Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 9,  2020

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Verslag ledenraadsvergadering 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 is de ledenraad voor de eerste keer dit jaar bijeengekomen. De heer Otter heeft zijn communicatieplan voor het aankomende jaar gepresenteerd en de ledenraad heeft daarmee ingestemd. De focus ligt voornamelijk op het transparanter en proactiever communiceren, het bereik vergroten en het professionaliseren van de communicatie.

Daarnaast hebben de vijf werkgroepen de onderwerpen gepresenteerd die zij gaan oppakken. Denk daarbij aan de e-betekening, blockchain, de boodschap van de KBvG, de uitbreiding van ambtelijke werkzaamheden en de taken van de gerechtsdeurwaarder in 2030. Op de ledenraadsvergadering van 23 april 2020 moeten de werkgroepen opnieuw presenteren, dan met betrekking tot de aanpak, planning, het te verwachten resultaat en een overzicht van de gebruikte bronnen en middelen. Tot slot stond er een wijziging in het Reglement Gegevensverstrekking op de agenda, voor de aanleveringen in 2020. Die wijziging zal binnenkort - na een kleine aanpassing - worden doorgevoerd en bekendgemaakt.

Enquête herziening van het beslagverbod op de roerende zaken: t.b.v. de leden van de KBvG

De herziening van het beslag- en executierecht komt door wetsvoorstel 35225 steeds dichterbij. In het in 2012 verschenen KBvG-preadvies ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken’ zijn er diverse aanbevelingen en mogelijke herzieningen van de artikelen 447 en 448 Rv aan bod gekomen, welke mede zijn ontstaan naar aanleiding van de uitkomsten van een destijds onder u allen gehouden enquête.

Op verzoek van een studente, die bezig is met haar masterscriptie over dit onderwerp, verzoeken wij u vriendelijk om deel te nemen aan een enquête over het beslagverbod. Net als zij zouden wij ook graag zien hoe u tegen het huidige wetsvoorstel met betrekking tot het beslagverbod op de roerende zaken aankijkt en hoe deze zich verhouden met de uitkomsten van de in 2012 gehouden enquête. De uitkomsten van het onderzoek zullen wij met u delen. Deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Weten wat er speelt? Bezoek een regiobijeenkomst van de KBvG!

Ook in 2020 worden er weer regiobijeenkomsten georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden plaats in de maanden maart, april en mei op vijf verschillende plekken verspreid door het land. Hier wordt u niet alleen geïnformeerd over lopende dossiers. We willen juist ook van ú horen wat er speelt binnen onze beroepsgroep. Waar maakt u zich zorgen over? Waar moet de KBvG mee aan de slag? Wat doen we goed en wat kan beter? Daarover gaan we graag met u in gesprek. De regiobijeenkomsten zijn als volgt gepland:

31 maart 2020 regiobijeenkomst in Oostzaan;
7 april 2020 regiobijeenkomst in Wolvega;
14 april 2020 regiobijeenkomst in Nieuwerkerk aan den IJssel:
21 april 2020 regiobijeenkomst in Apeldoorn;
19 mei 2020 regiobijeenkomst in Eindhoven.

We beginnen altijd om 18.30 uur (de broodjes staan om 18.00 uur klaar) en we eindigen met een borrel. Meld u aan via regiobijeenkomst@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Inbreng schriftelijk overleg Vaste Commissie J&V

19 maart 2020. Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (29279-574). Lees verder op tweedekamer.nl

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805

Lees verder voor het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting

KBvG-reactie Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Bep) biedt een regelgevend kader voor alle vormen van vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. De KBvG heeft in haar reactie aangedrongen op uniformiteit en transaprantie in de gebruikte systematiek voor alle gebruikers bij alle gerechten. Voor de volledige reactie, lees verder via de link op internetconsultatie.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland 31 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:870

Kort geding. Executiegeschil met toepassing van “nieuwe” toetsingsmaatstaf uit HR 20-12-2019 (NJB 2020, 13). Huurster vordert schorsing van executie van ontruimingsvonnis van wooncoöperatie. Voorzieningenrechter wijst dit toe omdat de belangen van huurster bij handhaving van de bestaande situatie hangende het hoger beroep zwaarder wegen dan de belangen van de wooncoöperatie bij ontruiming. De voorzieningenrechter betrekt ook in zijn oordeel dat het ontruimingsvonnis op een kennelijke misslag berust. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 5 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:767

Ontruiming in kort geding in verband met hennepplantage in jongerenwoning. De boete van € 10.000,00 wordt afgewezen omdat het boetebeding in de algemene voorwaarden te algemeen geformuleerd is. Daarmee is het oneerlijk. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 7 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:731

Uitwerking kopstaartvonnis. opheffing beslag toegewezen. vordering, gegrond op pauliana (3:45 BW) en onrechtmatige daad, grotendeels summierlijk ondeugdelijk. Beslag overigens niet proportioneel. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 7 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1113

Civiel recht. Ambtshalve toetsing. Ook bij erkende vorderingen dient de rechter in het geval van consumentenrecht de vordering ambtshalve te toetsen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland 13 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:525

382a Rv, niet aan criterium voldaan, vordering tot herroeping van het vonnis kan niet worden ingesteld. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:706

Onjuiste betekening; verstek geweigerd. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1402

Conservatoir derdenbeslag; Beschikkingsbevoegdheid tot afgifte door derde; artikel 475h lid 2 jo. 453a lid 1 jo 720 Rv; Schuldeisersverzuim beslagene? Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Overijssel 18 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:652

Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Een overeenkomst tot levering energie is telefonisch gesloten en daarna schriftelijk bevestigd. Dit is in strijd met het in artikel 6:230v lid6 BW genoemde vormvereiste. De overeenkomst is dan ook nietig. De vordering op primaire grondslag wordt afgewezen en ook op de subsidiaire grondslag, ongerechtvaardigde verrijking, omdat dit onvoldoende is onderbouwd. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1330

Formulering veroordeling met dwangsom luistert nauw. Dwangsommen i.c. niet verbeurd. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland 19 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1360

Opheffen executoriale beslagen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland 19 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1079

Gelet op het bepaalde in art.6:233 aanhef en onder b jo 6:234 lid 1 en 2 en 6:230c BW ambtshalve nagaan of algemene voorwaarden en actievoorwaarde ter hand zijn gesteld en van toepassing zijn en of voldaan is aan artikel 8 RROV. Opzegvergoeding afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland 20 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1322

Executiegeschil over vraag of door de rechter gegeven termijn voor executieverkoop aandelen nog geldig was of was verstreken. De voorzieningenrechter oordeelt dat de termijn nog niet was verstreken en dat de aandelen geleverd mogen worden aan koper. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:693

Verstekzaak; (voorwaardelijke) overeenkomst tot het volgen van een opleiding; toelatingstoets; ambtshalve toetsing; algemene voorwaarden; ingeroepen beding niet van toepassing; vordering grotendeels afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:322

Cassatie in het belang der wet. Schuldsaneringsregeling, verrekening (art. 307 lid 1 Fw). Besluit tot toekenning van WAO-uitkering. Verrekening door uitkerende instantie. Moment waarop schuld van uitkerende instantie aan uitkeringsgerechtigde ontstaat. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:923

Consumentenrecht, beslagkosten bank, redelijke kosten. Lees verder op rechtspraak.nl

Agenda

februari

26

Overleg UWV

maart

4

Werkgroep KBvG-BFT

4

Diner pensant Rechtspraak

9

Bestuursvergadering

13

Commissie Evaluatie NvK

Actualiteiten

Raadsheer te oud: hoger beroep moet over

Het hoger beroep in een zaak tegen een 22-jarige automobilist die een 16-jarige jongen dood reed, moet opnieuw. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de zaak opgeschort. Oorzaak: het bereiken van de leeftijd van zeventig van een van de drie raadsheren. Lees verder op mr-online.nl

Rechtspraak wil zaken transparant en aselect toedelen

Hoe bepalen gerechten welke rechter welke zaak doet? Dat is in Nederland weinig transparant. Om te waarborgen dat toebedeling op basis van objectieve maatstaven gebeurt, heeft de Rechtspraak de Code zaakstoedeling opgesteld. Rechtspraak wil zaken transparant en aselect toedelen. Lees verder op mr-online.nl

D66: reguleer data-analyse vonnissen

D66’er Maarten Groothuizen wil de algoritmische analyse van vonnissen reguleren. Dit zegt het Tweede Kamerlid in toelichting op zijn Kamervraag hierover. ‘Deze methoden hebben voordelen, maar ook risico’s. Het is goed om dat te gaan regelen.’ Lees verder op advocatenblad.nl

SP wil postorderbedrijven wettelijk aanpakken: ‘Bizar dat ze bankje spelen’

De SP wil de torenhoge rentes die postorderbedrijven aan hun klanten rekenen wettelijk aanpakken. Deze week was er veel commotie over de hoge rentes die postorderbedrijven rekenen aan hun klanten. Die rente kan soms oplopen tot 14 procent. SP-Kamerlid Jasper van Dijk zei in WNL Op Zondag dat hij maatregelen wil tegen dit soort bedrijven.Lees verder op wnl.tv

Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in januari 9,1 miljoen. Het aantal werklozen is in de afgelopen 3 maanden gedaald met gemiddeld 13 duizend per maand naar 284. Lees verder op divosa.nl

Aflospauze: onbekend, wel bemind, weinig toegepast

Onder schuldhulpverleners is pauzeren tijdens het aflossen van schulden een tamelijk onbekend fenomeen. Er wordt weinig om gevraagd. Schuldhulpverleners denken wel dat hulpvragers het op prijs stellen als ze het aflossen even kunnen onderbreken. Dat blijkt uit NVVK-onderzoek naar het onderwerp. Lees verder op nvvk.nl

Irene Nijboer benoemd tot algemeen directeur/bestuur Raad voor Rechtsbijstand

De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor 4 jaar. Op dit moment vervult Irene Nijboer vanuit ABDTOPConsult deze functie al a.i. sinds 7 oktober 2019. Lees verder op rvr.org

‘Kapitaal en ideologie’ van Thomas Piketty: rijkdom dient te worden herverdeeld

Thomas Piketty schrijft in ‘Kapitaal en ideologie’ dat rijkdom grondig moet worden herverdeeld. Dat is riskant én nodig, denkt econoom Hans Stegeman. ‘Maar Piketty gaat niet ver genoeg.’ Lees verder op trouw.nl

Gerechtsdeurwaarders maken strengere regels voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Gerechtsdeurwaarders moeten zich voortaan aan strengere regels houden als het om prijsafspraken met hun opdrachtgever – de schuldeiser – gaat. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) diende hiervoor in 2019 zelf een ‘Verordening Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders’ in bij minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De minister keurde het concept van de verordening goed. De maatregelen zullen op korte termijn in wetgeving terugkomen. Door deze regels worden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van gerechtsdeurwaarders beter geborgd. Lees verder op executivefinance.nl