Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 3,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Publicatie Btag-tarieven 2020:

Het besluit inzake de indexering van de tarieven van ambtshandelingen wordt gepubliceerd op 16 januari 2020. De tarieven van ambtshandelingen zijn per 1 januari 2020 geïndexeerd met 1,8898%.

KBvG vergaderingen 2020

In 2020 staan er weer diverse openbare KBvG-vergaderingen gepland. Bij deze geven wij u hierbij alvast de data voor uw agenda:

Ledenraadsvergaderingen:
• Donderdag 20 februari 2020
• Donderdag 23 april 2020
• Donderdag 25 juni 2020
• Donderdag 24 september 2020
• Donderdag 29 oktober 2020
• Donderdag 17 december 2020

Algemene ledenvergaderingen:
• Zaterdag 6 juni 2020
• Vrijdag 20 november 2020  

Regiobijeenkomsten:
De regiobijeenkomsten worden gepland voorafgaand aan de ALV's en vinden plaats op verschillende locaties verspreid door het land. Binnenkort volgt daarover meer informatie en worden de data en locaties bekendgemaakt.

Wilt u een vergadering van de KBvG bijwonen, meld u dan aan via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Geschilbeslechting in het sociaal domein

Consultatieverslag n.a.v. het advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema over
geschilbeslechting in het sociaal domein, 34477 nr. 69.

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Verslag van algemeen overleg, 24 515.

Brief van de minister van Financiën, 24515 nr. 505

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:177 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Het opvragen van de gegevens van klager na hervatten van het beslag was niet noodzakelijk, gelet op uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 11 juni 2019. Het was echter wel wenselijk geweest ter voorkomen van problemen. Dat klager geen naam heeft gekregen van de behandelend gerechtsdeurwaarder is niet netjes, maar heeft niet in de weg gestaan bij het indienen van de klacht. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:175 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Dat klager E-Court niet erkent kan de gerechtsdeurwaarder niet worden tegengeworpen, aangezien klager dit overeen is gekomen met de zorgverzekeraar. Toepassing van artikel 46 lid 3 Rv aangezien klager het exploot niet in ontvangst wilde nemen.Geen belangenverstrengeling. Dat klager tien jaar geleden de gerechtsdeurwaarder een opdracht heeft gegeven een vonnis te executeren en daarover niet tevreden was, leidt niet tot het oordeel dat de gerechtsdeurwaarder nu geen vonnis zou mogen executeren jegens klager. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:181 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht van de KBvG tegen gedefungeerde gerechtsdeurwaarder vanwege te weinig opleidingspunten. Klacht is gegrond, maar er wordt geen maatregel opgelegd ivm bijzondere omstandigheden, gelegen in het feit dat beklaagde wel een training heeft gevolgd, maar deze niet tijdig heeft aangemeld en dat hij niet van plan is ooit weer te gaan werken als gerechtsdeurwaarder. Hij heeft dus geen tijd en geld uitgespaard en ook de beroepsuitoefening komt niet in gevaar. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:180 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Het resultaat van de bevraging van het BRP heeft geleid tot een mismatch. Klaagster is ten onrechte gedagvaard. Klacht is op dit onderdeel gegrond. De gerechtsdeurwaarder heeft vervolgens meerdere acties (brieven met uitleg, een gesprek om een en ander toe te lichten) ondernomen om een en ander recht te zetten. Dat was voldoende naar het oordeel van de kamer. Wel is daarbij niet tijdig op een brief van klagers gereageerd, ook dit klachtonderdeel is gegrond. Geen aanleiding om een maatregel op te leggen. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:179 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslag op uitkering. Het UWV heeft meerdere keren te veel ingehouden. Dit lag niet aan de gerechtsdeurwaarder maar aan de verwerking bij het UWV. Klager is daardoor in betalingsmoeilijkheden gekomen. De gerechtsdeurwaarder hanteert een termijn van twee weken om de teveel ingehouden bedragen terug te betalen. Dit is noodzakelijk om gegevens te controleren, aldus de gerechtsdeurwaarder. De kamer acht dit klachtwaardig aangezien de gerechtsdeurwaarder reeds beschikte over klagers gegevens (door eerdere recente terugbetalingen) en klager belang had bij een spoedige betaling. Maatregel van waarschuwing opgelegd, zonder kostenveroordeling. De opgelegde maatregel betreft de lichtste maatregel, die een zakelijke terechtwijzing inhoudt van de onjuistheid van de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder, zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken. Met het opleggen van deze maatregel wordt de gerechtsdeurwaarder in de gelegenheid gesteld zich te verbeteren, terwijl tevens de verwachting wordt uitgesproken dat een dergelijke handelswijze niet opnieuw plaatsvindt. De kamer acht het onder deze omstandigheden niet billijk dat de gerechtsdeurwaarder de kosten van de behandeling bij de kamer moet vergoeden. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3893

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:814, ECLI:NL:RBAMS:2018:2546 en ECLI:NL:HR:2018:1810. Kort geding. Vordering tot ontruiming huurwoning. De huurder heeft gedurende 7 maanden een gezin van drie personen laten inwonen in de sociale huurwoning, zodat hij tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Het hof stelt voorop dat alleen een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding van de huurovereenkomst. Daarbij geeft het hof zich rekenschap van antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen van de voorzieningenrechter in eerste aanleg. Het gaat hier om een ernstige tekortkoming. De huurder heeft geen toestemming aan de verhuurster gevraagd en haar daardoor de mogelijkheid ontnomen zicht te houden op wie in de woning verbleef en haar het recht onthouden zelf te bepalen wie daarin als bewoner mag verblijven. De verhuurster heeft er belang bij hier controle over te houden, om situaties van overbewoning, en het daarmee samenhangende risico van overlast, tegen te gaan. Hoogst waarschijnlijk zal de bodemrechter de ernst van de tekortkoming van voldoende gewicht oordelen om ontbinding te rechtvaardigen. Anders dan de eerste rechter deed, wijst het hof alsnog de vordering tot ontruiming van de woning toe. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 03-01-2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:1

Geen conservatoir beslag tijdens noodregeling Girobank. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem, 19-06-2012, ECLI:NL:GHARN:2012:1820

Incident. Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv. Veroordeling tot betaling van diverse bedragen voor de duur van het geding. Daarnaast vordering tot het verschaffen van inzicht in vermogensbestanddelen. Het hof overweegt dat in dit stadium, waarin de executiefase nog niet is bereikt, in beginsel het recht van de geëxecuteerde op het respecteren van zijn eigendom en zijn privacy prevaleert boven het voldoen aan een inlichtingenplicht (van de schuldenaar jegens de schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom heeft verkregen). Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 18-12-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:6114

Executiegeschil na veroordeling tot betaling huurachterstand. Geen misbruik van bevoegdheid of anderszins onrechtmatig handelen executant. Geen kennelijke misslag of later gebleken feiten waardoor tenuitvoerlegging vonnis tot noodtoestand zal leiden. Lees hier verder.

Agenda

januari

15

Werkgroep KBvG- BFT

16

Afspraak KBvG en SNG

20

WKPA Bijeenkomst Verkiezingen TK2021

22

Commissie Toetsing

22

de Rechtspraak overleg Stand van zaken bewind- en curatele register

22

Commissie Herijking KBvG regelgeving

22

Bestuurlijk overleg Nationale ombudsman

Actualiteiten

Schuldhulpverlening Venlo is zwart gat

De schuldhulpverlening in Venlo rammelt, al is niet vast te stellen hoe erg het rammelt. Het is niet duidelijk of inwoners met schulden goed (genoeg) worden geholpen door de gemeente. Lees hier verder.

Gemeente gaat schulden van jongeren overnemen

Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen. Omdat schuldeisers bij jongeren veelal niet akkoord willen gaan met een schuldsanering, worstelen die vaak jaren later nog met de geldzorgen die het gevolg zijn van hun schuldenlast. Lees hier verder.

Debatbijeenkomst 'Het houdt op'

Op donderdag 6 februari 2020 organiseert Deurwaardersbelangen.Nu een bijeenkomst voor alle (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders van Nederland (dus ook voor niet-leden) over de financiële haalbaarheid van de toekomst van de gerechtsdeurwaarder. Op de website www.deurwaardersbelangen.nu vindt u meer informatie.

Johan Rijlaarsdam stopt per direct als algemeen deken

Johan Rijlaarsdam (foto) legt wegens ‘persoonlijke redenen’ per direct zijn werkzaamheden als algemeen deken neer. Dit meldt de Orde van Advocaten (NOvA) maandag. Waarnemend deken Frans Knüppe neemt voorlopig zijn taken waar. Lees hier verder.

De rechter die zijn pensioen aanvecht: ‘Mijn werk is onderdeel van wie ik ben’

De Amsterdamse magistraat Willem Korthals Altes bereikte vorige week zijn verplicht-pensioenleeftijd, maar is nog lang niet klaar met zijn werk. Daarom vecht hij zijn gedwongen ontslag aan. Mogelijk staat de rechter straks voor de rechter. Lees hier verder.

Henk Naves pakt politiek hard aan

Voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak heeft zich in zijn nieuwjaarstoespraak op donderdag 9 januari fel gekeerd tegen het verwijt dat rechters te veel op de stoel van de politiek zijn gaat zitten. Lees hier verder.

Gerechtstolken staken en eisen hogere tarieven

Vandaag zullen de nodige rechtszaken in Amsterdam niet doorgaan, dinsdag in Rotterdam niet en in de rest van de week ook niet in andere plaatsen. Reden: stakende tolken. Ze willen meer geld voor hun werk, en meer waardering. Lees hier verder.