen aan het appartementsgebouw. Heeft het bestuur machtiging van de vergadering verkregen voor het instellen van deze rechtsvordering? Bekrachtiging in appel van een met een dwangsom versterkte veroordeling tot een doen die vier weken na het onherroepelijk worden van het vonnis ingaat. Wat is de verhouding met de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest? Uitleg splitsingsakte, klachtplicht (art. 6:89 BW), beperkende werking redelijkheid en billijkheid en vereiste van voldoende belang (art. 3:303 BW). Samenhang met zaak 19/03375. Lees hier verder

Rechtbank Oost-Brabant, 19-06-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3087

Kort geding, vordering tot meewerken aan vestigen hypotheekrecht op voormalig echtelijke woning. Voorzieningenrechter oordeelt dat bepalingen in het echtscheidingsconvenant niet strekken tot de door eiser gestelde verplichting tot meewerken aan het vestigen van een hypotheekrecht. Lees hier verder

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-04-2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2644

Eigendomsverkrijging door verjaring ex art. 3:105 BW? Betreft een stukje grond dat voor een deel eigendom is van de gemeente en voor het andere deel van een particulier met de gemeente als rechtsvoorganger? Niet voldaan aan totstandkomingsvoorwaarden vaststellingsovereenkomst met onder meer de gemeente als partij; toch vso tot stand gekomen? Beroep op totstandkomingsvoorwaarden naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:23 BW van toepassing? Lees hier verder

Gerechtshof Amsterdam, 16-06-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1642

Kort geding – Verbintenissenrecht – Huurovereenkomst woonruimte – Vordering tot ontruiming - Niet nakoming huurovereenkomst door meermaals een omwonende te bedreigen met geweld. Lees hier verder

Rechtbank Amsterdam, 19-06-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3105

De uitbater van een hamburgerrestaurant in de Oude Pijp moet het pand binnen 14 dagen ontruimen, omdat hij bijna zeven maanden lang geen huur heeft betaald. Lees hier verder

Rechtbank Overijssel, 26-06-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2158

Deurwaardersrenvooi op grond van artikel 438 lid 4 Rv toestemming openbare verkoop. Lees hier verder

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

juli

2

Stuurgroep Schuldenknooppunt

6

Bestuursvergadering

14

Overleg LOVCK/Raad/KBvG

14

Overlegcommissie BFT-KBvG

16

Eerste werksessie NVVK Belofte

16

Cie Herijking KBvG Regelgeving

21

Werkgroep Implementatie

21

Kwartiermakersoverleg vBVV

Actualiteiten

Coronaplannen rechtspraak weinig gedurfd

Veel vaker een enkelvoudige kamer bij een strafzitting, avondopenstellingen, gepensioneerde rechters inschakelen en meer strafbeschikkingen. Met die maatregelen proberen de rechtspraak en het OM de corona-achterstanden in te halen. Je moet wát, zeggen spelers uit het veld. Maar de handen gaan niet echt op elkaar. “Van veel durf en doorzettingsvermogen is geen sprake.” Lees hier verder

Accountant laat beslag leggen met vertrouwelijke klantgegevens

Een registeraccountant voert een onafhankelijk bedrijfsonderzoek uit en factureert daarvoor te veel naar de zin van de opdrachtgever. Als de klant een groot deel van de facturen niet wil betalen, gebruikt de accountant vertrouwelijke klantgegevens om beslag te laten leggen onder klanten van de opdrachtgever. Lees hier verder

Zestiende Monitor Wsnp gepubliceerd

De Raad voor Rechtsbijstand monitort de werking van de Wsnp jaarlijks. Het rapport bevat een update van een vaste set aan gegevens. In 2019 zijn door de rechtspraak in totaal 4.637 personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2015 waren dat er nog 11.703, een daling van 60% in de afgelopen 5 jaar. Ook in 2020 lijkt deze trend zich verder voort te zetten.

Plan D66: vrij van ingewikkelde toeslagen

​D66​ heeft een plan gepresenteerd om het toeslagensysteem te schrappen. De partij wil dit doen door het belastingstelsel drastisch veranderen, maar ook de kinderopvang gratis maken, het minimumloon verhogen, de bijstandsuitkering en de AOW verhogen én de hypotheekrenteaftrek afschaffen. ​NRC​ schreef hierover.

Huurders verzetten zich tegen huurverhogingen

De aangekondigde huurverhogingen leiden tot forse weerstand onder huurders. Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR. De stijging komt deels doordat mensen onzeker zijn over hun toekomstige inkomsten. Ook de uitgebreide aandacht voor de verhoging in de politiek en media wordt als reden genoemd. Lees hier verder

TVL vervangt vanaf vandaag Togs, met meer maatwerk

Voor mkb'ers die hun vaste lasten niet kunnen betalen ligt vanaf vandaag een zak met in totaal 1,4 miljard euro klaar. De Tegemoetkoming Vaste Lasten komt bovenop de NOW-regeling voor loonkosten en is de opvolger van TOGS. Lees hier verder

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken. Lees hier verder

Twee jaar cel voor Nijmegenaar die probeerde deurwaarder in brand te steken

ARNHEM – Een 56-jarige man uit Nijmegen is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij probeerde op 26 februari de deurwaarder in brand te steken die zijn loods aan de Kerkenbos ontruimde. Vlak daarvoor had hij brand gesticht bij de loods zelf en mensen binnen in gevaar gebracht. Lees hier verder

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 juli 2020 biedt de Autoriteit Persoonsgegevens haar jaarverslag 2019 aan aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.